Tegn og kommenter i Pages på iPad, iPhone eller iPod touch

Du kan legge til tegninger og merknader i dokumenter med Apple Pencil på enheter som støtter det. Ellers kan du bruke en finger.

Du kan også bruke Apple Pencil til å velge objekter og bla gjennom dokumentet når du slår på Marker og rull.

Legg til en tegning

Du kan tegne i Pages for å legge til illustrasjoner og diagrammer i dokumentene dine.

 1. For å tegne med Apple Pencil trykker du på din Pencil på siden. Hvis du vil bruke fingeren, eller hvis du har slått på Marker og rull, trykker du på Sett inn-knappen , trykker på Media-knappen , og deretter trykker du på Tegning.
 2. Hvis Tegning ikke allerede er valgt nederst på skjermen, trykker du på alternativet.
 3. Begynn å tegne:
  • Hvis du ikke allerede ser en oransje tegnerute i tekstbehandlingsdokumenter, klikker du din Apple Pencil hvor som helst på siden, og deretter tegner du i ruten. Hvis du tegner med fingeren, trykker du på Sett inn en ny tegning-knappen  for å legge til en tegneboks. Du kan endre størrelse på tegneområdet ved å dra i håndtakene. Teksten flyter rundt tegneruten.
  • I sidelayoutdokumenter kan du tegne hvor som helst.
 4. Trykk på et verktøy nederst på skjermen for å bytte tegneverktøy. Du kan også bruke de følgende verktøyene for å få andre effekter eller funksjoner:
  • For å tegne en ny figur som er fylt, trykker du på Fyll-verktøyet  og begynner å tegne. For å fylle et område trykker du på Fyll-verktøyet, og deretter trykker du på området du vil fylle.
  • For å viske ut trykker du på viskelæret , og deretter drar du over tegningen.
  • For å redigere deler av en tegning trykker du på Markering , og deretter trykker eller drar du rundt den delen av tegningen du vil redigere.
 5. For å tegne med en annen farge trykker du på den fargede sirkelen og velger en farge. Sveip mot venstre for å finjustere en farge.
 6. For å tegne med en annen strektykkelse og gjennomsiktighet trykker du på verktøyet to ganger, og deretter trykker du på en annen strektykkelse. Eller du kan dra skyveknappen for å endre gjennomsiktigheten.
 7. For å angre forrige handling trykker du på Angre-knappen 
 8. Trykk på Ferdig når du er ferdig.

For å fortsette å tegne med Apple Pencil begynner du bare å tegne på siden. Hvis du ikke er sikker på hvilken modus du brukte sist, trykker du på siden med Apple Pencil (du lager ikke noe merke). Deretter sjekker du hvilken knapp som er valgt nederst på skjermen.

Endre størrelse på en tegning og flytt den

Når du har lagt til en tegning, kan du endre størrelse på den og flytte den:

 • For å endre størrelse på tegningen trykker du på tegningen med en finger, og deretter drar du i håndtakene på ruten.
 • For å flytte tegningen trykker du på tegningen med en finger, og deretter drar du i den.

Rediger deler av en tegning

 1. Om nødvendig trykker du på tegningen med en finger og trykker på Rediger tegning på lokalmenyen.
 2. Trykk på Markering  nederst på skjermen, og deretter trykker eller drar du rundt den delen av tegningen du vil redigere. Et omriss vises rundt utvalget.
 3. Trykk på et alternativ i lokalmenyen:
  • For å endre størrelse på et utvalg trykker du på Endre størrelse, og deretter drar du i håndtakene på ruten rundt tegningen.
  • Trykk på Skill ut på lokalmenyen for å dele en tegning i to tegninger.
  • Du kan også klippe ut, kopiere, lime inn, slette og duplisere et utvalg.

Animer en tegning

Du kan animere en tegning i Pages-dokumenter slik at tegningen vises som om den blir tegnet.

Slik animerer du en tegning på iPhone, iPad eller iPod touch:

 1. Hvis du er i tegnemodus, trykker du på Ferdig. Ellers går du til neste trinn.
 2. Trykk på tegningen for å velge den.
 3. Trykk på Formater-knappen , og trykk deretter på Tegning.
 4. Slå på Animer tegning og juster andre alternativer, som for eksempel varighet.
 5. Hvis du vil spille av animasjonen, trykker du på Spill av eller Spill av tegning.

På Mac kan du animere en tegning som er lagt til et dokument i Pages på iPhone eller iPad.

 1. I Pages-dokumentet med tegningen velger du tegningen.
 2. Kikk på Formater-knappen , velg Animer tegning, og juster deretter andre alternativer, som varighet.
 3. For å spille av animasjonen kan du klikke på Spill av i Format-sidepanelet eller klikke på Spill av tegning på siden.

Del eller arkiver en tegning

Du kan dele eller lagre en tegning fra dokumentet som en bildefil (.png), eller du kan lagre den som en bilde- eller filmfil (.m4v) hvis du animerte tegningen.

Slik deler eller lagrer du en tegning på iPhone, iPad eller iPod touch:

 1. Hvis du er i tegnemodus, trykker du på Ferdig. Ellers går du til neste trinn.
 2. Trykk på tegningen for å velge den, og velg Del. Hvis du animerte tegningen, velger du Del som bilde eller Del som film.
 3. Velg hvordan du vil sende bildet eller filmen, for eksempel med Mail eller Meldinger. Eller du kan velge Lagre bilde (eller Lagre video for animerte tegninger) for å lagre til Bilder-appen.

På Mac kan du dele eller lagre en tegning som er lagt til et dokument i Pages på iPhone eller iPad.

 1. I Pages-dokumentet med tegningen Kontroll-klikker du på tegningen.
 2. Velg Del. Hvis du animerte tegningen, velger du Del som bilde eller Del som film.
 3. Velg hvordan du vil sende bildet eller filmen, for eksempel med Mail eller Meldinger. Eller velg Legg til i Bilder for å lagre bildet eller filmen til Bilder-appen.


Legg til merknader

Du kan bruke merknader til å legge inn notater i dokumenter. Når du legger til merknader i tekst, objekter eller tabellceller i et dokument, flytter de seg med teksten og objektene i dokumentet mens du redigerer. Hvis du vil legge til illustrasjoner i dokumentet, legger du til en tegning i stedet.

 1. For å legge til merknader med Apple Pencil trykker du hvor som helst på siden. Hvis du vil bruke fingeren, eller hvis du har slått på Marker og rull med Apple Pencil, trykker du på Mer-knappen , og deretter trykker du på Smarte merknader.
 2. Hvis Smarte merknader ikke allerede er valgt nederst på skjermen, trykker du på alternativet.
 3. Legg til merknadene dine.
 4. Trykk på et verktøy eller en farge nederst på skjermen for å bytte verktøy eller endre farge på verktøyet du bruker til å kommentere. 
 5. For å viske ut trykker du på viskelæret  nederst på skjermen, og deretter drar du over merknaden. For å slette alle merknader trykker du på Slett alle øverst på skjermen.
 6. For å vise eller skjule verktøyene trykker du på Vis/skjul tegneverktøy .
 7. For å bla på siden når du bruker Apple Pencil, sveiper du med én finger. Hvis du bruker fingeren til å legge til merknader, sveiper du med to fingre.
 8. Trykk på Ferdig når du er ferdig.

Du kan slette merknader etter at de er lagt til. Trykk på merknaden og deretter på Slett. Hvis du sletter teksten eller objektet du har kommentert, blir merknaden også slettet. 

Hvis du bare vil skjule merknader:

 • På iPad trykker du på Visningsvalg , og deretter slår du av Smarte merknader.
 • På iPhone eller iPod touch trykker du på Mer-knappen , trykker på Smarte merknader, og deretter trykker du på Skjul smarte merknader.

For å fortsette å legge til merknader med Apple Pencil begynner du bare å skrive på siden. Hvis du ikke er sikker på hvilken modus du brukte sist, trykker du på siden med Apple Pencil. Deretter sjekker du hvilken knapp som er valgt nederst på skjermen.

Eksporter et dokument med merknader

Hvis du eksporterer dokumentet som PDF med merknader slått på, vises de i PDF-filen. Merknader vises ikke i dokumenter du eksporterer som Word-, RTF-, EPUB- eller Pages ‘09- filer.

Jobb med merknader på Mac

Hvis du bruker iCloud til å holde alle Pages-dokumentene dine oppdatert på alle enhetene du har, vises Smarte merknader i dokumentet på alle enhetene. På Mac kan du fjerne, vise eller skjule merknader når du redigerer et dokument.

 • For å slette en merknad markerer du kommentaren og trykker på Slett. 
 • Velg Rediger > Fjern smarte merknader for å fjerne alle merknader.
 • Velg Vis > Vis/Skjul smarte merknader for å vise eller skjule alle merknader.


Marker og bla med Apple Pencil

Som standard kan du bruke Apple Pencil til å starte å tegne eller legge til merknader. Du kan angi at Pages skal bruke Apple Pencil til å velge objekter og bla i dokumentene dine i stedet:

 1. I Pages trykker du på Mer-knappen .
 2. Trykk på Apple Pencil, og slå deretter på Marker og rull.

Hvis Apple Pencil støtter det, kan du slå på Dobbelttrykk for å bytte. Med Dobbelttrykk for å bytte kan du bare dobbelttrykke på den nedre delen av Apple Pencil for å slå av og på Marker og rull.

For å legge til en tegning i et dokument når Marker og rull er slått på, trykker du på Sett inn-knappen , trykker på Media-knappen , og deretter trykker du på Tegning.

For å legge til merknader når Marker og rull er slått på trykker du på Mer-knappen , og deretter trykker du på Smart merknader.

Pages, Numbers og Keynote har alle sine egne innstillinger for Marker og rull. Hvis du for eksempel slår på Marker og rull i Pages, påvirker ikke dette Keynote eller Numbers.


Publiseringsdato: