Uskutočnenie hovoru pomocou Volaní cez Wi-Fi

Volania cez Wi-Fi vám umožňujú uskutočňovať alebo prijímať volania prostredníctvom Wi-Fi pripojenia na miestach so slabým alebo žiadnym mobilným signálom. Prečítajte si, ako uskutočniť hlasový hovor pomocou Volaní cez Wi-Fi.

Na používanie Volaní cez Wi-Fi je potrebný iPhone 5c alebo novší v sieti podporovaného operátora.

Uskutočňovanie volaní cez Wi-Fi z iPhonu

Volania cez Wi-Fi môžete zapnúť v menu Nastavenia > Telefón > Volania cez Wi-Fi. Môže byť potrebné zadať alebo potvrdiť adresu pre záchranné služby.*

Ak sú Volania cez Wi-Fi dostupné, v stavovom riadku sa bude za názvom operátora zobrazovať text Wi-Fi. V takom prípade sa na telefonovanie budú používať Volania cez Wi-Fi.

*Ak je dostupná mobilná služba, iPhone ju bude používať pri uskutočňovaní tiesňových volaní. Ak ste zapli Volania cez Wi-Fi a mobilná služba nie je dostupná, na uskutočňovanie tiesňových volaní sa môžu používať Volania cez Wi-Fi. Pri tiesňových volaniach sa môžu bez ohľadu na to, či máte zapnuté lokalizačné služby, odosielať dáta o polohe vášho zariadenia, ktoré pomôžu pracovníkom záchranných služieb nájsť vás.

Pridanie zariadenia

Uistite sa, že v zariadení, ktoré chcete pridať, je nainštalovaná najnovšia verzia softvéru. Potom postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. V iPhone prejdite do ponuky Nastavenia > Telefón > Volania cez Wi-Fi.
 2. Zapnite možnosť Pridať Volania cez Wi-Fi pre ostatné zariadenia.
 3. Vráťte sa na predchádzajúcu obrazovku a potom klepnite na položku Hovory na zariadeniach.
 4. Ak možnosť Povoliť Hovory na zariadeniach nie je zapnutá, zapnite ju. V sekcii Povoliť hovory na sa zobrazí zoznam vyhovujúcich zariadení.
 5. Zapnite každé zariadenie, ktoré chcete používať s volaniami cez Wi-Fi.

Potom skontrolujte, či tieto zariadenia budú prijímať hovory z vášho iPhonu:

 • V iPade alebo iPode touch prejdite na Nastavenia > FaceTime. Potom zapnite možnosť Hovory z iPhonu.
 • V Macu otvorte aplikáciu FaceTime a vyberte položky FaceTime > Nastavenia. Potom zapnite možnosť Hovory z iPhonu.

Keď zapnete možnosť Povoliť hovory na zariadeniach, Volania cez Wi-Fi sa automaticky povolia aj pre hodinky Apple Watch.

Ak zariadenie nemôžete pridať, skontrolujte nasledujúce nastavenia:

 • Na iPhone skontrolujte, či sú zapnuté možnosti Volania cez Wi-Fi a Povoliť Hovory na zariadeniach a či sa vaše zariadenie zobrazuje v časti Povoliť hovory na.
 • Skontrolujte, či na iPhone a ostatných zariadeniach používate pre FaceTime a iCloud rovnaký účet Apple ID.

Uskutočňovanie a prijímanie volaní cez Wi-Fi z iného zariadenia

Ak váš operátor podporuje Volania cez Wi-Fi v zariadeniach pripojených k iCloudu, môžete uskutočňovať a prijímať volania cez Wi-Fi aj v iných zariadeniach. 

Uistite sa, že ste prihlásený do služieb iCloud a FaceTime pomocou toho istého účtu Apple ID, ktorý používate na iPhone. Takisto sa uistite, že v zariadeniach máte nainštalovaný najnovší softvér.

Ak chcete uskutočniť volanie cez Wi-Fi z iPadu, iPodu touch, hodiniek Apple Watch alebo Macu, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Hovor z iPadu, iPodu touch alebo Macu

 1. Ak ste svoje zariadenie ešte nepridali, čo je na používanie volaní cez Wi-Fi potrebné, pridajte ho.
 2. Otvorte aplikáciu FaceTime.
 3. Klepnite na položku Audio.
 4. Zadajte kontakt alebo telefónne číslo a klepnite na tlačidlo telefónu Hovor cez Wi-Fi.

Hovor môžete uskutočniť aj klepnutím na telefónne číslo v aplikácii Kontakty, Mail, Správy, Safari a v ďalších aplikáciách.

Hovor z hodiniek Apple Watch

 1. Otvorte aplikáciu Telefón.
 2. Vyberte kontakt.
 3. Klepnite na tlačidlo telefónu Hovor cez Wi-Fi.
 4. Vyberte telefónne číslo alebo adresu FaceTime, na ktorú chcete zavolať.

Odstránenie zariadenia

Ak už v niektorom zo svojich zariadení nechcete používať Volania cez Wi-Fi, môžete ho odstrániť:

 1. Na iPhone prejdite na Nastavenia > Telefón > Hovory na zariadeniach.
 2. V zozname zariadení vypnite Volania cez Wi-Fi pre zariadenie, ktoré chcete odstrániť.

Ak chcete Volania cez Wi-Fi vypnúť na hodinkách Apple Watch, prejdite do aplikácie Watch na iPhone, klepnite na položku Moje hodinky, klepnite na položku Telefón a potom vypnite Volania cez Wi-Fi.

Získanie pomoci

Ak sa Volania cez Wi-Fi nedajú zapnúť alebo používať, uistite sa, že váš operátor ponúka Volania cez Wi-Fi a že v zariadeniach máte nainštalovaný najnovší softvér. Potom postupujte podľa nasledujúcich krokov. Pred prechodom z jedného kroku na ďalší počkajte dve minúty.

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Telefón > Volania cez Wi-Fi a uistite sa, že Volania cez Wi-Fi sú zapnuté.
 2. Reštartujte iPhone.
 3. Pripojte sa k inej Wi-Fi sieti. Nie všetky Wi-Fi siete podporujú Volania cez Wi-Fi.
 4. Vypnite a znova zapnite Volania cez Wi-Fi.
 5. Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Resetovať a klepnite na položku Resetovať nastavenia siete.

Služba FaceTime nie je dostupná vo všetkých krajinách a oblastiach.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: