Informacje o Narzędziu bezpiecznego uruchamiania

Narzędzie bezpiecznego uruchamiania gwarantuje, że komputer Mac zawsze jest uruchamiany z wyznaczonego dysku startowego i zawsze przy użyciu legalnego, zaufanego systemu operacyjnego.

Jeśli używasz komputera Mac z układem zabezpieczającym Apple T2, Narzędzie bezpiecznego uruchamiania oferuje trzy funkcje mające na celu ochronę komputera Mac przed nieautoryzowanym dostępem:hasło sprzętowe, Bezpieczny rozruch, i Rozruch zewnętrzny.

Otwieranie Narzędzia bezpiecznego uruchamiania

 1. Włącz komputer Mac, a następnie natychmiast po wyświetleniu logo Apple naciśnij i przytrzymaj kombinację klawiszy Command (⌘)+R. Komputer zostanie uruchomiony w trybie odzyskiwania systemu macOS.
 2. Gdy pojawi się prośba o wybranie użytkownika, którego hasło jest Ci znane, wybierz użytkownika, kliknij przycisk Dalej, a następnie wprowadź hasło administratora tego użytkownika. 
 3. Gdy pojawi się okno Narzędzia macOS, na pasku menu wybierz kolejno opcje Narzędzia > Narzędzie bezpiecznego uruchamiania.
 4. Gdy zostanie wyświetlony monit o uwierzytelnienie, kliknij opcję Podaj hasło systemu macOS, a następnie wybierz konto administratora i wprowadź jego hasło.

Narzędzie bezpiecznego uruchamiania na komputerze Mac z układem zabezpieczającym Apple T2

 


Ustawianie hasła sprzętowego

Hasło sprzętowe uniemożliwia osobom, które go nie znają, uruchomienie komputera z dysku innego niż wyznaczony dysk startowy. Aby ustawić hasło sprzętowe w Narzędziu bezpiecznego uruchamiania, kliknij opcję Włącz hasło sprzętowe, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Dowiedz się więcej o hasłach sprzętowych.

Możesz również zmienić ustawienie funkcji Rozruch zewnętrzny, aby uniemożliwić uruchamianie komputera z nośnika zewnętrznego — nawet osobom znającym hasło sprzętowe.

 


Zmienianie ustawień Bezpiecznego rozruchu

Te ustawienia zapewniają uruchamianie komputera Mac wyłącznie przy użyciu legalnego, zaufanego systemu operacyjnego.

Pełna ochrona

Pełna ochrona to domyślne ustawienie zapewniające najwyższą ochronę. Ten poziom bezpieczeństwa był wcześniej dostępny tylko na urządzeniach z systemem iOS.

Podczas uruchamiania komputer Mac weryfikuje integralność systemu operacyjnego na dysku startowym w celu sprawdzenia, czy jest poprawny. Jeśli system operacyjny jest nieznany lub nie można zweryfikować jego poprawności, komputer Mac nawiązuje połączenie z Apple w celu pobrania aktualnych informacji dotyczących integralności, które są niezbędne do zweryfikowania systemu operacyjnego. Informacje te są unikatowe dla każdego komputera Mac i zapewniają, że na komputerze uruchomi się wyłącznie system operacyjny uznany przez Apple za zaufany.

Jeśli podczas pobierania aktualnych informacji o integralności przez komputer Mac włączona jest funkcja FileVault, pojawi się monit o wprowadzenie hasła w celu odblokowania dysku. Wpisz hasło administratora i kliknij opcję Odblokuj w celu ukończenia pobierania.

Jeśli system operacyjny nie przejdzie weryfikacji:

 • macOS: zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że do użycia tego dysku startowego wymagane jest uaktualnienie oprogramowania. Kliknij opcję Uaktualnij, aby otworzyć instalator systemu macOS, za pomocą którego można ponownie zainstalować system na dysku startowym. Możesz też kliknąć opcję Dysk startowy i wybrać inny dysk startowy, który komputer Mac również spróbuje zweryfikować.
 • Windows: zostanie wyświetlony komunikat o konieczności zainstalowania systemu Windows za pośrednictwem Asystenta Boot Camp.

Jeśli komputer Mac nie będzie mógł połączyć się z Internetem, pojawi się komunikat o wymaganym połączeniu internetowym.

 • Sprawdź połączenie z Internetem, na przykład wybierając aktywną sieć w menu stanu sieci Wi-Fi  na pasku menu. Następnie kliknij opcję Spróbuj ponownie.
 • Możesz również kliknąć opcję Dysk startowy i wybrać inny dysk startowy.
 • Możesz też użyć Narzędzia bezpiecznego uruchamiania w celu obniżenia poziomu zabezpieczeń.

Średnia ochrona

Gdy podczas uruchamiania komputera Mac jest włączone ustawienie Średnia ochrona, komputer weryfikuje system operacyjny na dysku startowym w celu sprawdzenia, czy został on poprawnie podpisany przez Apple (macOS) lub Microsoft (Windows). Procedura ta nie wymaga połączenia z Internetem ani pobierania od Apple uaktualnionych informacji dotyczących integralności. Dlatego też to ustawienie nie chroni komputera Mac przed wczytaniem systemu operacyjnego, którego Apple nie uznała za zaufany.

Jeśli system operacyjny nie przejdzie weryfikacji:

 • macOS: zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że do użycia tego dysku startowego wymagane jest uaktualnienie oprogramowania. Kliknij opcję Uaktualnij, aby otworzyć instalator systemu macOS, za pomocą którego można ponownie zainstalować system na dysku startowym. Wymagane jest połączenie z Internetem. Możesz też kliknąć opcję Dysk startowy i wybrać inny dysk startowy, który komputer Mac również spróbuje zweryfikować.
 • Windows: zostanie wyświetlony komunikat o konieczności zainstalowania systemu Windows za pośrednictwem Asystenta Boot Camp.

Bez ochrony

Ustawienie Bez ochrony nie włącza żadnego z powyższych wymogów dotyczących dysku startowego.

 


Zmienianie ustawień funkcji Rozruch zewnętrzny

Ta funkcja pozwala kontrolować, czy komputer Mac może być uruchamiany z zewnętrznego dysku twardego, pamięci USB lub innego nośnika zewnętrznego. Domyślnym i najbezpieczniejszym ustawieniem jest opcja Nie pozwalaj na rozruch z nośników zewnętrznych. Po wybraniu tej opcji nie będzie można uruchomić komputera Mac z żadnego nośnika zewnętrznego. Próba uruchomienia komputera Mac z nośnika zewnętrznego spowoduje wyświetlenie na komputerze Mac komunikatu informującego, że ustawienia zabezpieczeń nie zezwalają komputerowi Mac na używanie zewnętrznego dysku startowego.

Aby pozwolić komputerowi Mac na używanie zewnętrznego dysku startowego:

 1. Otwórz Narzędzie bezpiecznego uruchamiania.
 2. Wybierz opcję Pozwalaj na rozruch z nośników zewnętrznych.
  Komputer Mac nie obsługuje rozruchu z woluminów sieciowych, niezależnie od tego, czy pozwolono na rozruch z nośników zewnętrznych.
 3. Jeśli przed ponownym uruchomieniem komputera Mac chcesz wybrać zewnętrzny dysk startowy, wyjdź z Narzędzia bezpiecznego uruchamiania, a następnie wybierz kolejno opcje menu Apple  > Dysk startowy.
Data publikacji: