Otváranie súborov zo starších verzií apiek iWork v nových verziách apiek Pages, Numbers a Keynote

Prečítajte si, čo sa môže stať, keď chcete v apkách iWork pre Mac otvoriť dokumenty vytvorené v starších verziách apiek iWork alebo keď exportujete súbory do formátu iWork '09.

Formát iWork '09 nie je kompatibilný so systémom macOS Catalina 10.15 a novším. Ak chcete naďalej používať apky iWork v najnovšom operačnom systéme, aktualizujte na najnovšiu verziu apiek Pages, Numbers a Keynote.

Otvorenie staršieho dokumentu iWork

Aktuálne verzie apiek iWork pre Mac umožňujú otvárať dokumenty vytvorené v ktorejkoľvek verzii iWork. Starší dokument iWork otvoríte v apke Pages, Numbers alebo Keynote tak, že naň dvakrát kliknete, prípadne ho otvoríte priamo z apky:

 1. Vyberte Súbor > Otvoriť. 
 2. Vyberte dokument.
 3. Kliknite na Otvoriť.

Ak sa zobrazí okno s upozornením

Pri otváraní starších dokumentov iWork sa môže zobraziť okno s upozornením. V okne bude uvedený zoznam funkcií použitých v dokumente, ktoré sú podporované v staršej verzii apky, ale nie sú dostupné v novšej verzii danej apky iWork pre Mac.

Upozornenie v apke Numbers: Tieto tabuľky Numbers môžu vyzerať odlišne

Prečítajte si, k akým zmenám dôjde pri upgrade dokumentu iWork.


Uloženie staršieho dokumentu iWork

Keď prvýkrát uložíte alebo upravíte starší dokument iWork, musíte vybrať, čo má apka iWork s aktualizovaným dokumentom urobiť:

Okno apky Numbers s upozornením „Chcete upgradovať tieto tabuľky?“

 • Kliknutím na Upgradovať skonvertujete existujúci dokument do nového formátu.
 • Kliknutím na Zrušiť zastavíte ukladanie alebo úpravy a pôvodný dokument zostane nezmenený.
 • Kliknutím na Upraviť kópiu skonvertujete kópiu súboru do nového formátu a zachováte originál v staršom formáte iWork.


Obnovenie upgradovaného dokumentu

Ak ste už dokument upgradovali do nového formátu súborov iWork a chcete ho vrátiť do verzie kompatibilnej so staršími apkami iWork, použite jednu z týchto možností:

Obnovenie predchádzajúcej verzie

 • Vyberte Súbor > Vrátiť na. Vrátite tým všetky vykonané zmeny a obnovíte verziu dokumentu, ktorá bola uložená v staršej verzii iWork.

Uloženie kópie vo formáte iWork '09

 • Ak ste už dokument upravili a chcete úpravy zachovať, môžete súbor uložiť ako dokument iWork '09. Vyberte Súbor > Exportovať ako. Potom ako formát súboru vyberte Pages '09, Numbers '09 alebo Keynote '09. Informácie o tom, k akým zmenám môže v dokumente dôjsť, nájdete nižšie v časti Zmeny, ku ktorým dôjde pri exporte do formátu iWork '09.

Zmeny, ku ktorým dôjde pri upgrade dokumentu iWork

Všetky apky:

 • Z tabuliek a grafov sa odstráni otočenie.
 • Odstránia sa výplne tabuliek.
 • Zoskupené výseky v koláčových grafoch sa rozdelia.
 • Odstránia sa metadáta Spotlightu.

Pages:

 • Nie je podporované sledovanie zmien v tabuľkách, hlavičkách, pätách ani v objektoch rozloženia sekcie. Všetky zmeny vykonané na týchto miestach sa prijmú ako finálne.
 • Odstránia sa odkazy na iné súbory Pages.

Numbers:

 • Kategórie tabuľky
  • Zbierky riadkov v tabuľke s kategóriami sa teraz označujú ako „skupiny“.
  • Do tabuľky bol pridaný nový stĺpec obsahujúci názvy skupín. Stĺpec sa zobrazuje len v prípade, ak sú zapnuté kategórie. Neovplyvňuje adresy stĺpcov vo vzorcoch a tabuľkách.
  • Názvy funkcií vo výpočtoch pre každú kategóriu sa teraz zobrazujú v samostatných riadkoch popisu.

Keynote:

 • Odstráni sa nastavenie Pre ukončenie prezentácie vyžadovať heslo. Nové heslo nastavíte tak, že vyberiete Keynote > Nastavenia > Prezentácia a potom vyberiete Vyžadovať heslo na ukončenie prezentácií. Keď sa zobrazí výzva, zadajte heslo a kliknite na Nastaviť heslo. Heslo bude platiť pre všetky prezentácie prehrávané na danom počítači.
 • Snímky odsadené o viac než šesť úrovní sa posunú na šiestu úroveň.
 • Odstránia sa odkazy na iné súbory Keynote.
 • Zo vzorových objektov sa odstráni otočenie.
 • Prechody, ktoré nie sú dostupné v apke Keynote pre Mac, sa skonvertujú na prechod Rozplynutie. 
 • Prechod Krúženie sa premenuje na Otočenie objektu.
 • Konvergentné zostavy sa skonvertujú na Rozplynutie.
 • Z rozložení snímok a legiend grafov sa odstránia zostavy.
 • Dynamické zostavy sa skonvertujú na galérie obrázkov.

Zmeny, ku ktorým dôjde pri exporte do formátu iWork '09

Všetky apky:

 • Štýly iniciálok sa odstránia. 
 • Automatické prispôsobenie popisov hodnôt postupnosti v grafoch je vypnuté. Popisy sa môžu prekrývať. 
 • Automatické prispôsobenie chybových úsečiek v grafoch je vypnuté. Chybové úsečky sa môžu prekrývať. 
 • V grafoch znázorňujúcich reprezentatívnu vzorku údajov sa zobrazujú všetky dátové body.
 • Zakrivené a kontaktné tiene sa skonvertujú na obyčajné tiene.
 • Odstránia sa komentáre k objektom.
 • Ukotvené objekty sa skonvertujú na plávajúce alebo vnorené objekty.
 • Vzorce, ktoré nie sú dostupné vo formáte iWork '09, sa odstránia. Exportujú sa posledné vypočítané hodnoty.
 • Interaktívne grafy sa skonvertujú na obyčajné grafy.
 • Bublinové grafy sa skonvertujú na bodové grafy.
 • Prstencové grafy sa skonvertujú na koláčové grafy.
 • Kresby sa skonvertujú na skupiny čiar a tvarov.
 • Odstránia sa galérie obrázkov. Z každej galérie sa vyexportuje jeden obrázok.
 • Tabuľky so zápisom sprava doľava (napríklad v arabčine alebo hebrejčine) nie sú podporované.
 • Zvislý text (napríklad v čínštine, japončine alebo kórejčine) nie je vo formáte iWork '09 úplne podporovaný.
 • Z komentárov usporiadaných do vlákien sa odstránia odpovede.
 • Zaoblené rohy grafov sa skonvertujú na hranaté rohy. 
 • Rovnice vytvorené v apkách Pages, Numbers a Keynote sa pri exporte do formátu iWork '09 skonvertujú na obrázky.
 • Prechodové textové výplne sa skonvertujú na jednofarebné plochy.
 • Obrázkové textové výplne sa skonvertujú na jednofarebné plochy.
 • Nesúvislé textové obrysy sa skonvertujú na súvislé obrysy.
 • Vložené webové videá sa skonvertujú na obrázky, ktoré odkazujú na príslušné videá na internete.

Pages:

 • Obsah sa skonvertuje na obyčajný text. Vo formáte Pages '09 sa neaktualizuje automaticky.
 • Text so zápisom sprava doľava (napríklad v arabčine alebo hebrejčine) nie je vo formáte Pages '09 úplne podporovaný.
 • Odstránia sa anotácie.
 • Odstránia sa pozadia strán.
 • Odstránia sa odkazy na strany.
 • Z tabuliek vložených do textu sa odstránia titulky.

Numbers:

 • Ak dokument obsahuje v jednom stĺpci filtre OR a v ostatných stĺpcoch filtre AND, exportujú sa všetky pravidlá filtrov. Filtre AND sa skonvertujú na filtre OR.
 • Odstráni sa podmienené zvýraznenie a filtre založené na trvaní.
 • Hárky so zápisom sprava doľava (napríklad v arabčine alebo hebrejčine) nie sú podporované.
 • Kategórie tabuľky
  • Kategórie zoskupené podľa dňa v týždni sa zmenia na zoskupené podľa jedinečných hodnôt.
  • Odkazy grafov na zhrnutia sa nahradia naposledy vypočítanými hodnotami.
  • Grafy, ktoré odkazujú na rozsah zahŕňajúci bunky vo viacerých skupinách, využívajú posledné vypočítané hodnoty namiesto odkazov.
  • Vzorce, ktoré odkazujú na rozsah zahŕňajúci bunky vo viacerých skupinách, sa nahradia naposledy vypočítanými hodnotami.
  • Vzorce, ktoré odkazujú na zhrnutia, sa nahradia naposledy vypočítanými hodnotami.
 • Vnorené objekty sa presunú do hárkov.
 • Odstránia sa odkazy na hárky.
 • Z tabuliek a grafov sa odstránia titulky.
 • Kontingenčné tabuľky sa skonvertujú na štandardné tabuľky.

Keynote:

 • Prechody, efekty začiatku a efekty konca, ktoré vo formáte Keynote '09 nie sú k dispozícii, sa skonvertujú na Rozplynutie. 
 • Prechod Otočenie objektu sa premenuje na Krúženie.
 • Odstránia sa zostavy s dôrazom.
 • Odstránia sa komentáre v bunkách tabuliek.
 • Vnorené objekty nie sú podporované a budú odstránené.
 • Počas prechodu z jednej snímky na ďalšiu sa neprehrávajú filmy ani audio.
 • Živé video sa odstráni.
Dátum zverejnenia: