Tegn og kommenter i Pages på iPad, iPhone eller iPod touch

Du kan legge til tegninger og kommentarer i dokumenter med Apple Pencil på enheter som støtter det. Ellers kan du bruke en finger.

Legg til en tegning

Du kan tegne i Pages for å legge til illustrasjoner og diagrammer i dokumentene dine.

 1. For å tegne med Apple Pencil trykker du på din Pencil på siden. For å bruke fingeren din, eller hvis du har slått på Marker og bla med Apple Pencil, trykker du på Legg til ny-knappen >  > Tegning-knappen Tegning.
 2. Hvis Tegning ikke allerede er valgt nederst på skjermen, trykker du på alternativet.
 3. Begynn å tegne:
  • Hvis du ikke allerede ser en oransje tegnerute i tekstbehandlingsdokumenter, klikker du din Apple Pencil hvor som helst på siden, og deretter tegner du i ruten. Hvis du tegner med fingere din, trykker du på  for å legge til en tegnerute. Du kan endre størrelse på tegneområdet ved å dra i håndtakene. Teksten flyter rundt tegneruten.
  • I sidelayoutdokumenter kan du tegne hvor som helst.
 4. Trykk på et verktøy nederst på skjermen for å bytte tegneverktøy. Du kan også bruke de følgende verktøyene for å få andre effekter eller funksjoner:
  • For å tegne en ny figur som er fylt, trykker du på Fyll og begynner å tegne. For å fylle et område trykker du på Fyll og deretter på området du vil fylle.
  • For å viske ut trykker du på Viskelær, og deretter drar du over tegningen.
  • For å redigere deler av en tegning trykker du på Markering, og deretter trykker eller drar du rundt den delen av tegningen du vil redigere.
 5. For å tegne med en annen farge trykker du på den fargede sirkelen og velger en farge. Sveip mot venstre for å finjustere en farge.
 6. For å tegne med en annen strektykkelse og gjennomsiktighet trykker du på verktøyet to ganger, og deretter trykker du på en annen strektykkelse. Eller du kan dra en skyveknapp for å endre gjennomsiktigheten.
 7. Trykk på Angre-knappen for å angre forrige handling. 
 8. Trykk på Ferdig når du er ferdig.

For å fortsette å tegne med Apple Pencil begynner du bare å tegne på siden. Hvis du ikke er sikker på hvilken modus du brukte sist, trykker du på siden med Apple Pencil (du lager ikke noe merke). Deretter sjekker du hvilken knapp som er valgt nederst på skjermen.

Endre størrelse på en tegning og flytt den

Når du har lagt til en tegning, kan du endre størrelse på den og flytte den:

 • For å endre størrelse på tegningen trykker du på tegningen med en finger, og deretter drar du i håndtakene på ruten.
 • For å flytte tegningen trykker du på tegningen med en finger, og deretter drar du i den.

Rediger deler av en tegning

 1. Om nødvendig trykker du på tegningen med en finger og trykker på Rediger tegning på lokalmenyen.
 2. Trykk på Markering nederst på skjermen, og deretter trykker eller drar du rundt den delen av tegningen du vil redigere. Et omriss vises rundt utvalget.
 3. Trykk på et alternativ i lokalmenyen:
  • For å endre størrelse på et utvalg trykker du på Endre størrelse, og deretter drar du i håndtakene på ruten rundt tegningen.
  • Trykk på Skill ut på lokalmenyen for å dele en tegning i to tegninger.
  • Du kan også klippe ut, kopiere, lime inn, slette og duplisere et utvalg.

Animer en tegning

Du kan animere en tegning i Pages-dokumenter slik at tegningen vises som om den blir tegnet.

Slik animerer du en tegning på iPhone, iPad eller iPod touch:

 1. Hvis du er i tegnemodus, trykker du på Ferdig. Ellers går du til neste trinn.
 2. Trykk på tegningen for å velge den.
 3. Trykk på Formater-knappen, og trykk deretter på Tegning.
 4. Slå på Animer tegning, og juster deretter andre alternativer, som for eksempel varighet.
 5. For å spille av animasjonen trykker du på Spill av eller Spill av tegning.

På Mac kan du animere en tegning som er lagt til et dokument i Pages for iOS.

 1. I Pages-dokumentet med tegningen velger du tegningen.
 2. Klikk på Formater-knappen, velg Animer tegning, og juster deretter andre alternativer, som for eksempel varighet.
 3. For å spille av animasjonen klikker du på Spill av i Formater-sidepanelet, eller du kan klikke på Spill av tegning på siden.

Del eller lagre en tegning

Du kan dele eller lagre en tegning fra dokumentet som en bildefil (.png), eller du kan lagre den som en bilde- eller filmfil (.m4v) hvis du animerte tegningen.

Slik deler eller lagrer du en tegning på iPhone, iPad eller iPod touch:

 1. Hvis du er i tegnemodus, trykker du på Ferdig. Ellers går du til neste trinn.
 2. Trykk på tegningen for å velge den, og velg deretter Del. Hvis du animerte tegningen, velger du Del som bilde eller Del som film.
 3. Velg hvordan du vil sende bildet eller filmen, for eksempel med Mail eller Meldinger. Eller du kan velge Lagre bilde (eller Lagre video for animerte tegninger) for å lagre til Bilder-appen.

På Mac kan du dele eller lagre en tegning som er lagt til et dokument i Pages for iOS.

 1. I Pages-dokumentet med tegningen Kontroll-klikker du på tegningen.
 2. Velg Del. Hvis du animerte tegningen, velger du Del som bilde eller Del som film.
 3. Velg hvordan du vil sende bildet eller filmen, for eksempel med Mail eller Meldinger. Eller velg Legg til i Bilder for å lagre bildet eller filmen til Bilder-appen.


Legg til kommentarer

Du kan bruke Smarte kommentarer for å legge til kommentarer i dokumenter. Når du legger til kommentarer i tekst, objekter eller tabellceller i et dokument, flytter de seg med teksten og objektene i dokumentet mens du redigerer. Hvis du vil legge til illustrasjoner i dokumentet, legger du til en tegning i stedet.

 1. For å legge til kommentarer med Apple Pencil trykker du hvor som helst på siden. For å bruke fingeren din, eller hvis du har slått på Marker og bla med Apple Pencil, trykker du på Mer-knappen > Smarte kommentarer (betaversjon).
 2. Hvis Smarte kommentarer ikke allerede er valgt nederst på skjermen, trykker du på alternativet.
 3. Legg til kommentarene dine.
 4. Trykk på et verktøy eller en farge nederst på skjermen for å bytte verktøy eller endre farge på verktøyet du bruker til å kommentere. 
 5. For å viske ut trykker du på viskelæret nederst på skjermen, og deretter drar du over kommentaren. For å slette alle kommentarer trykker du på Slett alle øverst på skjermen.
 6. For å vise eller skjule verktøy trykker du på Merking-symbolet.
 7. For å bla på siden når du bruker Apple Pencil, sveiper du med én finger. Hvis du bruker fingeren til å legge til kommentarer, sveiper du med to fingre.
 8. Trykk på Ferdig når du er ferdig.

Du kan slette kommentarer etter at de er lagt til. Trykk på kommentaren og deretter på Slett. Hvis du sletter teksten eller objektet du har kommentert, blir kommentaren også slettet. 

Hvis du bare vil skjule smarte kommentarer:

 • På iPad trykker du på Vis-knappen og slår av Smarte kommentarer.
 • På iPhone eller iPod touch trykker du på Mer-symbolet > Smart kommentering beta > Skjul smarte kommentarer.

For å fortsette å legge til kommentarer med Apple Pencil begynner du bare å skrive på siden. Hvis du ikke er sikker på hvilken modus du brukte sist, trykker du på siden med Apple Pencil. Deretter sjekker du hvilken knapp som er valgt nederst på skjermen.

Eksporter et dokument med smarte kommentarer

Hvis du eksporterer dokumentet som PDF med smarte kommentarer slått på, vises de i PDF-filen. Smarte kommentarer vises ikke i dokumenter du eksporterer som Word-, RTF-, EPUB- eller Pages ‘09- filer.

Jobb med Smarte kommentarer på Mac

Hvis du bruker iCloud til å holde alle Pages-dokumentene dine oppdatert på alle enhetene du har, vises Smarte kommentarer i dokumentet på alle enhetene. På Mac kan du fjerne, vise eller skjule smarte kommentarer når du redigerer et dokument.

 • For å slette en kommentar markerer du kommentaren og trykker på Slett. 
 • Velg Rediger > Fjern Smarte kommentarer for å fjerne alle kommentarer.
 • Velg Vis > Vis/Skjul Smarte kommentarer for å vise eller skjule alle kommentarer.


Marker og bla med Apple Pencil

Du kan bruke Apple Pencil til å markere objekter og bla i dokumentet. Gå til Innstillinger > Pages, og slå deretter på Marker og bla med Apple Pencil.

For å legge til tegninger når Marker og bla med Apple Pencil er slått på, trykker du på Legg til ny-knappen >  > Tegning-knappen Tegning.


Publiseringsdato: