macOS High Sierra

Navigácia na webových stránkach pomocou modelu DOM alebo skupinového režimu

VoiceOver poskytuje dva režimy navigácie webových stránok: podľa modelu DOM (Document Object Model) webovej stránky alebo podľa zoskupenia súvisiacich položiek. Môžete si vybrať režim, ktorý sa bude používať ako predvolený a podľa potreby režimy jednoducho prepínať.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

Nastavenie predvoleného režimu navigácie

  • Otvorte VoiceOver utilitu (keď je zapnutý VoiceOver, stlačte klávesy VO-F8), kliknite na kategóriu Web, kliknite na Navigácia a potom vyberte „Poradie modelu DOM“ alebo „Zoskupovanie položiek“.

Prepnutie režimov navigácie

Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Keď je utilita VoiceOver zapnutá, stlačením klávesov VO, H a H zobrazte menu Príkazy, zadajte „dom“ na zúženie zoznamu príkazov a potom vyberte „Prepínanie medzi webovou navigáciou DOM alebo skupinou“.

  • Pomocou utility VoiceOver priraďte príkaz Prepínanie medzi webovou navigáciou DOM alebo skupinou ku klávesu a potom tento kláves použite pri navigácii na webových stránkach na prepínanie medzi režimami. Ďalšie informácie nájdete v časti Priraďovanie príkazov VoiceOver klávesom na klávesnici alebo na numerickej klávesnici.

Navigácia podľa modelu DOM

Pri navigácii podľa modelu DOM sa pohybujete doľava a doprava v poradí nastavenom autorom webovej stránky. (Pohyb nahor a nadol v režime DOM závisí od položiek obsiahnutých v Rotore počas zobrazovania webových stránok.)

  • Ak webová stránka obsahuje zoznamy, stlačením modifikátora VoiceOver a klávesov so šípkami sa môžete pohybovať medzi položkami zoznamu (interakcia so zoznamom nie je nutná).

Navigácia podľa zoskupenia položiek

Pri navigácii podľa skupiny sa pohybujete vo všetkých smeroch, aby bola jasná súvislosť.

  • Ak webová stránka obsahuje zoznamy, pri práci so zoznamom sa pohybujete medzi položkami zoznamu. Nemusíte pracovať so skupinami, ktoré obsahujú iba jednu položku.

Keď prejdete na zoznam, utilita VoiceOver informuje o počte položiek zoznamu a o dosiahnutí konca zoznamu.

Ak používate gestá VoiceOver, aktuálny režim webovej navigácie ovplyvňuje, ako prechádzate webovými stránkami pomocou rotora gest. V režime DOM sa pomocou rýchleho pohybu nahor alebo nadol presúva na predchádzajúcu alebo nasledujúcu inštanciu položky, ktorá sa zhoduje s aktuálnym nastavením rotora. Rýchly pohyb nahor alebo nadol spôsobuje presúvanie v režime skupiny na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skupinu súvisiacich položiek.