Wyświetlanie i edytowanie nazwy punktu dostępu (APN, Access Point Name) na telefonie iPhone i iPadzie

Dowiedz się, jak wyświetlić i edytować nazwę punktu dostępu dla usług sieci komórkowej danych na telefonie iPhone i iPadzie.

Nazwa punktu dostępu (APN, Access Point Name) definiuje ścieżkę sieciową dla wszystkich połączeń z siecią komórkową danych. Niektórzy operatorzy wymagają wprowadzenia ustawień nazwy punktu dostępu w celu konfiguracji sieci komórkowej danych.

Nazwę punktu dostępu można wyświetlać lub edytować na telefonie iPhone i iPadzie, tylko jeśli operator na to zezwala. Jeśli nie możesz zmienić ustawień nazwy punktu dostępu, skontaktuj się ze swoim operatorem.

Ręczne wprowadzanie ustawień nazwy punktu dostępu

Jeśli Twój operator komórkowy obsługuje tę funkcję, możesz automatycznie wprowadzić ustawienia nazwy punktu dostępu w systemach iOS 16 i iPadOS 15 lub nowszych:

  1. Włóż kartę SIM lub użyj karty eSIM.

  2. Na telefonie iPhone lub iPadzie wybierz kolejno opcje Ustawienia > Sieć komórkowa > Sieć komórkowa danych.

  3. Stuknij opcję Sieć komórkowa danych.

Jeśli nie widzisz opcji Użyj ustawień operatora, wykonaj poniższe czynności, aby wprowadzić ustawienia nazwy punktu dostępu.

Wyświetlanie i edytowanie ustawień nazwy punktu dostępu

Wprowadzenie nieprawidłowych ustawień nazwy punktu dostępu może uniemożliwić korzystanie z łączności z siecią komórkową danych, a także spowodować naliczanie dodatkowych opłat. Nazwę punktu dostępu należy edytować jedynie w przypadku otrzymania takiej instrukcji od operatora lub administratora urządzenia mobilnego. Skontaktuj się ze swoim operatorem, aby sprawdzić poprawność ustawień nazwy punktu dostępu.

Jeśli operator na to zezwala, ustawienia nazwy punktu dostępu można sprawdzić w jednej z następujących lokalizacji:

  • Ustawienia > Sieć komórkowa > Sieć komórkowa danych

  • Ustawienia > Mobile Data (Dane mobilne) > Mobile Data Options (Opcje danych mobilnych) > Mobile Data Network (Sieć danych mobilnych).

Jeśli na urządzeniu nie jest dostępna żadna z opcji, skontaktuj się ze swoim operatorem.

Aby zmienić te ustawienia, stuknij każde pole i wprowadź informacje podane przez operatora. Ustawienia powinny zostać automatycznie zachowane. W zależności od operatora zmiana ustawień sieci komórkowej danych może nie być możliwa. Jeśli operator wymaga innego ustawienia nazwy punktu dostępu, możesz użyć profilu konfiguracji z prawidłowym ustawieniem.

Uaktualnienie systemu iOS powoduje wyzerowanie wszystkich modyfikacji ustawień nazwy punktu dostępu, chyba że używany jest profil konfiguracji. Jeśli przed uaktualnieniem systemu iOS zmodyfikowano ustawienia nazwy punktu dostępu, ustawienia te zostaną przywrócone do wartości domyślnych. Może być konieczne ponowne wprowadzenie tych ustawień po uaktualnieniu systemu iOS.

Zerowanie ustawień nazwy punktu dostępu

Aby przywrócić domyślne informacje operatora dotyczące nazwy punktu dostępu, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Sieć komórkowa > Sieć komórkowa danych > Wyzeruj ustawienia. Jeśli zainstalowano profil konfiguracji, zostaną użyte domyślne informacje z profilu.

W przypadku gdy telefon iPhone lub iPad jest używany w środowisku korporacyjnym, konieczne może być skontaktowanie się z administratorem urządzenia mobilnego, aby zmienić nazwę punktu dostępu. Jeśli nazwa punktu dostępu ustawiona z profilu konfiguracji przez administratora urządzenia mobilnego została zmieniona, można ją przywrócić. W tym celu:

  • Na telefonie iPhone: wybierz kolejno opcje Ustawienia > Sieć komórkowa > Sieć komórkowa danych, a następnie stuknij opcję Wyzeruj ustawienia.

  • Na iPadzie: usuń profil konfiguracji i dodaj go ponownie.

Jeśli jesteś administratorem urządzenia mobilnego, możesz za pomocą narzędzia Apple Configurator lub innego rozwiązania do zarządzania urządzeniami przenośnymi zmieniać nazwę punktu dostępu i inne ustawienia zaawansowane.

Więcej informacji

Zmiana ustawień sieci komórkowej za pomocą rozwiązania do zarządzania urządzeniami przenośnymi.

Data publikacji: