Bezpieczny rozruch

Jeśli komputer Mac zawiera układ zabezpieczeń Apple T2, bezpieczny rozruch zapewnia wczytywanie wyłącznie legalnych, zaufanych systemów operacyjnych podczas uruchamiania komputera.

Dostępna wyłącznie na komputerach Mac z układem zabezpieczeń Apple T2 funkcja bezpiecznego rozruchu oferuje trzy ustawienia zapewniające uruchamianie komputera Mac każdorazowo z legalnego, zaufanego systemu operacyjnego Mac lub Microsoft Windows: Pełna ochrona, Średnia ochrona i Bez ochrony.

Ustawienia bezpiecznego rozruchu są dostępne w Narzędziu bezpiecznego uruchamiania:

  1. Włącz komputer Mac, a następnie natychmiast po wyświetleniu się logo firmy Apple naciśnij i przytrzymaj kombinację klawiszy Command (⌘)-R w celu uruchomienia komputera w trybie odzyskiwania systemu macOS.
  2. Gdy pojawi się okno Narzędzia macOS, na pasku menu wybierz kolejno opcje Narzędzia > Narzędzie bezpiecznego uruchamiania.
  3. Gdy zostanie wyświetlony monit o uwierzytelnienie, kliknij opcję Podaj hasło systemu macOS, a następnie wybierz konto administratora i wprowadź jego hasło.

Pełna ochrona

Domyślnym ustawieniem jest opcja Pełna ochrona, zapewniająca najwyższy poziom ochrony. Jest to poziom zabezpieczeń dostępny wcześniej na urządzeniach z systemem iOS.

Podczas uruchamiania komputer Mac weryfikuje integralność systemu operacyjnego na dysku startowym w celu sprawdzenia, czy jest poprawny. Jeśli system operacyjny jest nieznany lub nie można zweryfikować jego poprawności, komputer Mac nawiązuje połączenie z firmą Apple w celu pobrania aktualnych informacji dotyczących integralności niezbędnych do zweryfikowania systemu operacyjnego. Te informacje są unikatowe dla danego komputera Mac i zapewniają uruchomienie go z systemu operacyjnego uznanego przez firmę Apple za zaufany.

Jeśli w czasie, gdy komputer Mac próbuje pobrać aktualne informacje dotyczące integralności, jest włączona funkcja FileVault, zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła w celu odblokowania dysku. Wprowadź hasło administratora i kliknij opcję Odblokuj w celu ukończenia pobierania.

Jeśli system operacyjny nie przejdzie weryfikacji:

  • macOS: zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że do użycia tego dysku startowego wymagane jest uaktualnienie oprogramowania. Kliknij opcję Uaktualnij w celu otwarcia instalatora systemu macOS, za pomocą którego możesz ponownie zainstalować system macOS na dysku startowym. Możesz również kliknąć opcję Dysk startowy i wybrać inny dysk startowy, który komputer Mac również spróbuje zweryfikować.
  • Windows: zostanie wyświetlony komunikat o konieczności zainstalowania systemu Windows za pośrednictwem Asystenta Boot Camp.

Jeśli komputer Mac nie może połączyć się z Internetem, zostanie wyświetlony komunikat o wymaganym połączeniu internetowym.

  • Sprawdź połączenie z Internetem, na przykład wybierając aktywną sieć w menu stanu sieci Wi-Fi  na pasku menu. Następnie kliknij opcję Spróbuj ponownie.
  • Możesz również kliknąć opcję Dysk startowy i wybrać inny dysk startowy
  • lub użyć Narzędzia bezpiecznego uruchamiania w celu obniżenia poziomu zabezpieczeń do opcji Średnia ochrona.

Średnia ochrona

Gdy podczas uruchamiania komputera Mac jest włączone ustawienie Średnia ochrona, komputer Mac weryfikuje system operacyjny na dysku startowym w celu sprawdzenia, czy system został poprawnie podpisany przez firmę Apple (macOS) lub Microsoft (Windows). Ta procedura nie wymaga połączenia z Internetem ani pobierania od firmy Apple uaktualnionych informacji dotyczących integralności. W związku z tym funkcja ta nie chroni komputera Mac przed wczytaniem systemu operacyjnego, który nie jest już uznawany przez firmę Apple za zaufany.

Jeśli system operacyjny nie przejdzie weryfikacji:

  • macOS: zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że do użycia tego dysku startowego wymagane jest uaktualnienie oprogramowania. Kliknij opcję Uaktualnij w celu otwarcia instalatora systemu macOS, za pomocą którego możesz ponownie zainstalować system macOS na dysku startowym. Wymagane jest połączenie z Internetem. Możesz również kliknąć opcję Dysk startowy i wybrać inny dysk startowy, który komputer Mac również spróbuje zweryfikować.
  • Windows: zostanie wyświetlony komunikat o konieczności zainstalowania systemu Windows za pośrednictwem Asystenta Boot Camp.

Bez ochrony

Ustawienie Bez ochrony nie uwzględnia żadnego z powyższych wymogów dotyczących dysku startowego.

Data publikacji: