macOS High Sierra

Zmena nastavení hlasu

Zmeňte hlas používaný funkciou VoiceOver a nastavenia, ako napríklad rýchlosť alebo výšku tónu.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

  1. Ak si chcete vypočuť prvé nastavenie, stlačte kombináciu klávesov VO-Command-Shift-Šípka doprava.

  2. Ďalej stláčajte klávesy VO-Command-Shift-Šípka doprava, až kým nebudete počuť nastavenie, ktoré chcete upraviť.

  3. Ak chcete zvýšiť hodnotu nastavenia, stlačte kombináciu klávesov VO-Command-Shift-Šípka nahor. Ak chcete znížiť hodnotu, stlačte kombináciu klávesov VO-Command-Shift-Šípka nadol.

    Nové nastavenie sa použije len na pôvodný hlas.

Ak chcete prispôsobiť nastavenia hlasu pre svoj predvolený jazyk a ďalšie jazyky, otvorte VoiceOver utilitu (keď je VoiceOver utilita zapnutá stlačte klávesy VO-F8), kliknite na kategóriu Reč a potom kliknite na Hlasy.

Keď nainštalujete hlasy, ktoré sú kompatibilné s macOS, nainštalujú sa do umiestnenia /Library/Speech/Voices a budú dostupné všetkým užívateľom vášho Macu.

Ak používate prenosné nastavenia v hosťovskom počítači, po zmene sa nastavenia hlasu uložia na disk prenosných nastavení, a nie do hosťovského počítača.