Bezpieczny rozruch

Jeśli Twój Mac ma układ zabezpieczeń Apple T2, możesz korzystać z funkcji bezpiecznego rozruchu, aby mieć pewność, że na komputerze uruchomi się tylko autentyczny i zaufany system operacyjny.

Dostępna wyłącznie na komputerach Mac z układem zabezpieczeń Apple T2 funkcja bezpiecznego rozruchu oferuje trzy ustawienia zapewniające uruchamianie na komputerze Mac autentycznego i zaufanego systemu operacyjnego macOS lub Microsoft Windows: Pełna ochrona, Średnia ochrona i Bez ochrony.

Ustawienia bezpiecznego rozruchu są dostępne w Narzędziu bezpiecznego uruchamiania:

  1. Włącz komputer Mac i od razu po wyświetleniu się logo Apple naciśnij i przytrzymaj kombinację klawiszy Command (⌘)-R, aby uruchomić komputer w trybie odzyskiwania systemu macOS.
  2. Gdy pojawi się okno Narzędzia macOS, na pasku menu wybierz kolejno opcje Narzędzia > Narzędzie bezpiecznego uruchamiania.
  3. Gdy zobaczysz monit o uwierzytelnienie, kliknij opcję Podaj hasło systemu macOS, a następnie wybierz konto administratora i wpisz jego hasło.

Pełna ochrona

Pełna ochrona to domyślne ustawienie bezpiecznego rozruchu. Zapewnia najwyższą ochronę. Ten poziom zabezpieczeń był wcześniej dostępny tylko na urządzeniach z systemem iOS.

Podczas uruchamiania komputer Mac weryfikuje integralność systemu operacyjnego na dysku startowym w celu sprawdzenia, czy jest poprawny. Jeśli system operacyjny jest nieznany lub nie można zweryfikować jego poprawności, komputer Mac nawiązuje połączenie z firmą Apple w celu pobrania aktualnych informacji dotyczących integralności, które są niezbędne do zweryfikowania systemu operacyjnego. Informacje te są unikatowe dla każdego komputera Mac i zapewniają, że na komputerze uruchomi się tylko taki system operacyjny, który firma Apple uznała za zaufany.

Jeśli podczas pobierania aktualnych informacji o integralności przez komputer Mac jest włączona funkcja FileVault, pojawi się monit o wprowadzenie hasła w celu odblokowania dysku. Wpisz hasło administratora i kliknij opcję Odblokuj w celu ukończenia pobierania.

Jeśli system operacyjny nie przejdzie weryfikacji:

  • macOS: wyświetli się komunikat z informacją, że do użycia tego dysku startowego wymagane jest uaktualnienie oprogramowania. Kliknij opcję Uaktualnij, aby otworzyć instalator systemu macOS, za pomocą którego możesz ponownie zainstalować system na dysku startowym. Możesz też kliknąć opcję Dysk startowy i wybrać inny dysk startowy, który komputer Mac również spróbuje zweryfikować.
  • Windows: wyświetli się komunikat o konieczności zainstalowania systemu Windows za pośrednictwem Asystenta Boot Camp.

Jeśli komputer Mac nie będzie mógł połączyć się z Internetem, pojawi się komunikat o wymaganym połączeniu internetowym.

  • Sprawdź połączenie z Internetem, na przykład wybierając aktywną sieć w menu stanu sieci Wi-Fi  na pasku menu. Następnie kliknij opcję Spróbuj ponownie.
  • Możesz również kliknąć opcję Dysk startowy i wybrać inny dysk startowy
  • lub użyć Narzędzia bezpiecznego uruchamiania w celu obniżenia poziomu zabezpieczeń do opcji Średnia ochrona.

Średnia ochrona

Gdy podczas uruchamiania komputera Mac jest włączona Średnia ochrona, komputer weryfikuje system operacyjny na dysku startowym w celu sprawdzenia, czy został on poprawnie podpisany przez firmę Apple (macOS) lub Microsoft (Windows). Procedura ta nie wymaga połączenia z Internetem ani pobierania od firmy Apple uaktualnionych informacji dotyczących integralności. Dlatego też funkcja ta nie chroni komputera Mac przed wczytaniem systemu operacyjnego, którego firma Apple nie uznała za zaufany.

Jeśli system operacyjny nie przejdzie weryfikacji:

  • macOS: wyświetli się komunikat z informacją, że do użycia tego dysku startowego wymagane jest uaktualnienie oprogramowania. Kliknij opcję Uaktualnij, aby otworzyć instalator systemu macOS, za pomocą którego możesz ponownie zainstalować system na dysku startowym. Wymagane jest połączenie z Internetem. Możesz też kliknąć opcję Dysk startowy i wybrać inny dysk startowy, który komputer Mac również spróbuje zweryfikować.
  • Windows: wyświetli się komunikat o konieczności zainstalowania systemu Windows za pośrednictwem Asystenta Boot Camp.

Bez ochrony

Ustawienie Bez ochrony nie włącza żadnego z powyższych wymogów dotyczących dysku startowego.

Data publikacji: