Používanie rozšírených možností tvorby kníh v Pages

Prečítajte si, ako možno pomocou rozšírených možností v Pages vytvárať a vylepšovať elektronické knihy vo formáte EPUB.

EPUB je otvorený štandard digitálnych kníh (elektronických kníh) vytvorený organizáciou International Digital Publishing Forum. Dokumenty môžete z Pages exportovať do formátu EPUB, aby ich bolo možné čítať v aplikácii Knihy v iPhone, iPade, iPode touch a Macu alebo v čítačkách kníh EPUB od iných výrobcov. Tento článok podrobne popisuje, ako v Pages vytvárať knihy.

Ak chcete knihu vytvoriť rýchlo a bez práce s formátovaním, môžete použiť vopred pripravené šablóny kníh v Pages.

Výber formátu

Knihu môžete vytvoriť pomocou ľubovoľnej šablóny Pages, ale môžete použiť aj šablóny určené špeciálne na tvorbu kníh. Šablóny orientované na výšku sú určené pre dokumenty na spracovanie textu a možno ich exportovať ako knihy EPUB s textom s možnosťou zaplnenia aj ako knihy s pevným rozložením. Šablóny orientované na šírku sú určené pre dokumenty s rozložením strany a možno ich exportovať len ako knihy EPUB s pevným rozložením.

Rozloženie s textom s možnosťou zaplnenia alebo pevné rozloženie vyberte podľa toho, ako má obsah knihy vyzerať.

 • Text s možnosťou zaplnenia: Ak chcete, aby sa obsah prispôsoboval rôznym zariadeniam a orientáciám, vyberte možnosť Text s možnosťou zaplnenia. V knihách EPUB s textom s možnosťou zaplnenia sa veľkosť obsahu a stránkovanie menia podľa čítačky. Text s možnosťou zaplnenia je najlepšou voľbou pre dokumenty obsahujúce predovšetkým text.
 • Pevné rozloženie: Ak chcete, aby sa rozloženie jednotlivých strán v dokumente zachovalo bez ohľadu na zariadenie alebo orientáciu, vyberte možnosť Pevné rozloženie. V knihách EPUB s pevným rozložením môže čitateľ približovať a odďaľovať zobrazenie, ale text a umiestnenie obsahu zostávajú pevné a nemenné. Pevné rozloženie je najvhodnejšie pre dokumenty s mnohými obrázkami alebo viacerými stĺpcami.

Prvky, ktoré pri exporte do formátu EPUB nie sú podporované alebo sa menia

Pri exporte do formátu EPUB sa v dokumente Pages premiestnia alebo zmenia nasledujúce prvky, a to bez ohľadu na vybrané rozloženie:

 • Dynamické polia
 • Poznámky pod čiarou sa prevedú na vysvetlivky1
 • Komentáre
 • Niektoré efekty obrázkov (napríklad tiene)
 • Obrázky väčšie ako 4 Mpx sa zmenšia na 4 Mpx

1 Ak dokument s pevným rozložením vyexportujete ako knihu EPUB, poznámky pod čiarou sa nezachovajú.

Možnosti dostupné len v pevnom rozložení

Tieto prvky dokumentov Pages sa exportujú len do kníh EPUB s pevným rozložením. Dokumenty s týmito prvkami môžete exportovať aj do rozloženia s textom s možnosťou zaplnenia, ale tieto prvky sa vo výslednej knihe EPUB nezobrazia.

 • Hlavičky a päty
 • Viaceré stĺpce
 • Veľkosť strany
 • Orientácia strany
 • Polia s číslom strany a počtom strán
 • Riadkovanie
 • Delenie slov
 • Text vo vnútri tvarov, ktorý možno vybrať
 • Prekrývajúci sa text a objekty (napríklad text prekrývajúci obrázok alebo tvar)
 • Objekty predlohy
 • Obtekanie textu okolo objektov
 • Plávajúce objekty sa exportujú ako plávajúce (namiesto prevedenia na vložené ako v prípade kníh EPUB s textom s možnosťou zaplnenia)
 • Zarážky tabulátorov
 • Tiene a odrazy
 • Prepojené textové polia

Príprava dokumentu

Dokumenty s rozložením strany možno z Pages exportovať do pevného rozloženia, zatiaľ čo dokumenty na spracovanie textu možno exportovať do pevného rozloženia aj do rozloženia s textom s možnosťou zaplnenia.2 Do knihy vytvorenej z dokumentu na spracovanie textu môžete vložiť obsah. Ak ste obsah do dokumentu na spracovanie textu nevložili, vygeneruje sa automaticky na základe použitých štýlov odsekov. Dokument s pevným rozložením bez obsahu sa vyexportuje bez obsahu.

2 Ak chcete dokument vyexportovať ako knihu EPUB s textom s možnosťou zaplnenia, dosiahnete najlepšie výsledky, keď použijete dokument na spracovanie textu s vloženými obrázkami.

Text v knihách EPUB s textom s možnosťou zaplnenia

Ak knihu exportujete do formátu s textom s možnosťou zaplnenia, v aplikácii Knihy a iných čítačkách sa jej text môže zobrazovať inak:

 • Čitatelia si pri čítaní knihy v aplikácii Knihy môžu nastaviť preferovanú veľkosť textu.
 • Veľkosť textu nastavená v dokumente Pages sa vo výslednej knihe prevedie na malé, stredné alebo veľké písmo. Text, ktorý má v Pages podobnú veľkosť, tak môže mať v knihe EPUB rovnakú veľkosť.
 • Farby textu v knihe sa nemusia presne zhodovať s farbami v pôvodnom dokumente Pages.

Používanie obsahu

Ak ste do dokumentu Pages pred exportovaním do formátu EPUB nevložili obsah, vytvorí sa automaticky na základe použitých štýlov odsekov. V aplikácii Knihy možno obsah zobraziť výberom položiek Zobraziť > Zobraziť obsah na Macu alebo klepnutím na ikonu Ikona obsahu na iPhone, iPade alebo iPode touch.

V Pages pre Mac môžete tiež pre dokumenty na spracovanie textu vytvoriť vlastný obsah.3

 1. V menu Vložiť vyberte položky Obsah > Dokument. Každá položka, ktorá sa má nachádzať v obsahu, musí mať priradený príslušný štýl odseku.
 2. Vyberte obsah a otvorte panel Inšpektor formátu. 
 3. Na paneli Obsah vyberte všetky štýly odsekov, ktoré sa majú zobrazovať v obsahu. 
 4. Jednotlivé položky obsahu môžete pridávať a odstraňovať výberom alebo zrušením výberu štýlov odsekov na paneli Obsah. 

3 V Pages pre iOS ani v Pages pre iCloud sa obsah nedá vytvoriť ani upraviť. Ak chcete určiť, na základe ktorých štýlov sa má obsah vytvoriť, otvorte dokument v Pages pre Mac a postupujte podľa pokynov pre vytvorenie vlastného obsahu v Pages pre Mac.

Kapitoly v knihách EPUB s textom s možnosťou zaplnenia

Pages automaticky vytvára rozdelenie na kapitoly na základe štýlov odsekov. Najskôr vyberte názov prvej kapitoly knihy. Potom naň použite niektorý zo štýlov nadpisov, napríklad Názov, Nadpis, Nadpis 2, Nadpis 3 alebo Červený nadpis. Pri každom použití daného štýlu sa z textu, ktorý po ňom nasleduje, stane v knihe EPUB nová kapitola. V knihe EPUB s textom s možnosťou zaplnenia sa medzi kapitoly vloží zlom strany.

Používanie objektov v knihách EPUB s textom s možnosťou zaplnenia

Pri vytváraní kníh EPUB s textom s možnosťou zaplnenia je najlepšie, keď všetky obrázky, tvary a ostatné objekty v dokumente prevediete na objekty vnorené v texte.

 1. Vyberte alebo vložte objekt.
 2. Kliknite alebo klepnite na tlačidlo Tlačidlo Inšpektor formátu.
 3. Kliknite alebo klepnite na položku Usporiadanie.
 4. Vyberte možnosť Posúvať s textom.
 5. V menu Obtekanie textu vyberte položku Vnorené do textu.

Pridanie obalu knihy

Pri exporte knihy môžete vybrať, aký typ obalu má kniha mať. Obal sa bude zobrazovať v knižnici aplikácie Knihy alebo ako ikona v počítači.

Pomocou položky „Vyberte obrázok“ môžete pridať obrázok obalu z iPhonu, iPadu, iPodu touch, Macu alebo PC. Obrázok obalu môže byť vo formáte PDF, EPS, JPG, PSD, PNG, TIFF alebo GIF, ale musí byť menší ako 4 Mpx.

Ak vyberiete možnosť Žiadny obal knihy, kniha sa bude v knižnici aplikácie Knihy zobrazovať ako všeobecná ikona.

Export dokumentu ako knihy EPUB

Pages pre Mac, v Pages pre iOS alebo online na stránke iCloud.com môžete dokument exportovať do formátu EPUB.

Export z Pages pre Mac

 1. Otvorte dokument v Pages pre Mac.3
 2. Vyberte položky Súbor > Exportovať do > EPUB.
 3. Vyplňte polia Názov a Autor.
 4. Vyberte, aký má mať kniha EPUB typ obalu. Prečítajte si viac o obaloch.
 5. Vyberte štýl rozloženia, ktorý chcete použiť. Prečítajte si, ako vybrať najlepšie rozloženie pre projekt. Dokumenty s rozložením strany sa automaticky exportujú ako knihy s pevným rozložením.
 6. (Voliteľné) V časti Rozšírené možnosti vyberte primárnu kategóriu a jazyk knihy.
 7. Ak chcete, aby výsledná kniha EPUB používala písma, ktoré ste v dokumente nastavili, vyberte možnosť Vložiť písma. Ak výber možnosti Vložiť písma zrušíte, namiesto vybraného písma sa automaticky použije písmo, ktoré má čitateľ nastavené v aplikácii ako predvolené. Pages dokáže vkladať písma OpenType (OTF) a TrueType (TTF).
 8. Kliknite na tlačidlo Ďalej.
 9. Zadajte názov súboru EPUB a potom kliknite na položku Exportovať.
 10. Ak chcete súbor EPUB po exportovaní zobraziť v aplikácii Knihy, dvakrát naň kliknite.

3 Ak ste v dokumente, ktorý chcete exportovať, sledovali zmeny, pred exportovaním prijmite alebo odmietnite všetky zmeny a vypnite sledovanie zmien. Ak nevykonáte žiadne konkrétne kroky, sledované zmeny sa automaticky prijmú. 

Export z Pages pre iOS

 1. Otvorte dokument v Pages pre iOS.4
 2. Klepnite na ikonu Ikona Viac.
 3. Klepnite na položku Exportovať.
 4. Vyberte formát EPUB.
 5. Vyplňte polia Názov a Autor.
 6. Vyberte, aký má mať kniha EPUB typ obalu. Prečítajte si viac o obaloch
 7. Klepnite na štýl rozloženia, ktorý chcete použiť. Prečítajte si, ako vybrať najlepšie rozloženie pre projekt. Dokumenty s rozložením strany sa automaticky exportujú ako knihy s pevným rozložením.
 8. (Voliteľné) Klepnite na položku Rozšírené a potom vyberte kategóriu a jazyk knihy. 
 9. Ak chcete, aby výsledná kniha EPUB používala písma, ktoré ste v dokumente nastavili, vyberte možnosť Vložiť písma. Ak výber možnosti Vložiť písma zrušíte, namiesto vybraného písma sa automaticky použije písmo, ktoré má čitateľ nastavené v aplikácii ako predvolené. Pages dokáže vkladať písma OpenType (OTF) a TrueType (TTF).
 10. Ak dokument obsahuje filmy a plánujete knihy ponúkať v obchode Apple Books, zapnutím funkcie Kompatibilita s Apple Books skonvertujte nekompatibilné filmy na obrázky. Odstránia sa aj nekompatibilné audiosúbory.
 11. Klepnite na položku Späť.
 12. Klepnutím na položku Exportovať môžete knihu EPUB zdieľať.
 13. Ak chcete súbor EPUB po exportovaní zobraziť v aplikácii Knihy, vyberte možnosť Kopírovať do Kníh.

4 Ak ste v dokumente, ktorý chcete exportovať, sledovali zmeny, pred exportovaním prijmite alebo odmietnite všetky zmeny a vypnite sledovanie zmien. Ak nevykonáte žiadne konkrétne kroky, sledované zmeny sa automaticky prijmú. 

Export z Pages pre iCloud

 1. Otvorte dokument v Pages pre iCloud.
 2. Kliknite na tlačidlo Tlačidlo nastavení iCloudu a vyberte položku Stiahnuť kópiu.
 3. Zobrazí sa okno sťahovania, v ktorom kliknite na položku EPUB.
 4. Vyplňte polia Názov a Autor.
 5. Vyberte, aký má mať kniha EPUB štýl obalu. Prečítajte si viac o obaloch.
 6. Vyberte štýl rozloženia. Prečítajte si, ako vybrať najlepšie rozloženie pre projekt. Dokumenty s rozložením strany je potrebné exportovať ako knihy s pevným rozložením.
 7. (Voliteľné) V časti Rozšírené vyberte kategóriu a jazyk knihy.
 8. Kliknite na položku Stiahnuť.

Publikovanie knihy

Knihu môžete publikovať priamo v Apple Books z Pages v iPade, iPhone alebo Macu či online na stránke iCloud.com.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: