macOS High Sierra

Počúvanie zmien vo vývoji alebo stave

Podľa predvoleného nastavenia VoiceOver ohlási zmenu indikátora priebehu alebo stavového textu v rámci kurzora VoiceOver. Počas inštalácie softvéru si môžete napríklad vypočuť text „Inštalácia dokončená na 45 percent“ alebo môžete počuť zvuk tikania.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

Počas práce s rotorom môžete zmeniť možnosti stavového textu.

  1. Ak chcete otvoriť rotor množstva rozprávania, stlačte klávesy VO-V.

  2. Stláčajte kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým nebudete počuť oznam „pri zmene stavu“ a aktuálne nastavenie.

  3. Stlačte kláves so šípkou nadol alebo nahor a počkajte, kým nepočujete požadované nastavenie.

  4. Rotor zatvoríte stlačením klávesu Escape alebo Fn-Tab.

Spôsob hlásenia zmien si môžete vybrať, prípadne ich môžete vo VoiceOver utilite vypnúť v kategórii Verbozita na paneli Hlásenia.

Ak používate prenosné nastavenia v hosťovskom počítači, po zmene sa nastavenia stavu uložia na disk prenosných nastavení, a nie do hosťovského počítača.