Používanie rozšírených možností tvorby kníh v apke Pages

Prečítajte si, ako možno pomocou rozšírených možností v apke Pages vytvárať a zlepšovať elektronické knihy vo formáte EPUB.

EPUB je otvorený štandard digitálnych (elektronických) kníh vytvorený organizáciou International Digital Publishing Forum. Dokumenty môžete z apky Pages exportovať do formátu EPUB, aby ich bolo možné čítať v apke Knihy v iPhone, iPade, iPode touch a Macu alebo v čítačkách kníh EPUB od iných výrobcov. Tento článok podrobne opisuje, ako možno v apke Pages vytvárať knihy.

Ak chcete knihu vytvoriť rýchlo a bez práce s formátovaním, môžete použiť vopred pripravené šablóny kníh v apke Pages.


Výber formátu

Knihu môžete vytvoriť pomocou ľubovoľnej šablóny v apke Pages alebo môžete použiť šablóny určené špeciálne na tvorbu kníh. Šablóny orientované na výšku sú určené pre dokumenty textového editora a možno ich exportovať ako knihy EPUB s textom s možnosťou zaplnenia aj ako knihy EPUB s pevným rozložením. Šablóny orientované na šírku sú určené pre dokumenty s rozložením strany a možno ich exportovať len ako knihy EPUB s pevným rozložením.

Rozloženie s textom s možnosťou zaplnenia alebo pevné rozloženie vyberte podľa toho, ako má obsah knihy vyzerať.

 • Text s možnosťou zaplnenia: Ak chcete, aby sa obsah prispôsoboval rôznym zariadeniam a orientáciám, vyberte možnosť Text s možnosťou zaplnenia. V knihách EPUB s textom s možnosťou zaplnenia sa veľkosť textu a stránkovanie menia podľa čítačky. Text s možnosťou zaplnenia je najlepšou voľbou pre dokumenty obsahujúce predovšetkým text.
 • Pevné rozloženie: Ak chcete, aby sa rozloženie jednotlivých strán v dokumente zachovalo bez ohľadu na zariadenie alebo orientáciu, vyberte možnosť Pevné rozloženie. V knihách EPUB s pevným rozložením môže čitateľ približovať a odďaľovať zobrazenie, ale text a umiestnenie obsahu zostávajú pevné a nemenné. Pevné rozloženie je najvhodnejšie pre dokumenty s mnohými obrázkami alebo viacerými stĺpcami.

Prvky, ktoré pri exporte do formátu EPUB nie sú podporované alebo sa menia

Pri exporte do formátu EPUB sa nasledujúce prvky z dokumentu apky Pages odstránia alebo zmenia, a to bez ohľadu na vybraté rozloženie:

 • Dynamické polia
 • Vysvetlivky sa skonvertujú na koncové poznámky*
 • Komentáre
 • Niektoré efekty obrázkov (napríklad tiene)
 • Obrázky väčšie ako 4 Mpx sa zmenšia na 4 Mpx

* Ak dokument s pevným rozložením vyexportujete ako knihu EPUB, vysvetlivky sa nezachovajú.

Prvky dostupné len v pevnom rozložení

Tieto prvky dokumentov apky Pages sa exportujú len do kníh EPUB s pevným rozložením. Dokumenty s týmito prvkami môžete exportovať aj do rozloženia s textom s možnosťou zaplnenia, ale tieto prvky sa vo výslednej knihe EPUB nezobrazia.

 • Hlavičky a päty
 • Viaceré stĺpce
 • Veľkosť strany
 • Orientácia strany
 • Polia s číslom strany a počtom strán
 • Riadkovanie
 • Delenie slov
 • Text vo vnútri tvarov, ktorý možno vybrať
 • Prekrývajúci sa text a objekty (napríklad text prekrývajúci obrázok alebo tvar)
 • Objekty rozloženia sekcie
 • Obtekanie textu okolo objektov
 • Plávajúce objekty sa exportujú ako plávajúce (namiesto konverzie na vnorené ako v prípade kníh EPUB s textom s možnosťou zaplnenia)
 • Zarážky
 • Tiene a odrazy
 • Prepojené textové polia
 • Prechodové výplne textu, obrázkové výplne textu a nesúvislé obrysy textu sa skonvertujú na obrázky.


Príprava dokumentu

Dokumenty s rozložením strany možno z apky Pages exportovať do pevného rozloženia, zatiaľ čo dokumenty textového editora možno exportovať do pevného rozloženia aj do rozloženia s textom s možnosťou zaplnenia. Najlepšie výsledky pri exportovaní knihy do formátu EPUB s textom s možnosťou zaplnenia dosiahnete, ak použijete dokument textového editora s vloženými obrázkami.

Text v knihách EPUB s textom s možnosťou zaplnenia

Ak knihu exportujete do formátu s textom s možnosťou zaplnenia, v apke Knihy a iných čítačkách sa jej text môže zobrazovať inak:

 • Čitatelia si pri čítaní knihy v apke Knihy môžu nastaviť preferovanú veľkosť textu.
 • Veľkosť textu nastavená v dokumente apky Pages sa vo výslednej knihe prevedie na malé, stredné alebo veľké písmo. Text, ktorý má v apke Pages podobnú veľkosť, môže mať v knihe EPUB rovnakú veľkosť.
 • Farby textu v knihe sa nemusia presne zhodovať s farbami v pôvodnom dokumente apky Pages.
 • Strany v knihách, ktoré používajú zvislý text, sa zobrazia s orientáciou sprava doľava.
 • Prechodové výplne textu, obrázkové výplne textu alebo nesúvislé obrysy textu sa skonvertujú na jednoliatu farbu.

Vytvorenie obsahu

Pri exportovaní do formátu EPUB sa automaticky vytvorí obsah, ktorý bude vychádzať zo záznamov v zobrazení obsahu v apke Pages. Dokument apky Pages, ktorý nemá v zobrazení obsahu žiadne záznamy, sa exportuje do formátu EPUB bez obsahu.

Tento obsah si v knihe EPUB v apke Knihy zobrazíte výberom položiek Zobraziť > Obsah (na Macu) alebo klepnutím na tlačidlo Obsah  (na iPhone alebo iPade).

Kapitoly v knihách EPUB s textom s možnosťou zaplnenia

V knihe EPUB s textom s možnosťou zaplnenia sa kapitoly rozdeľujú na základe hierarchie štýlov v obsahu dokumentu apky Pages. Obsah si môžete nastaviť tak, aby sa rozdelenia na kapitoly vkladali do knihy EPUB pred názov kapitoly:

 1. V apke Pages vyberte názov kapitoly v knihe.
 2. Použite naň niektorý zo štýlov nadpisov, napríklad Názov, Nadpis, Nadpis 2, Nadpis 3 alebo Červený nadpis.
 3. Otvorte zobrazenie obsahu, vyberte použitý štýl a kliknite alebo klepnite na položku Upraviť. Potom odstráňte akékoľvek odsadenie. 

Zakaždým, keď použijete tento štýl, obsah, ktorý bude nasledovať, sa stane v knihe EPUB novou kapitolou a v knihe EPUB s textom s možnosťou zaplnenia sa medzi kapitoly vložia zlomy strany.

Používanie objektov v knihách EPUB s textom s možnosťou zaplnenia

Pri vytváraní kníh EPUB s textom s možnosťou zaplnenia je najlepšie, keď všetky obrázky, tvary a ostatné objekty v dokumente preformátujete na objekty vnorené v texte.

 1. Vyberte alebo vložte objekt.
 2. Kliknite alebo klepnite na tlačidlo Formát .
 3. Kliknite alebo klepnite na položku Usporiadanie.
 4. Vyberte možnosť Posúvať s textom.
 5. V menu Obtekanie textu vyberte položku Vnorené do textu.

Pridanie obalu knihy

Pri exporte knihy môžete vybrať, aký typ obalu má kniha mať. Obal sa bude zobrazovať v knižnici v apke Knihy alebo ako ikona v počítači.

Pomocou položky Vybrať obrázok môžete pridať obrázok obalu z iPhonu, iPadu, iPodu touch, Macu alebo PC. Obrázok obalu môže byť vo formáte PDF, EPS, JPG, PSD, PNG, TIFF alebo GIF, ale musí byť menší ako 4 Mpx.

Ak vyberiete možnosť Žiadny obal knihy, kniha sa bude v knižnici apky Knihy zobrazovať ako všeobecná ikona.


Export dokumentu ako knihy EPUB

V apke Pages pre Mac, Pages na iPhone alebo iPade, prípadne online na stránke iCloud.com môžete dokument exportovať do formátu EPUB. Ak ste v dokumente, ktorý chcete exportovať, sledovali zmeny, pred exportovaním prijmite alebo odmietnite všetky zmeny a vypnite sledovanie zmien. Ak nevykonáte žiadne konkrétne kroky, sledované zmeny sa automaticky prijmú. 

Export z apky Pages pre Mac

 1. Otvorte dokument v apke Pages pre Mac.
 2. Vyberte Súbor > Exportovať do > EPUB.
 3. Vyplňte polia Názov a Autor.
 4. Vyberte, aký má mať kniha EPUB typ obalu. Prečítajte si viac o obaloch.
 5. Vyberte štýl rozloženia, ktorý chcete použiť. Prečítajte si, ako vybrať najlepšie rozloženie pre projekt. Dokumenty s rozložením strany sa automaticky exportujú ako knihy s pevným rozložením.
 6. (Voliteľné) V časti Rozšírené možnosti vyberte primárnu kategóriu a jazyk knihy. V prípade knihy s pevným rozložením vyberte, či sa má kniha zobraziť s jednostranovým alebo dvojstranovým rozložením.
 7. Ak chcete, aby kniha EPUB používala písma, ktoré ste v dokumente nastavili, vyberte možnosť Vložiť písma. Ak výber možnosti Vložiť písma zrušíte, namiesto vybraného písma sa automaticky použije písmo, ktoré má čitateľ nastavené v apke ako predvolené. Apka Pages dokáže vkladať písma OpenType (OTF) a TrueType (TTF).
 8. Kliknite na Ďalej.
 9. Zadajte názov súboru EPUB a potom kliknite na položku Exportovať.
 10. Ak chcete súbor EPUB po exportovaní zobraziť v apke Knihy, dvakrát naň kliknite.

Exportovanie pomocou apky Pages na iPhone alebo iPade

 1. Otvorte dokument v apke Pages.
 2. Klepnite na tlačidlo Viac .
 3. Klepnite na Exportovať.
 4. Vyberte formát EPUB.
 5. Vyplňte polia Názov a Autor.
 6. Vyberte, aký má mať kniha EPUB typ obalu. Prečítajte si viac o obaloch
 7. Klepnite na štýl rozloženia, ktorý chcete použiť. Prečítajte si, ako vybrať najlepšie rozloženie pre projekt. Dokumenty s rozložením strany sa automaticky exportujú ako knihy s pevným rozložením.
 8. (Voliteľné) Klepnite na položku Rozšírené a vyberte kategóriu a jazyk knihy. V prípade knihy s pevným rozložením vyberte, či sa má kniha zobraziť s jednostranovým alebo dvojstranovým rozložením.
 9. Ak chcete, aby kniha EPUB používala písma, ktoré ste v dokumente nastavili, vyberte možnosť Vložiť písma. Ak výber možnosti Vložiť písma zrušíte, namiesto vybraného písma sa automaticky použije písmo, ktoré má čitateľ nastavené v apke ako predvolené. Apka Pages dokáže vkladať písma OpenType (OTF) a TrueType (TTF).
 10. Ak dokument obsahuje filmy a plánujete knihy ponúkať v obchode Apple Books, zapnutím kompatibility s Apple Books skonvertujte nekompatibilné filmy na obrázky. Odstránia sa aj nekompatibilné audiosúbory.
 11. Klepnite na položku Späť.
 12. Klepnutím na položku Exportovať môžete knihu EPUB zdieľať.
 13. Ak chcete súbor EPUB po exportovaní zobraziť v apke Knihy, vyberte možnosť Kopírovať do Kníh.

Export z apky Pages pre iCloud

 1. Otvorte dokument v apke Pages pre iCloud.
 2. Kliknite na tlačidlo Nástroje  a vyberte Stiahnuť kópiu.
 3. Zobrazí sa okno sťahovania. V ňom kliknite na položku EPUB.
 4. Vyplňte polia Názov a Autor.
 5. Vyberte, aký má mať kniha EPUB štýl obalu. Prečítajte si viac o obaloch.
 6. Vyberte štýl rozloženia. Prečítajte si, ako vybrať najlepšie rozloženie pre projekt. Dokumenty s rozložením strany je potrebné exportovať ako knihy s pevným rozložením.
 7. (Voliteľné) V časti Rozšírené vyberte kategóriu a jazyk knihy. V prípade knihy s pevným rozložením vyberte, či sa má kniha zobraziť s jednostranovým alebo dvojstranovým rozložením.
 8. Kliknite na Stiahnuť.


Zverejnenie knihy

Knihu môžete zverejniť priamo v službe Apple Books z apky Pages v iPade, iPhone alebo Macu či online na stránke iCloud.com.


Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: