Zobrazenie a úprava názvu prístupového bodu (APN) v iPhone a iPade

Prečítajte si informácie o postupe pri zobrazovaní a úprave názvu prístupového bodu pre mobilné dátové služby v iPhone a iPade.

Názov prístupového bodu (APN) definuje sieťovú cestu pre všetky mobilné dátové pripojenia. Niektorí operátori vyžadujú, aby ste nastavenia názvu prístupového bodu zadali pri nastavovaní mobilnej služby.

Názov prístupového bodu môžete v iPhone a iPade upravovať alebo zobrazovať len v prípade, že vám túto možnosť operátor povolil. Ak nastavenia názvu prístupového bodu nemôžete upravovať, obráťte sa na príslušného operátora.

Zobrazenie a úpravy nastavení názvu prístupového bodu

Ak zadáte nesprávne nastavenia názvu prístupového bodu, môžete stratiť možnosť pripojenia s použitím mobilných dát a môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky. Názov prístupového bodu neupravujte, pokiaľ vás o to nepožiadal operátor alebo správca mobilného zariadenia. Obráťte sa na operátora a overte správnosť nastavení názvu prístupového bodu.

Ak to operátor umožňuje, môžete nastavenia názvu prístupového bodu zobraziť jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • Nastavenia > Mobilné > Možnosti dát > Mobilná sieť
  • Nastavenia > Mobilné dáta > Možnosti dát > Mobilná dátová sieť

Ak v zariadení nie je žiadna z týchto položiek k dispozícii, obráťte sa na príslušného operátora.

Ak chcete nastavenia zmeniť, klepnite na jednotlivé polia a zadajte podrobnosti, ktoré vám poskytol operátor. Nastavenia by sa mali uložiť automaticky. V závislosti od operátora nemusí byť možné zmeniť nastavenia mobilných dát. Ak váš operátor vyžaduje iné nastavenie názvu prístupového bodu, je možné, že budete môcť použiť konfiguračný profil so správnym nastavením.

Pokiaľ nepoužívate konfiguračný profil, aktualizovaním systému iOS sa resetujú všetky zmeny vykonané vo vašich nastaveniach názvu prístupového bodu. Ak nastavenia názvu prístupového bodu upravíte pred aktualizovaním systému iOS, nastavenia sa resetujú na predvolené hodnoty. Po aktualizovaní systému iOS možno bude potrebné zadať nastavenia znova.

Resetovanie nastavení názvu prístupového bodu

Ak chcete obnoviť predvolené informácie názvu prístupového bodu vášho operátora, prejdite do menu Nastavenia > Mobilné > Mobilná dátová sieť > Resetovať nastavenia. Ak ste nainštalovali konfiguračný profil, namiesto zadaných informácií sa budú používať predvolené informácie profilu.

Ak iPhone alebo iPad používate v podnikovom prostredí, možno bude potrebné kontaktovať správcu mobilného zariadenia, aby názov prístupového bodu zmenil. Ak zmeníte nastavenia názvu prístupového bodu, ktoré vám správca mobilného zariadenia nastavil z konfiguračného profilu, môžete ich obnoviť takto:

  • V iPhone: Prejdite do menu Nastavenia > Mobilné > Mobilná dátová sieť a klepnite na položku Resetovať nastavenia.
  • V iPade: Odstráňte konfiguračný profil a znova ho pridajte.

Ak ste správcom mobilného zariadenia, môžete na zmenu názvu prístupového bodu a ďalších pokročilých nastavení použiť aplikáciu Apple Configurator, aplikáciu macOS Server Profile Manager alebo iné riešenie správy mobilných zariadení.

Dátum zverejnenia: