Obnova macOS

Utility v Obnove macOS vám pomáhajú pri obnove z Time Machine, preinštalovaní systému macOS, získaní pomoci online, oprave alebo vymazaní pevného disku a pri ďalších činnostiach.

Obnova macOS je súčasťou vstavaného systému obnovy Macu. Môžete spustiť systém z Obnovy macOS a použiť jej utility na obnovenie po výskyte niektorých softvérových problémov alebo vykonať na Macu iné akcie.

Použitie Obnovy macOS

  1. Zapnite Mac a ihneď stlačte a podržte klávesy Command (⌘) a R.
  2. Klávesy uvoľnite, keď sa zobrazí logo Apple, otáčajúca sa zemeguľa alebo iná úvodná obrazovka.
  3. Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla, napríklad hesla firmvéru alebo hesla používateľa, ktorý je správcom tohto Macu. Pokračujte zadaním požadovaného hesla.Okno s požiadavkou na zadanie hesla
  4. Spustenie je dokončené, keď sa zobrazí okno Utility:
    Okno Utility macOS
  5. Po spustení z Obnovy macOS vyberte utilitu a kliknite na tlačidlo Pokračovať:
  6. Ak chcete ukončiť Obnovu macOS, vyberte v menu Apple  položku Reštartovať alebo Vypnúť. Ak si chcete pred ukončením vybrať iný štartovací disk, vyberte v menu Apple položku Štartovací disk.

 


Ak nie je možné spustenie z Obnovy macOS

Ak sa Mac nedokáže spustiť zo vstavaného systému obnovy, môže sa pokúsiť o automatické spustenie z Obnovy macOS cez internet. V takom prípade sa namiesto loga Apple počas spúšťania zobrazí otáčajúca sa zemeguľa.

Ak chcete vykonať spustenie manuálne z Obnovy macOS cez internet, počas spúšťania stlačte a podržte kombináciu klávesov Option-Command-R alebo Shift-Option-Command-R. Prečítajte si viac o týchto kombináciách klávesov.

Ak sa Mac stále nedokáže spustiť z Obnovy macOS, môže byť potrebné vykonať spustenie z iného disku alebo oddielu, prípadne použiť spustiteľný inštalátor.

Obnova macOS cez internet, utilita preinštalovania systému macOS a utilita získania pomoci online vyžadujú pripojenie na internet. Ak sa potrebujete pripojiť k Wi-Fi sieti, presuňte ukazovateľ do hornej časti obrazovky a vyberte sieť v menu Wi-Fi  v lište.

Dátum zverejnenia: