macOS High Sierra

Navigácia vo Finderi

Použite príkazy alebo gestá VoiceOver na otvorenie a navigáciu v oknách Findera a skratky Findera použite na prácu so súbormi a priečinkami.

Skôr ako začnete, skontrolujte, či je zosynchronizovaný kurzor klávesnice a kurzor VoiceOver. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie alebo vypnutie sledovania kurzora.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

Otvorenie okna Findera

Vykonajte jedno z nasledovných:

 • Stlačte klávesy VO-D alebo dvakrát klepnite v blízkosti dolného okraja trackpadu a presuňte sa do Docku. Prejdite do Findera, ktorý je prvou položkou v Docku. Ak ešte okno Findera nie je otvorené, stlačte Return.

 • Stlačením klávesov VO-M alebo dvojitým klepnutím v blízkosti horného okraja trackpadu sa presuňte na lištu. Potom prejdite do menu Findera pomocou klávesu so šípkou doprava.

 • Stlačením klávesov VO-F1-F1 alebo dvojitým klepnutím v blízkosti ľavého okraja trackpadu otvorte Výber aplikácií. V nástroji na výber aplikácií vyberte aplikáciu Finder.

  Môžete tiež použiť skratku systému macOS, podržať kláves Command a opakovane stláčať kláves Tab, kým nepočujete názov aplikácie Finder.

Navigácia v okne Findera

 1. V okne Findera stlačte klávesy VO-šípka doprava alebo VO-šípka doľava a presúvajte sa oknom, kým nebudete počuť oznam „panel s nástrojmi“. Potom použite panel s nástrojmi.

 2. V paneli s nástrojmi stlačte klávesy VO-šípka doprava, kým nebudete počuť oznam „skupina tlačidiel predvoľby na zobrazenie“ a začnite pracovať s daným ovládacím prvkom. Stlačte klávesy VO-šípka doprava a počkajte, kým nepočujete názov požadovaného zobrazenia (ako napríklad Ikona alebo Zoznam).

 3. Po výbere zobrazenia ukončite prácu so skupinou tlačidiel predvoľby na zobrazenie a panelom s nástrojmi. Stlačte klávesy VO-šípka doprava a presúvajte sa oknom, kým nepočujete oznam „postranný panel“.

 4. Môžete pracovať s postranným panelom a stlačiť klávesy VO-šípka nadol, aby ste sa zoznamom položiek v postrannom paneli presunuli nadol. Keď počujete názov požadovanej položky, stlačením VO-J prejdite na ňu v prehliadači a tam s ňou môžete začať pracovať.

  Ak chcete prechádzať v prípade, že používate gestá VoiceOver, položte prst na trackpad a súčasne stlačte kláves Control.

 5. Presuňte sa na položku, ktorú chcete otvoriť, a označte ju postupom určeným pre zobrazenie, v ktorom sa nachádzate:

  • Zobrazenie ikon: Ak sa chcete presunúť na požadovanú položku, použite klávesy so šípkami.

  • Zobrazenie zoznamu: Ak sa chcete riadkami zoznamu presúvať nadol, stlačte klávesy VO-šípka nadol. Ak chcete rozbaliť alebo zbaliť priečinok, stlačte klávesy VO-\. Ak chcete kurzorom VoiceOver prejsť po riadku a vypočuť si informácie o položke, stlačte kláves VO-šípka doprava. Môžete tiež stlačiť klávesy VO-R a vypočuť si celý riadok naraz.

  • Zobrazenie stĺpcov: Ak sa chcete zoznamom presúvať nadol a nájsť požadovaný priečinok alebo súbor, použitie kláves so šípkou nadol. Ak sa chcete presunúť do podpriečinka, stlačte kláves so šípkou doprava.

  • Zobrazenie Cover Flow: Ak chcete listovať položkami v hornej časti a automaticky sa presúvať zodpovedajúcimi riadkami zoznamu v dolnej časti, stlačte kláves so šípkou doľava alebo kláves so šípkou doprava.

 6. Keď nájdete súbor alebo priečinok, ktorý chcete otvoriť, otvorte ho pomocou skratky Findera, Command-O alebo Command-šípka nadol.

  Ak označíte alias, súbor alebo priečinok, na otvorenie ktorých nemáte práva, VoiceOver vám to oznámi.

Používanie skratiek Findera

 • Ak chcete vybranú položku otvoriť, stlačte klávesy Command-O alebo klávesy Command-šípka nadol.

 • Ak sa chcete presunúť do nadradeného priečinka vybranej položky (napríklad priečinka, ktorý obsahuje vybraný podpriečinok), stlačte kláves Command-šípka nahor.

 • Ak chcete pridať vybranú položku do postranného panela Findera, stlačte Control-Command-T.

 • Ak chcete pridať vybranú položku do Docku, stlačte Control-Shift-Command-T.

Panel s nástrojmi a postranný panel, ktoré sa nachádzajú v okne Findera, môžete na zjednodušenie navigácie dočasne skryť. Ak chcete skryť alebo zobraziť panel s nástrojmi, stlačte klávesy Option-Command-T. Ak chcete skryť alebo zobraziť postranný panel, stlačte klávesy Option-Command-S.