Bezpieczny rozruch

Bezpieczny rozruch zapewnia wczytywanie wyłącznie legalnych, zaufanych systemów operacyjnych podczas uruchamiania komputera iMac Pro.

Dostępna wyłącznie na komputerze iMac Pro funkcja bezpiecznego rozruchu oferuje trzy ustawienia zapewniające uruchamianie komputera Mac każdorazowo z legalnego, zaufanego systemu operacyjnego Mac lub Microsoft Windows: Pełna ochrona, Średnia ochrona i Bez ochrony.

Ustawienia bezpiecznego rozruchu są dostępne w Narzędziu bezpiecznego rozruchu:

  1. Włącz komputer iMac Pro, a następnie natychmiast po wyświetleniu się logo firmy Apple naciśnij i przytrzymaj kombinację klawiszy Command (⌘)-R w celu uruchomienia komputera przy użyciu funkcji odzyskiwania systemu macOS.
  2. Gdy pojawi się okno Narzędzia macOS, na pasku menu wybierz kolejno opcje Narzędzia > Narzędzie bezpiecznego rozruchu.
  3. Gdy zostanie wyświetlony monit o uwierzytelnienie, kliknij opcję Wprowadź hasło macOS, a następnie wybierz konto administratora i wprowadź jego hasło.

Pełna ochrona

Domyślnym ustawieniem jest opcja Pełna ochrona, zapewniająca najwyższy poziom ochrony. Jest to poziom zabezpieczeń dostępny wcześniej na urządzeniach z systemem iOS.

Podczas uruchamiania komputer Mac weryfikuje integralność systemu operacyjnego na dysku startowym w celu sprawdzenia, czy jest poprawny. Jeśli system operacyjny jest nieznany lub nie można zweryfikować jego poprawności, komputer Mac nawiązuje połączenie z firmą Apple w celu pobrania aktualnych informacji dotyczących integralności niezbędnych do zweryfikowania systemu operacyjnego. Te informacje są unikatowe dla danego komputera Mac i zapewniają uruchomienie go z systemu operacyjnego uznanego przez firmę Apple za zaufany.

Jeśli w czasie, gdy komputer Mac próbuje pobrać aktualne informacje dotyczące integralności, jest włączona funkcja FileVault, zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła w celu odblokowania dysku. Wprowadź hasło administratora i kliknij opcję Odblokuj w celu ukończenia pobierania.

Jeśli system operacyjny nie przejdzie weryfikacji:

  • macOS: zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że do użycia tego dysku startowego wymagane jest uaktualnienie oprogramowania. Kliknij opcję Uaktualnij w celu otwarcia instalatora systemu macOS, za pomocą którego możesz ponownie zainstalować system macOS na dysku startowym. Możesz również kliknąć opcję Dysk startowy i wybrać inny dysk startowy, który komputer Mac również spróbuje zweryfikować.
  • Windows: zostanie wyświetlony komunikat o konieczności zainstalowania systemu Windows za pośrednictwem Asystenta Boot Camp.

Jeśli komputer Mac nie może połączyć się z Internetem, zostanie wyświetlony komunikat o wymaganym połączeniu internetowym.

  • Sprawdź połączenie z Internetem, na przykład wybierając aktywną sieć w menu stanu sieci Wi-Fi  na pasku menu. Następnie kliknij opcję Spróbuj ponownie.
  • Możesz również kliknąć opcję Dysk startowy i wybrać inny dysk startowy
  • lub użyć Narzędzia bezpiecznego rozruchu w celu obniżenia poziomu zabezpieczeń do opcji Średnia ochrona.

Średnia ochrona

Gdy podczas uruchamiania komputera Mac jest włączone ustawienie Średnia ochrona, komputer Mac weryfikuje system operacyjny na dysku startowym w celu sprawdzenia, czy system został poprawnie podpisany przez firmę Apple (macOS) lub Microsoft (Windows). Ta procedura nie wymaga połączenia z Internetem ani pobierania od firmy Apple uaktualnionych informacji dotyczących integralności. W związku z tym funkcja ta nie chroni komputera Mac przed wczytaniem systemu operacyjnego, który nie jest już uznawany przez firmę Apple za zaufany.

Jeśli system operacyjny nie przejdzie weryfikacji:

  • macOS: zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że do użycia tego dysku startowego wymagane jest uaktualnienie oprogramowania. Kliknij opcję Uaktualnij w celu otwarcia instalatora systemu macOS, za pomocą którego możesz ponownie zainstalować system macOS na dysku startowym. Wymagane jest połączenie z Internetem. Możesz również kliknąć opcję Dysk startowy i wybrać inny dysk startowy, który komputer Mac również spróbuje zweryfikować.
  • Windows: zostanie wyświetlony komunikat o konieczności zainstalowania systemu Windows za pośrednictwem Asystenta Boot Camp.

Bez ochrony

Ustawienie Bez ochrony nie uwzględnia żadnego z powyższych wymogów dotyczących dysku startowego.

Data publikacji:Wed May 09 21:32:46 GMT 2018