macOS High Sierra

Prechádzanie, triedenie a zmena poradia tabuliek

VoiceOver poskytuje viaceré spôsoby navigácie v tabuľkách podľa stĺpcov a riadkov. Stĺpce môžete aj zoradiť a preusporiadať.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver.

Navigácia v riadkoch

 • Ak chcete počuť hlavičku riadka, stlačte VO a R.

 • Ak chcete počuť riadok od umiestnenia kurzora VoiceOver po koniec riadka, stlačte VO, R a R.

Utilitu VoiceOver môžete nastaviť tak, aby čítala text hlavičky pri navigácii v riadku tabuľky, čo je užitočné na určenie typu obsahu každej bunky riadka. Ak chcete nastaviť túto možnosť, otvorte VoiceOver utilitu (keď je VoiceOver utilita zapnutá stlačte klávesy VO a F8), kliknite na kategóriu Verbozita a potom kliknite na Oznámenia.

Navigácia v stĺpcoch

 • Ak chcete počuť hlavičku stĺpca, stlačte VO a C.

 • Ak chcete počuť stĺpec od umiestnenia kurzora VoiceOver po koniec stĺpca, stlačte VO, C a C.

 • Ak sa chcete posúvať v stĺpci smerom nahor a nadol, stlačte kláves so šípkou nahor alebo šípkou nadol.

VoiceOver počas navigácie pomocou šípok nečíta prázdne stĺpce, pokiaľ nemáte nastavenú vysokú úroveň množstva rozprávania pre tabuľky. Ďalšie informácie nájdete v časti Prispôsobenie úrovne množstva rozprávania pre reč alebo Braillovo písmo.

Triedenie stĺpcov

 1. Stlačte klávesy VO a |, čím prejdete na tlačidlo zoraďovania v hlavičke stĺpca, a potom stlačte klávesy VO a medzerník.

  Ak tabuľka obsahuje aj hlavičku riadka, stlačením klávesov VO a | sa zobrazí menu, z ktorého môžete vybrať hlavičku stĺpca alebo riadka. Stláčajte VO a šípku doprava, kým nebudete počuť požadovanú hlavičku, potom stlačte medzerník, čím prejdete na tlačidlo zoraďovania v danej hlavičke.

  Môžete prejsť aj na ďalšie stĺpce a zoradiť ich.

 2. Po ukončení zoraďovania stĺpcov stlačte klávesy VO a |.

Zmena poradia stĺpcov

 1. Prejdite na stĺpec, ktorý chcete presunúť a potom stlačením klávesov VO a | prejdite na hlavičku stĺpca.

 2. Stlačením klávesov VO- označte stĺpec, ktorého poradie sa bude meniť.

 3. Prejdite na hlavičku stĺpca, ktorý má predchádzať označenému stĺpcu, stlačte klávesy VO a < a vložte pred neho označený stĺpec.

 4. Po ukončení zmeny poradia stlačte klávesy VO a |.

V zobrazení obrysu prejdite na nadradenú úroveň aktuálnej bunky stlačením klávesov VO, Command a \.