Uskutočnenie hovoru pomocou Volaní cez Wi-Fi

Volania cez Wi-Fi vám umožňujú uskutočňovať alebo prijímať volania prostredníctvom Wi-Fi pripojenia na miestach so slabým alebo žiadnym mobilným signálom. Prečítajte si, ako uskutočniť hlasový hovor pomocou Volaní cez Wi-Fi.

Na používanie Volaní cez Wi-Fi je potrebný iPhone 5c alebo novší v sieti podporovaného operátora.

Volania cez Wi-Fi

Uskutočňovanie volaní cez Wi-Fi z iPhonu

Volania cez Wi-Fi môžete zapnúť v menu Nastavenia > Telefón > Volania cez Wi-Fi. Môže byť potrebné zadať alebo potvrdiť adresu pre záchranné služby.*

Ak sú Volania cez Wi-Fi dostupné, v stavovom riadku sa bude za názvom operátora zobrazovať text Wi-Fi. V takom prípade sa na telefonovanie budú používať Volania cez Wi-Fi.

*Ak je dostupná mobilná služba, iPhone ju bude používať pri uskutočňovaní núdzových hovorov. Ak ste zapli Volania cez Wi-Fi a mobilná služba nie je dostupná, na uskutočňovanie núdzových hovorov sa môžu používať Volania cez Wi-Fi. Pri núdzových hovoroch sa môžu bez ohľadu na to, či máte zapnuté lokalizačné služby, odosielať dáta o polohe vášho zariadenia, ktoré pomôžu pracovníkom záchranných služieb nájsť vás.

Pridanie zariadenia

Uistite sa, že v zariadení, ktoré chcete pridať, je nainštalovaná najnovšia verzia softvéru. Potom postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Hovory na zariadeniach

 1. Na iPhone prejdite do menu Nastavenia > Telefón a zapnite možnosť Volania cez Wi-Fi a potom možnosť Hovory na zariadeniach.
 2. Klepnite na položku Pridať Volania cez Wi-Fi pre ostatné zariadenia. 
 3. Na ostatných zariadeniach sa prihláste do služieb iCloud a FaceTime pomocou rovnakého účtu Apple ID a hesla, ktoré používate na iPhone.
 4. Zapnutie Volaní cez Wi-Fi:
  • Na iPade alebo iPode touch prejdite do menu Nastavenia > FaceTime > Hovory z iPhonu a klepnite na položku Upgradovať na Volania cez Wi-Fi.
  • Na Macu otvorte aplikáciu FaceTime, vyberte položky FaceTime > Nastavenia > Nastavenia a potom vyberte položky Hovory z iPhonu > Upgradovať na Volania cez Wi-Fi.
 5. Keď sa zobrazí šesťmiestny kód, zadajte ho na iPhone a klepnite na položku Povoliť.

Na hodinkách Apple Watch sa Volania cez Wi-Fi zapnú po zapnutí možnosti Hovory na zariadeniach.

Skontrolujte tieto položky

Ak zariadenie nemôžete pridať, skontrolujte nasledujúce nastavenia:

 • Na iPhone skontrolujte, či sú zapnuté možnosti Volania cez Wi-Fi a Povoliť Hovory na zariadeniach a či sa vaše zariadenie zobrazuje v časti Povoliť hovory na.
 • Skontrolujte, či používate rovnaký účet Apple ID pre FaceTime a iCloud na iPhone a vašich ostatných zariadeniach.

Uskutočňovanie a prijímanie volaní cez Wi-Fi z iného zariadenia

Ak váš operátor podporuje Volania cez Wi-Fi v zariadeniach pripojených k iCloudu, môžete uskutočňovať a prijímať volania cez Wi-Fi aj na iných zariadeniach. 

Volania cez Wi-Fi nie sú dostupné na Macu Pro (z polovice roka 2012).

Uistite sa, že ste prihlásený do služieb iCloud a FaceTime pomocou toho istého účtu Apple ID, ktorý používate na iPhone. Takisto sa uistite, že v zariadeniach máte nainštalovaný najnovší softvér.

Ak chcete uskutočniť volanie cez Wi-Fi z iPadu, iPodu touch, hodiniek Apple Watch alebo Macu, postupujte podľa nasledujúcich krokov. 

Hovor z iPadu, iPodu touch alebo Macu

 1. Ak ste svoje zariadenie ešte nepridali, čo je na používanie Volaní cez Wi-Fi potrebné, pridajte ho.
 2. Otvorte aplikáciu FaceTime.
 3. Klepnite na položku Audio.
 4. Zadajte kontakt alebo telefónne číslo a klepnite na ikonu Hovor cez Wi-Fi.

Hovor môžete uskutočniť aj klepnutím na telefónne číslo v aplikácii Kontakty, Mail, Správy, Safari a v ďalších aplikáciách.

Hovor z hodiniek Apple Watch

 1. Otvorte aplikáciu Telefón.
 2. Vyberte kontakt.
 3. Klepnite na ikonu Hovor cez Wi-Fi.
 4. Vyberte telefónne číslo alebo adresu FaceTime, na ktorú chcete zavolať. 

Odstránenie zariadenia

Ak už v niektorom zo svojich zariadení nechcete používať Volania cez Wi-Fi, môžete ho odstrániť:

 1. Na iPhone prejdite do menu Nastavenia > Telefón > Hovory na zariadeniach.
 2. V zozname zariadení vypnite Volania cez Wi-Fi pre zariadenie, ktoré chcete odstrániť.

Ak chcete Volania cez Wi-Fi vypnúť na hodinkách Apple Watch, prejdite do aplikácie Watch na iPhone, klepnite na položku Moje hodinky, klepnite na položku Telefón a potom vypnite Volania cez Wi-Fi.

Získanie pomoci

Ak sa Volania cez Wi-Fi nedajú zapnúť alebo používať, uistite sa, že váš operátor ponúka Volania cez Wi-Fi a že v zariadeniach máte nainštalovaný najnovší softvér. Potom postupujte podľa nasledujúcich krokov. Pred prechodom z jedného kroku na ďalší počkajte dve minúty.

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Telefón > Volania cez Wi-Fi a uistite sa, že Volania cez Wi-Fi sú zapnuté.
 2. Reštartujte iPhone.
 3. Pripojte sa k inej Wi-Fi sieti. Nie všetky Wi-Fi siete podporujú Volania cez Wi-Fi.
 4. Vypnite a znova zapnite Volania cez Wi-Fi.
 5. Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Resetovať a klepnite na položku Resetovať nastavenia siete.

Služba FaceTime nie je dostupná vo všetkých krajinách a oblastiach.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: