Nastavenie dokumentu v aplikácii Pages

Prečítajte si, ako v iPhone, iPade, iPode touch, Macu alebo online na stránke iCloud.com nastaviť dokument aplikácie Pages vrátane nastavenia dvojstrán.

 

Použitie aplikácie Pages pre systém iOS

Aplikácia Pages pre systém iOS je vyspelý textový editor, v ktorom nájdete všetko potrebné na vytváranie a upravovanie dokumentov v iPhone, iPade alebo iPode touch.
 

Prepínanie medzi dokumentom textového editora a dokumentom s rozložením strany

V dokumentoch textového editora prechádza text z jednej strany na druhú, preto sú tieto dokumenty vhodné na správy a listy. V dokumentoch s rozložením strany môžete pridávať objekty, napríklad textové polia a grafiku, usporiadať ich, ako vám to vyhovuje. Preto sú tieto dokumenty vhodné na bulletiny a letáky. Medzi týmito dvoma typmi dokumentov môžete prepínať:

 1. Otvorte dokument v aplikácii Pages, klepnite na tlačidlo Viac  > Nastavenie dokumentu > tlačidlo Nastavenie dokumentu .
 2. V prípade dokumentu textového editora zapnite možnosť Telo dokumentu. V prípade dokumentu s rozložením strany túto možnosť vypnite.

Zmena okrajov, orientácie strany a veľkosti strany

 1. Otvorte dokument v aplikácii Pages a klepnite na tlačidlo Viac  > Nastavenie dokumentu. 
 2. Ak chcete upraviť okraje dokumentu textového editora, potiahnite šípky okolo textového poľa tela. Môžete zmeniť všetky štyri okraje strany.
 3. Ak chcete zmeniť orientáciu strany, klepnite na tlačidlo Nastavenie dokumentu  > Dokument a klepnite na položku Na výšku alebo Na šírku.
 4. Ak chcete zmeniť veľkosť papiera, klepnite na tlačidlo Nastavenie dokumentu  > Dokument a klepnite na niektorú možnosť. Ak napríklad chcete dokument vytlačiť na papier veľkosti A4, vyberte formát A4. Ak chcete zadať vlastnú veľkosť, klepnite na položku Vlastná veľkosť, zadajte rozmery a klepnite na položku Hotovo.
 5. Po skončení klepnite na položku Hotovo.*

* Ak máte ako primárny jazyk zariadenia nastavenú japončinu, čínštinu alebo kórejčinu alebo ste niektorý z týchto jazykov pridali ako preferovaný, môžete tiež v časti Nastavenie dokumentu zapnúť v dokumente zvislý text

Používanie dvojstrán

Dokument môžete nastaviť tak, aby používal dvojstrany. V dokumentoch so zapnutými dvojstranami môžete mať na ľavej a pravej strane iné hlavičky, päty a predlohy objektov. Dvojstrany použite, ak chcete vytvoriť tlačenú knihu s dvojstranovým usporiadaním, alebo pri tvorbe dokumentu, ktorý budete tlačiť obojstranne.

 1. Otvorte dokument v aplikácii Pages a klepnite na tlačidlo Viac  > Nastavenie dokumentu > .
 2. Zapnite možnosť Protiľahlé strany.
 3. Ak chcete mať na ľavej a pravej strane iné hlavičky a päty:
  • V dokumente textového editora klepnite na tlačidlo Viac  > Nastavenie dokumentu > tlačidlo Nastavenie dokumentu  > Sekcia a zapnite možnosť Pravé a ľavé strany sa líšia.
  • V dokumente s rozložením strany klepnite na tlačidlo Viac  > Nastavenie dokumentu > tlačidlo Nastavenie dokumentu  a zapnite možnosť Pravé a ľavé strany sa líšia.
 4. Po skončení klepnite na položku Hotovo.

Dvojstrany možno zobraziť ako dve strany vedľa seba alebo ako jednu stranu. Klepnite na tlačidlo Zobraziť ikona Zobraziť a zapnite alebo vypnite možnosť Dve strany.

Práca s hlavičkami a pätami

V dokumente môžete aktualizovať hlavičky a päty. Takisto ich môžete zapnúť alebo vypnúť.

Pridanie obsahu do hlavičky alebo päty:

 1. Otvorte dokument v aplikácii Pages a klepnite na tlačidlo Viac  > Nastavenie dokumentu.
 2. Klepnite na hlavičku alebo pätu a zadajte do nej text.

Vymazanie hlavičky alebo päty:

 1. Klepnite na tlačidlo Viac  > Nastavenie dokumentu.
 2. Klepnite do hlavičky alebo päty, ktorú chcete vymazať, a klepnite na tlačidlo Vymazať .

Vypnutie hlavičky alebo päty:

 1. Klepnite na tlačidlo Viac  > Nastavenie dokumentu > tlačidlo Nastavenie dokumentu  > Dokument.
 2. Vypnite možnosť Hlavičky alebo Päty.

Klepnutím na položku Hotovo zatvoríte panel Nastavenie dokumentu.

Pri práci na dokumente môžete hlavičky alebo päty rýchlo upraviť kliknutím na text existujúcej hlavičky alebo päty. Automaticky sa otvorí panel Nastavenie dokumentu, na ktorom môžete hlavičky alebo päty upraviť.

Pridanie čísel strán

 1. Klepnite na tlačidlo Viac  > Nastavenie dokumentu.
 2. Klepnite do hlavičky alebo päty, klepnite na položku Čísla strán a vyberte požadovaný štýl.
 3. Po skončení klepnite na položku Hotovo.

Použitie aplikácie Pages pre Mac

Aplikácia Pages pre Mac je vyspelý textový editor, v ktorom nájdete všetko potrebné na vytváranie a upravovanie dokumentov na Macu.

Zmena veľkosti papiera, orientácie strany a okrajov

 1. Na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Dokument  a potom na položku Dokument.
 2. Ak chcete zmeniť veľkosť papiera, kliknite v časti Tlačiareň a veľkosť papiera na vyskakovacie menu Veľkosť papiera a vyberte požadovanú možnosť. Ak napríklad chcete dokument vytlačiť na papier veľkosti A4, vyberte formát A4. Môžete tiež nastaviť vlastnú veľkosť papiera.
 3. Ak chcete zmeniť orientáciu strany, v časti Orientácia strán kliknite na požadovanú orientáciu.
 4. Ak chcete zmeniť okraje dokumentu textového editora, v časti Okraje dokumentu klikajte na šípky alebo zadajte požadované hodnoty do polí Hore, Dole, Vľavo a Vpravo. V šablóne Prázdne sú všetky okraje automaticky nastavené na 2,5 cm. Ak používate inú šablónu, veľkosti okrajov sa môžu líšiť.* 

* Ak máte ako primárny jazyk zariadenia nastavenú japončinu, čínštinu alebo kórejčinu alebo ste niektorý z týchto jazykov pridali ako preferovaný, môžete tiež zapnúť v dokumente zvislý text.

Používanie dvojstrán

Dokument môžete nastaviť tak, aby používal dvojstrany. V dokumentoch so zapnutými dvojstranami môžete mať na ľavej a pravej strane iné hlavičky, päty a predlohy objektov. Dvojstrany použite, ak chcete vytvoriť tlačenú knihu s dvojstranovým usporiadaním, alebo pri tvorbe dokumentu, ktorý budete tlačiť obojstranne.

 1. V dokumente textového editora kliknite na tlačidlo Dokument  > Dokument. V dokumente s rozložením strany kliknite na tlačidlo Dokument Inšpektor dokumentu.
 2. Vyberte položku Protiľahlé strany.
 3. Ak chcete mať na ľavej a pravej strane iné päty:
  • V dokumente textového editora kliknite na tlačidlo Dokument , kliknite na položku Sekcia a vyberte možnosť Ľavé a pravé strany sa líšia.
  • V dokumente s rozložením strany kliknite na tlačidlo Dokument  a vyberte možnosť Ľavé a pravé strany sa líšia.

Dvojstrany možno zobraziť ako dve strany vedľa seba alebo ako jednu stranu. Kliknite na položku Zmeniť veľkosť a vyberte možnosť Dve strany alebo Jedna strana. Ak máte dokument zobrazený ako dve strany vedľa seba, môžete výberom položky Prispôsobiť rozvrhnutie nastaviť, aby sa dvojstrana roztiahla alebo zmenšila podľa šírky obrazovky.

Práca s hlavičkami a pätami

Pridanie obsahu do hlavičky alebo päty:

 1. Presuňte ukazovateľ k hornému alebo dolnému okraju ľubovoľnej strany v dokumente a počkajte, kým sa zobrazí sivé textové pole. 
 2. Kliknite do poľa a začnite písať.

Hlavička a päta sa zhodujú s predchádzajúcou sekciou (v dokumentoch textového editora) alebo s predchádzajúcou stranou (v dokumentoch s rozložením strany). Ak chcete, aby každá sekcia alebo strana obsahovala iné hlavičky a päty:

 • V dokumente textového editora kliknite na tlačidlo Dokument  a potom na položku Sekcia. V časti Hlavičky a päty zrušte výber možnosti Zjednotiť s predošlou sekciou.
 • V dokumente s rozložením strany kliknite na prázdne miesto na strane (tak, aby nebolo nič vybraté), kliknite na tlačidlo Formát  a zrušte výber možnosti Zjednotiť s predošlou sekciou.

V dokumentoch textového editora môžete skryť hlavičku a pätu na prvej strane:

 1. Kliknite na tlačidlo Dokument Inšpektor dokumentu a potom na položku Sekcia.
 2. V časti Hlavičky a päty vyberte možnosť Skryť na prvej strane sekcie.

Ak chcete zmeniť umiestnenie hlavičky alebo päty alebo ich úplne odstrániť:

 1. V dokumente textového editora kliknite na tlačidlo Dokument  a potom na položku Sekcia. V dokumente s rozložením strany kliknite na tlačidlo Formát .
 2. Ak chcete zmeniť umiestnenie hlavičky a päty v dokumente textového editora, klikajte na šípky vedľa polí Hlavička a Päta alebo do nich zadajte požadované hodnoty. V dokumente s rozložením strany kliknite na polia v časti Okraje hlavičky a päty.
 3. Hlavičky a päty odstránite tak, že zrušíte zaškrtnutie políčok Hlavička a Päta.

Pridanie čísel strán

Ak chcete, aby sa na každej strane nachádzali čísla strán na rovnakom mieste, vložte ich do hlavičky alebo päty. Čísla alebo počty strán vložíte do hlavičky alebo päty tak, že kliknete do sivého textového poľa a vyberiete položky Vložiť > Číslo strany.

Nastavenie štýlu číslovania strán:

 1. V dokumente textového editora kliknite na tlačidlo Dokument  a potom na položku Sekcia.
  V dokumentoch s rozložením strany kliknite na prázdnu oblasť na strane a potom kliknutím na položku Formát zobrazte inšpektora Rozloženie strany.
 2. V časti Číslovanie strán kliknite na vyskakovacie menu Formát a vyberte arabské alebo rímske číslice, prípadne veľké alebo malé písmená. 
 3. Môžete tiež určiť, či má číslovanie strán pokračovať z predchádzajúcej sekcie alebo začínať od určitého čísla.
 4. Ak chcete do dokumentu vložiť počet strán, kliknite do textového poľa hlavičky alebo päty a vyberte položky Vložiť > Počet strán.

Pridanie dátumu a času

Kamkoľvek do dokumentu môžete vložiť aktuálny dátum a čas. Kliknite do textu a vyberte položky Vložiť > Dátum a čas.

Aplikácia Pages automaticky zistí štýl dátumu a času v systémových nastaveniach Macu. Prečítajte si viac o aktualizovaní štýlu dátumu a času.

 

Použitie aplikácie Pages pre iCloud

V aplikácii Pages pre iCloud môžete so svojimi dokumentmi pracovať aj online. Aplikácia Pages pre iCloud obsahuje rovnaké možnosti nastavenia dokumentu ako aplikácia Pages pre Mac. V aplikácii Pages pre iCloud sa líši len pridávanie čísel strán a zapínanie dvojstrán.

Pridanie čísel strán

Číslo strany pridáte kamkoľvek do dokumentu tak, že kliknete do hlavičky, textu tela alebo textového poľa a potom kliknete na tlačidlo Odsek .

Ak chcete vložiť číslo aktuálnej strany, vyberte položku Číslo strany.

Ak chcete vložiť celkový počet strán, vyberte položku Počet strán.

Ak chcete do dokumentu vložiť oboje, vyberte položku Číslo strany, do hlavičky alebo päty napíšte „z“ a potom vložte položku Počet strán.

Používanie dvojstrán v aplikácii Pages pre iCloud

Dokument v aplikácii Pages pre iCloud môžete nastaviť tak, aby používal dvojstrany, strany sa však nebudú dať zobraziť vedľa seba. Ak chcete zapnúť dvojstrany, kliknite na tlačidlo Nastavenie dokumentu  a vyberte možnosť Protiľahlé strany.

 

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: