iMovie สำหรับ Mac: การเพิ่มลักษณะเปลี่ยนผ่านไปยังภาพยนตร์ของคุณ

การเพิ่มลักษณะเปลี่ยนผ่านไปยังภาพยนตร์ของคุณ

คุณสามารถเพิ่มลักษณะเปลี่ยนผ่านระหว่าง คลิป เพื่อทำให้การเปลี่ยนจากฉากหนึ่งไปยังอีกฉากดูเป็นเนื้อเดียวกันและไม่สะดุด คุณสามารถทำให้คลิปค่อย ๆ ปรากฏหรือเลือนหาย ซ้อนทับเป็นอีกคลิป ซูมไปที่คลิปอื่น และ อื่น ๆ ได้ คุณสามารถตั้งค่า iMovie เพื่อเพิ่มลักษณะเปลี่ยนผ่านโดยอัตโนมัติ หรือเพิ่มลักษณะเปลี่ยนผ่านได้ด้วยตัวเอง

การเพิ่มลักษณะเปลี่ยนผ่านระหว่างคลิปโดยอัตโนมัติ

 1. เมื่อโปรเจ็กต์ของคุณเปิดอยู่ในเส้นเวลา ให้เลือก การตั้งค่า ตรงมุมขวาบนของเส้นเวลา แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย “เนื้อหาอัตโนมัติ”

  หากคุณได้ปรับใช้ ชุดรูปแบบ กับภาพยนตร์ของคุณ iMovie จะแทรกลักษณะเปลี่ยนผ่าน ภาพแบบซ้อน แบบมาตรฐานระหว่างคลิปด้วยลักษณะเปลี่ยนผ่านเป็นครั้งคราวตามชุดรูปแบบ ไม่ใช่พื้นที่ว่างระหว่างคลิปทั้งหมดที่มีการใส่ลักษณะเปลี่ยนผ่าน

  iMovie จะใส่ ชื่อเรื่อง เปิดเรื่องที่มีรูปแบบตามชุดรูปแบบไปที่คลิปแรก และชื่อเรื่องปิดเรื่องไปที่คลิปสุดท้ายอีกด้วย

 2. ในการรวมเฉพาะลักษณะเปลี่ยนผ่านแบบมาตรฐานที่ไม่ใช่ชุดรูปแบบในภาพยนตร์ของคุณ ให้คลิกปุ่มชุดรูปแบบ เลือก ไม่ใช้ชุดรูปแบบ คลิก เปลี่ยน จากนั้นยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย “เนื้อหาอัตโนมัติ”

  หมายเหตุ: หากคุณมีชุดรูปแบบที่ปรับใช้กับภาพยนตร์ของคุณแล้วและเลือก ไม่ใช้ชุดรูปแบบ องค์ประกอบชุดรูปแบบทั้งหมดจะถูกเอาออกจากภาพยนตร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดรูปแบบ การตั้งค่าหรือเปลี่ยนชุดรูปแบบภาพยนตร์

การเพิ่มลักษณะเปลี่ยนผ่านระหว่างคลิปด้วยตัวเอง

ในการเพิ่มลักษณะเปลี่ยนผ่านด้วยตัวเอง คุณต้องปิดลักษณะเปลี่ยนผ่านอัตโนมัติก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การปิดใช้งานลักษณะเปลี่ยนผ่านอัตโนมัติ

 1. เมื่อเปิดภาพยนตร์อยู่ในเส้นเวลา ให้เลือกลักษณะเปลี่ยนผ่านเหนือหน้าต่างเลือก

  ในการแสดงตัวอย่างลักษณะเปลี่ยนผ่าน ให้ดูลักษณะเปลี่ยนผ่านแบบผ่านๆ

  หน้าต่างเลือกที่แสดงลักษณะเปลี่ยนผ่านที่มีให้ใช้
 2. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • การเพิ่มลักษณะเปลี่ยนผ่านระหว่างคลิปสองคลิป: ลากลักษณะเปลี่ยนผ่านระหว่างคลิปสองคลิปในเส้นเวลา

  • การเพิ่มลักษณะเปลี่ยนผ่านให้ทั้งส่วนต้นและส่วนปลายของคลิป: เลือกคลิปในเส้นเวลา แล้วคลิกสองครั้งที่ลักษณะเปลี่ยนผ่านในหน้าต่างเลือก

  ไอคอนลักษณะเปลี่ยนผ่าน จะปรากฏระหว่างคลิป

การเพิ่มลักษณะเปลี่ยนผ่านภาพแบบซ้อนระหว่างคลิป

ในการเพิ่มลักษณะเปลี่ยนผ่านภาพแบบซ้อน ที่ภาพแรกจางออกในขณะที่ภาพสองจางเข้า คุณต้องปิดลักษณะเปลี่ยนผ่านแบบอัตโนมัติก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การปิดใช้งานลักษณะเปลี่ยนผ่านอัตโนมัติ

 1. ใน เส้นเวลา คลิกขอบของคลิปฝั่งที่คุณต้องการเชื่อมต่อด้วยการเปลี่ยนภาพแบบซ้อน

 2. เลือก แก้ไข > เพิ่มการเปลี่ยนภาพแบบซ้อน (หรือกด Command-T)

  ลักษณะเปลี่ยนผ่านภาพแบบซ้อนจะปรากฏระหว่างคลิปสองคลิปในเส้นเวลา

  หมายเหตุ: หากคุณเลือกคลิปในเส้นเวลาและเลือกแก้ไข > เพิ่มการเปลี่ยนภาพแบบซ้อน การเปลี่ยนภาพแบบซ้อนจะถูกเพิ่มไปทั้งสองฝั่งของคลิป

ตั้งค่าระยะเวลาเริ่มต้นของลักษณะเปลี่ยนผ่านในภาพยนตร์

ตามค่าเริ่มต้น iMovie จะทำให้การเปลี่ยนภาพทั้งหมดในภาพยนตร์ของคุณมีความยาวเท่ากัน ลักษณะเปลี่ยนผ่านมาตรฐานมีระยะเวลาครึ่งวินาที และลักษณะเปลี่ยนผ่านที่มีรูปแบบชุดรูปแบบ (ซึ่งจะใช้ได้หากคุณได้ปรับใช้ ชุดรูปแบบ ไปยังภาพยนตร์ของคุณแล้วเท่านั้น) มีระยะเวลา 2 วินาที คุณสามารถเปลี่ยนระยะเวลาเริ่มต้นในการตั้งค่า iMovie ได้ การตั้งค่านี้จะปรับใช้กับลักษณะเปลี่ยนผ่านที่คุณเพิ่มเข้ามาด้วยตัวเองในโปรเจ็กต์ภาพยนตร์ใดๆ ของคุณ

 1. เลือก iMovie > การตั้งค่า

 2. คลิกสองครั้งที่จำนวนในช่องลักษณะเปลี่ยนผ่านแล้วป้อนจำนวนวินาที

  หมายเหตุ: หากระยะเวลาลักษณะเปลี่ยนผ่านเริ่มต้นของคุณยาวกว่าที่อนุญาตให้ใช้โดยสื่อที่ใช้ได้ในคลิปในภาพยนตร์ของคุณ ระยะเวลาที่ยาวที่สุดที่เป็นไปได้จะถูกใช้แทน

Published Date: 8 พ.ย. 2560
Helpful?