macOS High Sierra

Používanie Switch Control

Pomocou Switch Control môžete používať jedno alebo viacero adaptívnych príslušenstiev (napríklad prepínač alebo joystick) na zadávanie textu, prácu s položkami na obrazovke a ovládanie Macu. Ovládacie prvky v domovskom paneli funkcie Switch Control sa používajú na skenovanie panela alebo užívateľského rozhrania dovtedy, kým nepoužijete prepínač na výber položky alebo vykonanie akcie.

Pomocou domovského panela funkcie Switch Control môžete emulovať hardvér a získať prístup k užívateľskému rozhraniu. Na špecializované využitie môžu byť dostupné vlastné panely.

Povolenie Switch Control

 1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Prístupnosť a potom kliknite na Switch Control.

  Otvoriť panel Switch Control za mňa

 2. Kliknite na Všeobecné a vyberte Povoliť Switch Control.

  Domovský panel funkcie Switch Control sa zobrazí na vašej ploche.

Používanie domovského panela

 • Klávesnica: Zobrazí predvolenú klávesnicu. Zadajte text do dokumentu alebo poľa tak, že naskenujete klávesnicu v paneli, otvoríte skupinu klávesov a vyberiete kláves. Pozrite sa na skupinu v spodnej časti klávesnice. Obsahuje slová navrhované podľa klávesov, ktoré ste stlačili. Výberom navrhovaných slov ušetríte pri písaní čas.

 • Kurzor: Poskytuje tlačidlá na pohyb a kliknutie kurzorom. Ak chcete presunúť kurzor na oblasť obrazovky, vyberte Pohyb. Ak chcete automaticky kliknúť kurzorom, keď sa dostanete na oblasť obrazovky, vyberte Pohyb a kliknutie.

  V prípade oboch týchto možností sa po obrazovke začne posúvať zvislý blok. Keď stlačíte prepínač Vybrať položku, blok sa zastaví a okolo neho sa začne posúvať zvislá modrá čiara. Keď znova stlačíte prepínač, modrá čiara sa buď zastaví, alebo (ak je v paneli Navigácia nastavení Switch Control nastavená presnosť kurzora na hodnotu Vysoká) sa výrazne spomalí pred tým, ako ju opätovným stlačením prepínača úplne zastavíte.

  Keď urobíte to isté vo vodorovnom smere, kurzor sa presunie na priesečník týchto dvoch čiar. Ak ste použili Pohyb a kliknutie, vyberie sa položka umiestnená na priesečníku.

 • Aplikácia: Skenuje položky a skupiny v aktívnom okne aktuálnej aplikácie.

 • Dock: Skenuje položky v Docku.

 • Lišta: Skenuje skupinu na lište a potom skupinu ďalších položiek menu.

 • Systém: Poskytuje tlačidlá na ovládanie hlasitosti alebo jasu obrazovky na Macu a ovládanie prehrávania médií.

  Ak má váš Mac Touch Bar, časť Systém obsahuje možnosť Prepnúť Touch Bar, ktorá zobrazuje Touch Bar v dolnej časti obrazovky. Môžete tak pomocou funkcie Switch Control ukazovať na položky na Touch Bare a vyberať ich. Ďalšie informácie o Touch Bare nájdete v článku podpory Apple Používanie Touch Baru na MacBooku Pro.

 • Vlastné: Zobrazí dostupné prispôsobené panely. Môžete vytvoriť prispôsobené panely (používanie Editora panelov) na zjednodušenie vykonávania bežných úloh a akcií v rôznych aplikáciách.

 • Umiestnenie: Poskytuje tlačidlá na premiestnenie panela Domov funkcie Switch Control na príslušné miesto na obrazovke.

 • Zariadenia: Zobrazia sa dostupné zariadenia Apple, ako napríklad iOS zariadenia alebo Apple TV, ktoré môžete ovládať na svojom Macu pomocou Switch Control, a to bez potreby párovať svoj prepínač s iným zariadením. Mac, iOS zariadenia a Apple TV musia byť na rovnakej sieti Wi-Fi a musíte byť na týchto zariadeniach prihlásení do iCloudu.

Skenovanie a výber položiek

 • Skenovanie položiek pomocou autoskenovania: Spustite autoskenovanie stlačením prepínača Vybrať položku. V prípade skupín a položiek rozhrania zvýrazní Switch Control každú položku alebo skupinu počas skenovania. V prípade panelov buď zvýrazní každé tlačidlo alebo skupinu, alebo zostavu tlačidiel v prekrývajúcej sa sérii, v závislosti od toho, ako bol panel navrhnutý.

  Ak vyberiete položku, skenovanie sa pozastaví (ak nie je na paneli Prepínače vybratá možnosť pokračovania po vykonaní výberu). Skenovanie obnovíte stlačením prepínača. Switch Control opakuje cyklicky skenovanie tak, ako je nastavené na paneli Navigácia.

 • Skenovanie položiek bez autoskenovania: Ak ste vypli automatické skenovanie, stlačte prepínač Prejsť na ďalšiu položku.

 • Výber položky: Keď je položka zvýraznená, stlačte prepínač Vybrať položku. Ak je vybratou položkou skupina (a nie je zapnutá možnosť pokračovania v skenovaní po vykonaní výberu), stlačte prepínač na skenovanie skupiny alebo zostavy a potom opäť stlačte prepínač na výber položky. Ak chcete odísť zo skupiny alebo zostavy, stlačte prepínač, keď je zvýraznená (alebo keď budete počuť pokyn na prechod zo skupiny, ak máte na paneli Switch Control zapnutú možnosť hlasovej navigácie).

Používanie panelov

 • Nastavenie možností panela: Na paneli stlačte prepínač Vybrať položku, keď je zvýraznená ikona Možnosti panela v pravom hornom rohu. Potom znova stlačte prepínač, keď bude zvýraznená možnosť, ktorú chcete nastaviť. Môžete zväčšiť alebo zmenšiť veľkosť panela a môžete upraviť jeho priehľadnosť.

 • Návrat na domovský panel: Na paneli stlačte prepínač Vybrať položku, keď je zvýraznená ikona Domov v pravom hornom rohu. V užívateľskom rozhraní stlačte prepínač, keď bude zvýraznený domovský panel.

Ovládanie kurzora

Panely poskytujú rôzne spôsoby presúvania a ovládania kurzora. Napríklad panel Kurzor v domovskom paneli ponúka funkcie Pohyb a Pohyb a kliknutie. V paneloch je možné používať aj tieto metódy:

 • Kĺzanie: Akcia je rovnaká ako funkcia Pohyb v paneli Kurzor.

 • Otočiť: Po stlačení prepínača Vybrať položku sa sektor (v tvare výrezu koláča) začne otáčať okolo obrazovky od aktuálnej polohy kurzora alebo okolo okna, ktoré je najviac vpredu, od stredu okna (v závislosti od toho, ako bola nastavená položka Okraj v Editori panela). Po druhom stlačení prepínača sektor na obrazovke zastaví a začne sa cez neho posúvať modrá čiara. Po treťom stlačení prepínača modrá čiar zastaví a následne sa začne posúvať kurzor okolo modrej čiary. Opätovným stlačením prepínača zastavíte kurzor na modrej čiare.

  Ak je v paneli Navigácia nastavení Switch Control nastavená presnosť kurzora na Vysoká, pridajú sa medzifázy, aby sa tak zlepšilo ovládanie kurzora. Napríklad pri treťom stlačení prepínača Vybrať položku modrá čiara pri presúvaní cez sektor výrazne spomalí. Štvrtým stlačením prepínača sa začne kurzor presúvať cez modrú čiaru. Jeho piatym stlačením kurzor výrazne spomalíte. Šiestym stlačením prepínača zastavíte kurzor na modrej čiare.

 • Usmernený pohyb Po stlačení prepínača Vybrať položku sa bude kurzor presúvať z jeho aktuálnej polohy cez obrazovku jedným smerom (napríklad doľava, nadol, alebo priečne), prípadne zopakuje alebo obráti posledný vykonaný usmernený pohyb. Po stlačení prepínača sa kurzor prestane hýbať; inak bude pokračovať, kým nedosiahne okraj, od ktorého sa odrazí do iného smeru alebo zastaví (v závislosti od nastavenia Ak kurzor narazí na okraj v paneli Navigácia v nastaveniach Switch Control).

Nastavenie prepínačov

Na paneli Prepínače v nastaveniach Prístupnosť panela Switch Control môžete nastaviť prispôsobené prepínače, ktoré vykonajú po stlačení príslušnú akciu, a môžete k existujúcemu prepínaču priradiť inú akciu.

 • Pridanie prepínača: Kliknite na tlačidlo Pridať a potom stlačte prispôsobený prepínač. Zadajte názov a potom označte akciu, napríklad Zastaviť skenovanie. Ak chcete, aby prepínač spúšťal skript alebo otváral aplikáciu, kliknite na Vlastné a potom označte skript alebo aplikáciu.

 • Odstránenie prepínača: V zozname označte prepínač a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť .

 • Zmena prepínača: V zozname označte prepínač, kliknite na vyskakovacie menu Akcia a potom zmeňte názov alebo akciu. Ak chcete pre prepínač použiť inú akciu, kliknite na Zmeniť priradenie.

Ak chcete prispôsobiť Switch Control, použite panely Prepínače a Navigácia v nastaveniach Switch Control. Informácie o možnostiach zobrazíte kliknutím na tlačidlo Pomocník na paneli. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Prístupnosť a potom kliknite na Switch Control.

Otvoriť panel Switch Control za mňa