iMovie pre Mac: Skracovanie klipov

Skracovanie klipov

Vo filme môžete doladiť trvanie klipu tak, že posuniete počiatočný alebo koncový bod klipu, alebo tak, že zmeníte trvanie výberu rozsahu. Jemnejšie nastavenie začiatočných a koncových bodov a zmien trvaní klipov sa nazýva orezanie.

Predĺženie alebo skrátenie klipu na časovej osi potiahnutím

 1. Na časovej osi rýchlo prejdite kurzorom na začiatok alebo koniec klipu, ktorý chcete predĺžiť alebo skrátiť.

 2. Vykonajte jednu z týchto činností:

  • Predĺženie klipu: Potiahnite okraj klipu smerom od jeho stredu.

   Ak chcete predĺžiť klip, musia byť k dispozícii jeho nepoužité časti.

  • Skrátenie klipu: Potiahnite okraj klipu smerom k jeho stredu.

  Okraj klipu počas ťahania na časovej osi

Pridanie alebo odstránenie snímok pomocou orezávača klipov

Pomocou orezávača klipov môžete pridávať do klipu ďalšie snímky alebo z neho odstraňovať nepotrebné snímky. Môžete tiež vidieť, koľko materiálu ste z klipu použili.

 1. Na časovej osi vyberte klip, ktorý chcete skrátiť.

 2. Vyberte Okno > Zobraziť Orezávač klipov.

  Orezávač klipov sa zobrazí nad časovou osou.

  Orezávač klipov zobrazený na časovej osi, so zobrazenými okrajmi klipu a tlmeným zobrazením nepoužitej časti klipu
 3. Vykonajte jednu z týchto činností:

  • Predĺženie klipu: Potiahnite okraj klipu smerom od jeho stredu.

  • Skrátenie klipu: Potiahnite okraj klipu smerom k jeho stredu.

  • Ak chcete ponechať rovnakú dĺžku klipu, ale zmeniť začiatočnú a koncovú snímku: Potiahnite klip smerom od jeho stredu a potom ho posuňte doľava alebo doprava.

 4. Stlačte kláves Return a zavrite orezávač klipov.

Jemnejšie nastavenie začiatočných a koncových bodov a vytvorenie rozdelených úprav pomocou precízneho editora

Precízny editor môžete použiť na doladenie momentu, kedy klipy začnú a skončia, ako aj dĺžky trvania prechodov medzi klipmi. Precízny editor môžete tiež použiť na predĺženie zvukovej stopy v klipe za hranicu videa, napríklad keď chcete, aby zvuková stopa z končiaceho klipu pokračovala aj počas nasledujúceho klipu, alebo ak chcete, aby zvuková stopa začínajúceho klipu začala skôr ako video. Úpravy, pri ktorých má audio a video rôzne začiatočné alebo koncové body, sa nazývajú rozdelené úpravy.

Precízny editor otvorený na časovej osi so zobrazením končiaceho a začínajúceho klipu, prechodu medzi klipmi a ovládaním začiatku a konca videa a zvuku v každom klipe
 1. Na časovej osi vykonajte jednu z týchto činností:

  • Dvakrát kliknite na okraj klipu.

  • Vyberte ľavý alebo pravý okraj klipu a vyberte Okno > Zobraziť precízny editor.

   Zobrazí sa precízny editor a v ňom uvidíte rozšírené zobrazenie svojich končiacich a začínajúcich klipov. Bod úpravy, čiže miesto, kde sa končiaci klip nahrádza začínajúcim klipom, je označený zvislou sivou čiarou v strede precízneho editora. Končiaci klip a klipy pred ním sa zobrazia v hornej časti precízneho editora a začínajúci klip a klipy, ktoré za ním nasledujú, sa zobrazia v dolnej časti.

   Tlmené časti klipov napravo a naľavo od čiary úprav predstavujú nepoužívané časti klipov, ktoré je možné orezať. Tieto oblasti môžete rýchlo prezrieť a rozhodnúť sa, kde budete orezávať.

   Ak vybratý bod úpravy má k sebe pripojený prechod, trvanie prechodu je označené diagonálnymi čiarami a prechodovou lištou s rukoväťami.

 2. Ak chcete presunúť bod úpravy, potiahnite čiaru úprav do stredu precízneho editora, alebo potiahnite oba klipy tak, aby ste predĺžili alebo skrátili ich trvanie.

 3. Ak chcete upraviť prechod, vykonajte jednu z nasledovných činností:

  • Skrátenie dĺžky trvania prechodu: Potiahnite úchyt začínajúceho prechodu doprava alebo úchyt koncového prechodu doľava.

  • Predĺženie dĺžky trvania prechodu: Potiahnite úchyt začínajúceho prechodu doľava alebo úchyt koncového prechodu doprava.

 4. Ak chcete presunúť bod úpravy zvukovej stopy, posuňte kurzor na modrú vlnovku pod končiacim alebo začínajúcim klipom a potiahnite bod úpravy zvukovej stopy.

  Poznámka: Ak chcete presunúť bod úpravy zvukovej stopy, musíte zapnúť Zobraziť tvary vĺn. Ak sa video a audioklipy nezobrazujú s tvarmi vĺn audia, kliknite na Nastavenia v pravom hornom rohu časovej osi a zaškrtnite možnosť Zobraziť tvary vĺn.

 5. Keď dokončíte posúvanie klipov, bodov úpravy alebo rukovätí prechodov, stlačením klávesu Return zavrite precízny editor.

Tip: Ak chcete v precíznom editore vybrať iný bod úpravy, kliknite na jednu z bodiek na hranici medzi začínajúcimi a končiacimi klipmi.

Orezanie nepotrebných snímok pomocou menu skratiek

 1. Na časovej osi vyberte rozsah snímok, ktorý chcete ponechať v klipe. Podržte stlačený kláves R a ťahaním označte tú časť klipu, ktorú si chcete ponechať.

 2. So stlačeným klávesom Control kliknite na klip a z menu skratiek vyberte Skrátiť výber.

  Výber možnosti Skrátiť výber z menu skratiek na časovej osi

  Klip sa oreže po hranice výberu.

Dátum zverejnenia: 15. 10. 2019
Boli tieto informácie užitočné?