Nastavenie dokumentu v aplikácii Pages

Zistite, ako môžete v iPhone, iPade, iPode touch, Macu alebo online na stránke iCloud.com prepínať medzi typmi dokumentov, meniť okraje, používať protiľahlé strany a tiež ďalšie funkcie.

MacBook Pro a iPad, na ktorých je otvorený rovnaký dokument Pages

Nastavenie aplikácie Pages v iPhone alebo iPade

Ak chcete nastaviť dokument v iPhone alebo iPade, otvorte ho a uistite sa, že pracujete v zobrazení pre úpravy.

Prepínanie medzi dokumentom textového editora a dokumentom s rozložením strany

V dokumentoch textového editora prechádza text z jednej strany na druhú, preto sú tieto dokumenty vhodné na správy a listy. V dokumentoch s rozložením strany môžete usporadúvať objekty, napríklad textové polia a grafiku, ako vám to vyhovuje. Preto sú tieto dokumenty vhodné na bulletiny a letáky. Medzi týmito dvoma typmi dokumentov môžete prepínať:

 1. Keď je dokument otvorený, klepnite na tlačidlo Viac  a potom na Document Setup (Nastavenie dokumentu).
 2. Prepnutie na iný typ dokumentu:
  • Ak chcete prepnúť na dokument s rozložením strany z dokumentu textového editora, klepnite na Dokument a potom vypnite Telo dokumentu. 
  • Ak chcete prepnúť z textového editora na rozloženie strany, zapnite Telo dokumentu.

Zmena okrajov, orientácie strany a veľkosti strany

 1. Keď je dokument otvorený, klepnite na tlačidlo Viac  a potom na Document Setup (Nastavenie dokumentu). 
 2. V dokumente textového editora klepnite na Dokument. Ak pracujete na dokumente s rozložením strany, prejdite na ďalší krok.
 3. Ak chcete zmeniť orientáciu strany, klepnite na položku Na výšku alebo Na šírku.
 4. Ak chcete zmeniť veľkosť papiera, klepnite na príslušnú možnosť v časti Veľkosť papiera. Ak napríklad chcete dokument vytlačiť na papier veľkosti A4, vyberte formát A4. Ak chcete zadať vlastnú veľkosť, klepnite na položku Vlastná veľkosť, zadajte rozmery a klepnite na položku Hotovo.
 5. Ak chcete upraviť okraje dokumentu textového editora, klepnite na tlačidlo Viac možností a potom potiahnite šípky okolo textového poľa tela. Môžete zmeniť všetky štyri okraje strany.
 6. Po skončení klepnite na Hotovo.

V časti Document Setup (Nastavenie dokumentu) môžete tiež zapnúť zvislý text pre dokument alebo zmeniť pozadie dokumentu.

Používanie protiľahlých strán

Dokument môžete nastaviť tak, aby používal dvojstrany. V dokumentoch so zapnutými dvojstranami môžete mať na ľavej a pravej strane iné hlavičky, päty a predlohy objektov. Protiľahlé strany použite, ak chcete vytvoriť tlačenú knihu, alebo pri tvorbe dokumentu, ktorý budete tlačiť obojstranne.

 1. Keď je dokument otvorený, klepnite na tlačidlo Viac  a potom na Document Setup (Nastavenie dokumentu).
 2. V dokumente textového editora klepnite na Dokument a potom zapnite Protiľahlé strany. V dokumente s rozložením strany zapnite Protiľahlé strany.
 3. Môžete nastaviť iné hlavičky a päty na ľavej a pravej strane:
  • V dokumente textového editora klepnite na tlačidlo Viac , klepnite na Document Setup (Nastavenie dokumentu) a potom na Sekcia. Zapnite Pravé a ľavé strany sa líšia.
  • V dokumente s rozložením strany klepnite na tlačidlo Viac , klepnite na Document Setup (Nastavenie dokumentu) a potom zapnite možnosť Pravé a ľavé strany sa líšia, umiestnenú pod prepínačom Protiľahlé strany.

Dvojstrany možno zobraziť ako dve strany vedľa seba alebo ako jednu stranu:

 • Na iPhone klepnite na tlačidlo Viac  a potom zapnite alebo vypnite Dvojstranové zobrazenie.
 • Na iPade klepnite na tlačidlo Možnosti zobrazenia  a potom zapnite alebo vypnite Dve strany.

Práca s hlavičkami a pätami

Môžete pridávať alebo odstraňovať hlavičky a päty, zobraziť ich alebo skryť, pridať do nich obsah alebo s nimi vykonávať ďalšie akcie.


Nastavenie aplikácie Pages pre Mac

Aplikácia Pages pre Mac je vyspelý textový editor, v ktorom nájdete všetko potrebné na vytváranie a upravovanie dokumentov na Macu.

Prepínanie medzi dokumentom textového editora a dokumentom s rozložením strany

V dokumentoch textového editora prechádza text z jednej strany na druhú, preto sú tieto dokumenty vhodné na správy a listy. V dokumentoch s rozložením strany môžete pridávať objekty, napríklad textové polia a grafiku, a usporiadať ich, ako vám to vyhovuje. Preto sú tieto dokumenty vhodné na bulletiny a letáky.

Medzi týmito dvoma typmi dokumentov môžete prepínať:

 • Ak chcete konvertovať dokument textového editora na dokument s rozložením strany, otvorte dokument a vyberte položky Súbor > Konvertovať na rozloženie strán.
 • Ak chcete konvertovať dokument s rozložením strany na dokument textového editora, otvorte dokument a vyberte položky Súbor > Konvertovať na spracovanie textu.

Zmena veľkosti papiera, orientácie strany a okrajov

 1. Na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Dokument  a potom na položku Dokument.
 2. Ak chcete zmeniť veľkosť papiera, kliknite v časti Tlačiareň a veľkosť strany na vyskakovacie menu Veľkosť papiera a vyberte požadovanú možnosť. Ak napríklad chcete dokument vytlačiť na papier veľkosti A4, vyberte formát A4. Môžete tiež nastaviť vlastnú veľkosť papiera.
 3. Ak chcete zmeniť orientáciu strany, v časti Orientácia strán kliknite na požadovanú orientáciu.
 4. Ak chcete zmeniť okraje dokumentu textového editora, v časti Okraje dokumentu klikajte na šípky alebo zadajte požadované hodnoty do polí Vrch, Spodok, Vľavo a Vpravo. V šablóne Prázdne sú všetky okraje automaticky nastavené na 2,5 cm. Ak používate inú šablónu, veľkosti okrajov sa môžu líšiť.* 

* Ak máte ako primárny jazyk zariadenia nastavenú japončinu, čínštinu alebo kórejčinu alebo ste niektorý z týchto jazykov pridali ako preferovaný, môžete tiež zapnúť v dokumente zvislý text.

Používanie protiľahlých strán

Dokument môžete nastaviť tak, aby používal dvojstrany. V dokumentoch so zapnutými dvojstranami môžete mať na ľavej a pravej strane iné hlavičky, päty a predlohy. Dvojstrany použite, ak chcete vytvoriť tlačenú knihu s dvojstranovým usporiadaním, alebo pri tvorbe dokumentu, ktorý budete tlačiť obojstranne.

Otvorený prázdny dokument Pages s vybratou možnosťou Protiľahlé strany

 1. V dokumente textového editora kliknite na tlačidlo Dokument  a potom na Dokument. V dokumente s rozložením strany kliknite na tlačidlo Dokument .
 2. Vyberte Protiľahlé strany.
 3. Ak chcete mať na ľavej a pravej strane iné päty:
  • V dokumente textového editora kliknite na tlačidlo Dokument , kliknite na Sekcia a vyberte Ľavé a pravé strany sa líšia.
  • V dokumente s rozložením strany kliknite na tlačidlo Dokument  a vyberte Ľavé a pravé strany sa líšia.

Protiľahlé strany možno zobraziť ako dve strany vedľa seba alebo ako jednu stranu. Kliknite na položku Zmeniť veľkosť a vyberte možnosť Dve strany alebo Jedna strana. Ak máte dokument zobrazený ako dve strany vedľa seba, môžete výberom položky Prispôsobiť rozvrhnutie nastaviť, aby sa dvojstrana roztiahla alebo zmenšila podľa šírky obrazovky.

Práca s hlavičkami a pätami

Môžete pridávať alebo odstraňovať hlavičky a päty, zobraziť ich alebo skryť, pridať do nich obsah alebo s nimi vykonávať ďalšie akcie. Prečítajte si, ako pracovať s hlavičkami a pätami na Macu.

Pridanie čísel strán

Ak chcete, aby sa na každej strane nachádzali čísla strán na rovnakom mieste, vložte ich do hlavičky alebo päty. Do hlavičky alebo päty dokumentu môžete vložiť čísla alebo počty strán. Stačí kliknúť do sivého textového poľa a kliknúť na položky Vložiť > Číslo strany.

Po pridaní čísel strán môžete zmeniť počiatočné číslo a štýl číslovania:

 1. V dokumente textového editora kliknite na tlačidlo Dokument  a potom na Sekcia. V dokumente s rozložením strany kliknite na prázdnu oblasť na strane a potom kliknutím na tlačidlo Formát  zobrazte inšpektor Rozloženie strany.
 2. V časti Číslovanie strán kliknite na vyskakovacie menu Formát a vyberte arabské alebo rímske číslice, prípadne veľké alebo malé písmená. 
 3. Môžete tiež určiť, či má číslovanie strán pokračovať z predchádzajúcej sekcie alebo začínať od určitého čísla.
 4. Ak chcete do dokumentu vložiť počet strán, kliknite do textového poľa hlavičky alebo päty a vyberte položky Vložiť > Počet strán.

Pridanie dátumu a času

Kamkoľvek do dokumentu môžete vložiť dátum. Stačí kliknúť do textu a vybrať položky Vložiť > Dátum a čas.

Aplikácia Pages automaticky zistí štýl dátumu podľa systémových nastavení Macu. Prečítajte si viac o aktualizovaní štýlu dátumu a času.


Nastavenie aplikácie Pages pre iCloud

V aplikácii Pages pre iCloud môžete so svojimi dokumentmi pracovať aj online. Aplikácia Pages pre iCloud obsahuje rovnaké možnosti nastavenia dokumentu ako aplikácia Pages pre Mac. V aplikácii Pages pre iCloud sa líši len pridávanie čísel strán a zapínanie dvojstrán.

Pridanie čísel strán

Číslo strany pridáte kamkoľvek do dokumentu tak, že kliknete do hlavičky, textu tela alebo textového poľa a potom na tlačidlo Vložiť .

Okno prehliadača Safari s otvoreným prázdnym dokumentom na stránke iCloud.com a menu Pridať so zvýraznenou možnosťou Číslo strany

 • Ak chcete vložiť číslo aktuálnej strany, vyberte položku Číslo strany.
 • Ak chcete vložiť celkový počet strán, vyberte položku Počet strán.
 • Ak chcete do dokumentu vložiť oboje, vyberte Číslo strany, do hlavičky alebo päty napíšte „z“ a potom vložte Počet strán.

Používanie dvojstrán v aplikácii Pages pre iCloud

V dokumente v aplikácii Pages pre iCloud môžete zapnúť protiľahlé strany a nastaviť tak, aby sa používalo dvojstranové rozloženie. Strany sa však nebudú dať zobraziť vedľa seba. Ak chcete zapnúť protiľahlé strany, kliknite na tlačidlo Dokument a vyberte Protiľahlé strany.

 


Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: