macOS High Sierra

Vytváranie vlastných menoviek

Vytvorte alebo premenujte menovky pre prvky užívateľského rozhrania (ako sú napríklad obrázky, tlačidlá, tabuľky, rolovacie oblasti a ďalšie) a pre odkazy. Vlastné menovky môžete exportovať do súboru a zdieľať ich s inými užívateľmi.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

  1. Umiestnite kurzor VoiceOver na prvok alebo odkaz, pre ktorý chcete vytvoriť menovku.

  2. Stlačte kombináciu klávesov VO-/.

  3. V zobrazenom dialógovom okne zadajte menovku, ktorú chcete použiť, a stlačte Return.

Keď vytvoríte vlastnú menovku, VoiceOver k nej priradí relevantné informácie o danom prvku alebo odkaze a jeho umiestnení. Ak sa prvok alebo odkaz podstatným spôsobom zmení, napríklad presunom do nového umiestnenia, VoiceOver ho už nemusí rozpoznať ako ten istý prvok alebo odkaz. Ak k tomu dôjde, vytvorte vlastnú menovku znova.

Menovky nemôžete vytvárať pre panely s nástrojmi ani skupiny.

Keď importujete súbor nastavení obsahujúci vlastné menovky, VoiceOver tieto menovky zlúči s vašou aktuálnou skupinou vlastných menoviek.