Používanie ovládania hlasom na Macu

S funkciou Ovládanie hlasom môžete Mac ovládať namiesto tradičným vstupným zariadením len hlasom.

Systém macOS Catalina prináša funkciu Ovládanie hlasom, ktorá predstavuje nový spôsob úplného ovládania Macu výlučne hlasom. Ovládanie hlasom využíva mechanizmus rozpoznávania reči Siri na zlepšenie funkcie Vylepšené diktovanie, ktorá bola k dispozícii už v starších verziách systému macOS.1

Zapnutie ovládania hlasom

Po upgradovaní na systém macOS Catalina zapnite ovládanie hlasom vykonaním týchto krokov:

 1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na položku Prístupnosť.
 2. Na postrannom paneli kliknite na položku Ovládanie hlasom. 
 3. Vyberte položku Zapnúť ovládanie hlasom. Keď zapnete ovládanie hlasom prvýkrát, Mac stiahne súbory jednorazovo zo serveru Apple.2
  Nastavenia ovládania hlasom
   

Keď je ovládanie hlasom zapnuté, na obrazovke uvidíte mikrofón, ktorý zodpovedá mikrofónu vybratému v nastaveniach ovládania hlasom.

Ak chcete ovládanie hlasom pozastaviť, aby prestalo počúvať, vyslovte „Go to sleep“ (Spať) alebo kliknite na tlačidlo Spať. Keď budete chcieť ovládanie hlasom opäť aktivovať, vyslovte „Wake up“ (Zobudiť) alebo kliknite na tlačidlo Zobudiť.

 


Používanie ovládania hlasom

S funkciou Ovládanie hlasom sa môžete zoznámiť tak, že si pozriete zoznam hlasových príkazov, ktoré máte k dispozícii: vyslovte „Show commands“ (Zobraziť príkazy) alebo „Show me what I can say“ (Zobraziť, čo môžem vysloviť). Zoznam sa líši podľa kontextu. Môžu sa vyskytnúť aj varianty, ktoré nie sú uvedené. Ak si chcete uľahčiť zisťovanie, či ovládanie hlasom rozpoznalo príkaz, ktorý ste vyslovili, môžete v nastaveniach ovládania hlasom vybrať možnosť Po rozpoznaní príkazu prehrať zvuk.

Základná navigácia

Ovládanie hlasom rozpoznáva názvy a popisy mnohých aplikácií, ovládacích prvkov a ďalších položiek na obrazovke, takže je k dispozícii navigácia na základe kombinácií týchto názvov s určitými príkazmi. Tu je niekoľko príkladov:

 • Otvorenie aplikácie Pages: „Open Pages“ (Otvoriť Pages). Vytvorenie nového dokumentu: „Click New Document“ (Kliknúť na nový dokument). Výber jednej zo šablón pre listy: „Click Letter“ (Kliknúť na list), „Click Classic Letter“ (Kliknúť na Klasický list). Uloženie dokumentu: „Save document“ (Uložiť dokument). 
 • Otvorenie novej správy v aplikácii Mail: „Click New Message“ (Kliknúť na novú správu). Zadanie príjemcu: „John Appleseed“ (Janko Hraško).
 • Zapnutie tmavého režimu: „Open System Preferences“ (Otvoriť systémové nastavenia), „Click General“ (Kliknúť na Všeobecné), „Click Dark“ (Kliknúť na Tmavý). Opustenie systémových nastavení: „Quit System Preferences“ (Opustiť Systémové nastavenia) alebo „Close window“ (Zatvoriť okno).
 • Reštartovanie Macu: „Click Apple menu“ (Kliknúť na menu Apple, „Click Restart“ (Kliknúť na Reštartovať) alebo použite prekrytie čísel a povedzte: „Click 8“ (Kliknúť na 8). 

Môžete si tiež vytvoriť vlastné hlasové príkazy.

Prekrytie čísel

Prekrytia čísel vám umožňujú rýchlo pracovať s časťami obrazovky, ktoré ovládanie hlasom rozpozná ako časti, na ktoré možno kliknúť. Príkladom sú menu, zaškrtávacie políčka a tlačidlá. Ak chcete zapnúť prekrytia čísel, vyslovte „Show numbers“ (Zobraziť čísla). Potom vyslovením čísla kliknete na príslušnú oblasť.

Prekrytie čísel uľahčuje používanie zložitých rozhraní, akými sú napríklad webové stránky. Vo webovom prehliadači môžete napríklad vysloviť „Search for Apple stores near me“ (Vyhľadať predajne Apple v mojej blízkosti). Potom môžete prostredníctvom prekrytia čísel vybrať jeden z výsledkov: „Show numbers“ (Zobraziť čísla), „Click 64“ (Kliknúť na 64). (Ak je text odkazu jedinečný, môžete naň kliknúť aj bez použitia prekrytia tak, že vyslovíte „Click“ (Kliknúť na) a text odkazu.)

Ovládanie hlasom automaticky zobrazuje čísla v menu a všade tam, kde je potrebné rozlišovať položky s rovnakým názvom.


Prekrytie mriežkou

Prekrytie mriežkou vám umožňuje pracovať s časťami obrazovky, na ktorých nie je ovládací prvok alebo ktoré ovládanie hlasom nerozpozná ako časti, na ktoré možno kliknúť.

Vyslovte „Show grid“ (Zobraziť mriežku), ak chcete na obrazovke zobraziť číslovanú mriežku, alebo „Show window grid“ (Zobraziť mriežku okna), ak chcete mriežku obmedziť na aktívne okno. Vyslovením čísla mriežky ďalej rozdelíte príslušnú oblasť mriežky a ďalším opakovaním podľa potreby môžete pokračovať v spresňovaní výberu.

Ak chcete kliknúť na položku za číslom mriežky, vyslovte „Click“ (Kliknúť na) a číslo. Môžete tiež vysloviť „Zoom“ (Priblížiť) a číslo, ktoré chcete v príslušnej oblasti priblížiť. Mriežka sa potom automaticky skryje. Čísla mriežky môžete použiť aj na potiahnutie vybranej položky z jednej oblasti do inej: „Drag 3 to 14“ (Potiahnuť 3 na 14).

Ak chcete čísla mriežky skryť, vyslovte „Hide numbers“ (Skryť čísla). Ak chcete skryť čísla aj mriežku, vyslovte „Hide grid“ (Skryť mriežku). 

Diktovanie

Keď sa kurzor nachádza v dokumente, e-mailovej správe, textovej správe alebo inom textovom poli, môžete súvislo diktovať. Funkcia Diktovanie konvertuje slová, ktoré vyslovíte, na text.

 • Ak chcete zadať interpunkčné znamienko, symbol alebo znak emoji, jednoducho vyslovte jeho názov, napríklad „question mark“ (otáznik), „percent sign“ (znak percent) alebo „happy emoji“ (šťastné emoji). Tieto označenia sa môžu líšiť v závislosti od jazyka alebo dialektu.
 • Ak chcete pohybovať kurzorom a vyberať text, môžete používať príkazy ako „Move up two sentences“ (Posunúť sa o dve vety nahor), „Move forward one paragraph“ (Posunúť sa o odsek dopredu), „Select previous word“ (Vybrať predchádzajúce slovo) alebo „Select next paragraph“ (Vybrať nasledujúci odsek).
 • Keď chcete text formátovať, skúste použiť napríklad príkaz „Bold that“ (Napísať to tučne) alebo „Capitalize that“ (Napísať to veľkými písmenami). Ak chcete nasledujúce slovné spojenie formátovať ako číslo, vyslovte „numeral“ (číslo).
 • Ak chcete text vymazať, môžete si vybrať z mnohých príkazov na vymazanie. Môžete napríklad vysloviť „delete that“ (vymazať to). Ovládanie hlasom príkaz rozpozná a vymaže text, ktorý ste práve zadali. Môžete tiež vysloviť „Delete all“ (vymazať všetko), aby sa vymazal všetok text a začali ste odznova. 

Ovládanie hlasom rozpoznáva kontextové pokyny, môžete preto plynulo prechádzať medzi diktovaním textu a príkazmi. Ak chcete napríklad nadiktovať želanie k narodeninám a poslať ho v aplikácii Správy, môžete vysloviť „Happy Birthday“ (Všetko najlepšie k narodeninám), „Click Send“ (Kliknúť na Odoslať). Môžete tiež nahradiť slovné spojenie iným, ak napríklad vyslovíte „Replace I’m almost there with I just arrived“ (Nahradiť Už som takmer tu za Práve som prišiel).

Môžete si tiež vytvoriť vlastný slovník na používanie pri diktovaní.

 


Vytváranie vlastných hlasových príkazov a slovníka

Vytváranie vlastných hlasových príkazov

 1. Otvorte nastavenia ovládania hlasom, napríklad vyslovením „Open Voice Control preferences“ (Otvoriť nastavenia ovládania hlasom). 
 2. Kliknite na položku Príkazy alebo vyslovte „Click Commands“ (Kliknúť na Príkazy). Otvorí sa zoznam všetkých príkazov.
 3. Ak chcete pridať nový príkaz, kliknite na tlačidlo pridať (+) alebo vyslovte „Click add“ (Kliknúť na pridať). Potom nakonfigurujte nasledujúce možnosti definovania príkazu:
  • Keď poviem: Zadajte slovo alebo slovné spojenie, po vyslovení ktorého sa má vykonať príslušná akcia.
  • Pri používaní: Vyberte, či má Mac akciu vykonať len v prípade, že používate konkrétnu aplikáciu.
  • Vykonať: Vyberte akciu, ktorá sa má vykonať. Môžete otvoriť položku vo Finderi, otvoriť adresu URL, vložiť text, vložiť dáta zo schránky, použiť klávesovú skratku, vybrať položku menu alebo spustiť workflow aplikácie Automator. 
 4. Príkazy je možné zapínať alebo vypínať prostredníctvom zaškrtávacích políčok. Môžete tiež vybrať príkaz a zistiť, či preň fungujú iné slovné spojenia. Príkaz „Undo that“ (Vrátiť späť) možno napríklad vyvolať niekoľkými slovnými spojeniami, napríklad „Undo this“ (Vrátiť to) alebo „Scratch that“ (Zrušiť to).

Keď chcete rýchlo pridať nový príkaz, môžete vysloviť „Make this speakable“ (Definovať ako hovorené). Ovládanie hlasom vám pomôže konfigurovať nový príkaz podľa kontextu. Ak napríklad tento príkaz vyslovíte, keď je vybratá položka menu, ovládanie hlasom vám pomôže vytvoriť príkaz na výber príslušnej položky menu. 

Vytvorenie vlastného slovníka na diktovanie

 1. Otvorte nastavenia ovládania hlasom, napríklad vyslovením „Open Voice Control preferences“ (Otvoriť nastavenia ovládania hlasom). 
 2. Kliknite na položku Slovník alebo vyslovte „Click Vocabulary“ (Kliknúť na slovník).
 3. Kliknite na tlačidlo pridať (+) alebo vyslovte „Click add“ (Kliknúť na pridať).
 4. Zadajte nové slovo alebo slovné spojenie tak, ako ho chcete zadať, keď ho vyslovíte.

 


Ďalšie informácie

 


1. Ovládanie hlasom používa mechanizmus rozpoznávania reči Siri len pre americkú angličtinu. Pre ostatné jazyky a dialekty sa používa mechanizmus rozpoznávania reči, ktorý bol predtým k dispozícii vo funkcii Vylepšené diktovanie.

2. Ak ste pripojený k podnikovej alebo školskej sieti používajúcej proxy server, je možné, že sa funkcia Ovládanie hlasom nebude dať stiahnuť. Správca siete by mal použiť sieťové porty používané softvérovými produktmi Apple.

Dátum zverejnenia: