Používanie funkcie AssistiveTouch v iPhone, iPade alebo iPode touch

Pomocou funkcie AssistiveTouch môžete ovládať svoje zariadenie, vykonávať rôzne gestá, ako je napríklad zovretie prstov, potiahnutie viacerými prstami alebo použitie funkcie 3D Touch, a používať funkciu Siri.

Zapnutie funkcie AssistiveTouch

Po zapnutí funkcie AssistiveTouch sa zobrazí ponuka funkcie AssistiveTouch. Môžete ju presunúť na ľubovoľný okraj obrazovky a potom klepnutím otvoriť. 

Funkciu AssistiveTouch možno zapnúť viacerými spôsobmi:

 • Prejdite do ponuky Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > AssistiveTouch a zapnite funkciu AssistiveTouch.
 • Požiadajte funkciu Siri o zapnutie funkcie AssistiveTouch („turn on AssistiveTouch“). 
 • Prejdite do ponuky Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Skratka prístupnosti a zapnite funkciu AssistiveTouch. 

Keď je Skratka prístupnosti zapnutá, môžete funkciu AssistiveTouch v iPhone X alebo novšom zapnúť alebo vypnúť z ktorejkoľvek obrazovky trojitým stlačením bočného tlačidla. Ak je zariadenie vybavené tlačidlom Domov, jednoducho trikrát stlačte tlačidlo Domov. Ak chcete v iPhone X alebo novšom nastaviť rýchlosť trojitého stlačenia, prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Bočné tlačidlo. Vyberte požadovanú rýchlosť stláčania: Predvolené, Pomalé alebo Najpomalšie. Ak je zariadenie vybavené tlačidlom Domov, prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Tlačidlo Domov a vyberte rýchlosť stláčania.

Po zapnutí funkcie AssistiveTouch sa zobrazí ponuka funkcie AssistiveTouch. 

Môžete ju presunúť na ľubovoľný okraj obrazovky. Ponuku otvoríte tak, že na ňu klepnete. Ak chcete zatvoriť otvorenú ponuku funkcie AssistiveTouch, klepnite na ňu.


Ovládanie zariadenia pomocou funkcie AssistiveTouch

Pomocou funkcie AssistiveTouch môžete v zariadení vyhľadať a upraviť niektoré nastavenia, ako je napríklad hlasitosť, otočenie obrazovky, uzamknutie obrazovky a ďalšie. Klepnite na ponuku funkcie AssistiveTouch a potom klepnite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

Ak zariadenie používa systém iOS 11 alebo starší, môžete ho vypnúť prostredníctvom funkcie AssistiveTouch. Ak chcete zariadenie vypnúť, postupujte takto: 

 1. Otvorte ponuku funkcie AssistiveTouch a klepnite na položku Zariadenie.
 2. Stlačte a podržte položku Zamknúť obrazovku, až kým sa nezobrazí text „vypnúť posunutím“.

Pomocou funkcie AssistiveTouch môžete získať prístup aj k ploche. Stačí, ak otvoríte ponuku funkcie AssistiveTouch a klepnete na položku Domov. Ak chcete použiť funkciu Siri, otvorte ponuku funkcie AssistiveTouch a klepnite na položku Siri. Siri sa zobrazuje len v zariadeniach so systémom iOS 5 alebo novším.

Ak chcete získať prístup k hláseniam, otvorte ponuku funkcie AssistiveTouch a klepnite na položku Centrum hlásení. Prístup k ovládaciemu centru získate tak, že otvoríte ponuku funkcie AssistiveTouch a klepnete na položku Ovládacie centrum. V ovládacom centre môžete používať rôzne funkcie, napríklad zapnúť a vypnúť rozhranie Bluetooth, používať funkcie AirPlay a AirDrop, zhotovovať fotky a vykonávať ďalšie úlohy.

Používanie funkcie 3D Touch s funkciou AssistiveTouch

Ak máte iPhone 6s alebo iPhone 6s Plus, môžete s funkciou AssistiveTouch používať funkciu 3D Touch. Funkcia 3D Touch vám poskytuje skratky k často vykonávaným úlohám – napríklad odosielaniu správ, e-mailom a fotkám. Ak chcete vyhľadať funkciu 3D Touch, otvorte ponuku funkcie AssistiveTouch a klepnite na položku Vlastné.

Pri používaní funkcie 3D Touch sa po klepnutí zobrazí ukážka obsahu, ktorý si prezeráte, napríklad správy. Po ďalšom klepnutí sa obsah otvorí v úplnom zobrazení.

Výber gesta funkcie 3D Touch:

 1. Prejdite do ponuky Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > AssistiveTouch > Menu najvyššej úrovne > Akcia 3D Touch. 
 2. Vyberte akciu, ktorá sa má vykonať, keď na ikone funkcie AssistiveTouch použijete funkciu 3D Touch.

Používanie gest

V iPhone X alebo novšom môžete používať gestá na pohotovú navigáciu, prechádzanie medzi aplikáciami, úpravu nastavení a prístup ku všetkým funkciám, ktoré najčastejšie používate.

Prejdenie alebo potiahnutie viacerými prstami:

 1. Otvorte ponuku funkcie AssistiveTouch a klepnite na položky Zariadenie > Viac > Gestá. 
 2. Vyberte počet prstov priradených ku gestu, ktoré chcete vykonať.
 3. Keď sa na obrazovke zobrazia kruhy, prejdite nimi alebo ich potiahnite v smere požadovanom gestom.
 4. Po skončení klepnite na tlačidlo ponuky.

Zovretie prstov:

 1. Otvorte ponuku funkcie AssistiveTouch a klepnite na položky Obľúbené > Zovretie.
 2. Keď sa zobrazia kruhy zovretia prstov, presuňte ich na ľubovoľné miesto na obrazovke. 
 3. Potiahnite kruhy zovretia prstov k sebe alebo od seba.
 4. Po skončení klepnite na tlačidlo ponuky. 

Vlastné gesto si môžete vytvoriť niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 • Otvorte ponuku funkcie AssistiveTouch. Klepnite na položku Vlastné a vyberte zástupný symbol prázdneho gesta 
 • Prejdite do ponuky Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > AssistiveTouch > Vytvoriť nové gesto. Potom postupujte podľa krokov na obrazovke.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: