Numbers pre Mac: Formátovanie buniek tabuľky Numbers na zobrazenie rôznych typov dát

Formátovanie buniek tabuľky Numbers na zobrazenie rôznych typov dát

Bunku tabuľky môžete formátovať použitím špecifického formátu dát (napríklad ako číslo, menu alebo percentá), ktorý určuje, ako sa dáta v bunke zobrazujú a používajú vo výpočtoch.

Môžete vybrať aj počet desatinných miest zobrazených v bunkách obsahujúcich čísla, meny alebo percentuálne hodnoty aj v prípade, že skutočná hodnota zadaná v bunke má viac desatinných miest než tá, ktorú chcete zobraziť. Vo výpočtoch bude vždy použitá skutočná zadaná hodnota bez ohľadu na to, koľko desatinných miest je zobrazených v bunke. Ak vzorec odkazuje na text v bunke, bude vo výpočte použitá zobrazená hodnota.

Formát bunky môžete zmeniť po zadaní obsahu do bunky. Ak máte napríklad tabuľku s mesačným rozpočtom, môžete pridať symbol meny (napríklad symbol € pre euro) do všetkých buniek tak, že ich naformátujete ako menu a vyberiete požadovaný symbol.

Automatické formátovanie buniek

Numbers predvolene formátuje bunky tabuľky automaticky, takže písmená a čísla sa formátujú a zobrazujú tak, ako ich zadávate. Ak zmeníte formát dát v bunke, vždy môžete vrátiť automatický formát.

 1. Označte bunky, ktoré chcete formátovať.

 2. Na postrannom paneli Formát kliknite na záložku Bunka.

 3. Kliknite na vyskakovacie menu Formát dát v postrannom paneli a vyberte Automaticky.

Čísla

V bunkách naformátovaných ako čísla sa predvolene zobrazuje toľko desatinných miest, koľko zadáte. Toto nastavenie môžete zmeniť tak, aby sa v bunkách, ktoré sú naformátované ako čísla, zobrazoval rovnaký počet desatinných miest.

Zmeny nastavenia desatinných miest sa vzťahujú na čísla aj na percentá. Ak napríklad zmeníte bunku s číslom na percentá, počet zobrazených desatinných miest sa nezmení.

 1. Označte bunky, ktoré chcete formátovať.

 2. Na postrannom paneli Formát kliknite na záložku Bunka.

 3. Kliknite na vyskakovacie menu Formát dát a vyberte požadovanú možnosť:

  • Číslo: Zobrazí štandardné formátovanie čísiel.

  • Zlomok: Zobrazí čísla s čitateľom a menovateľom. Z vyskakovacieho menu Presnosť vyberte niektorú možnosť na zadanie maximálneho počtu číslic, ktorý chcete zobraziť, prípadne na zaokrúhlenie hodnoty na najbližšiu polovicu, štvrtinu a podobne.

  • Vedecké: Zobrazí čísla vo vedeckom zápise. V poli Desatinné miesta zadajte počet desatinných miest, ktorý sa má zobrazovať, prípadne vyberte Autom., ak chcete zobraziť toľko desatinných miest, koľko zadáte.

 4. Formátovanie čísel môžete upraviť nasledujúcimi spôsobmi:

  • Nastavenie počtu desatinných miest: V poli Desatinné miesta zadajte počet desatinných miest, ktorý chcete zobraziť. Numbers zobrazenú hodnotu neskráti, ale zaokrúhli. Ak je napríklad hodnota v bunke „5,75“ a počet desatinných miest ste nastavili na nula, Numbers zobrazí hodnotu „6“.

  • Zobrazenie takého počtu desatinných miest, aký zadáte do každej bunky: Vymažte číslo v poli Desatinné miesta alebo klikajte na šípku nadol pre Desatinné miesta dovtedy, kým nedosiahnete automatické nastavenie.

  • Zadanie spôsobu zobrazovania záporných hodnôt: Z vyskakovacieho menu napravo od poľa Desatinné miesta vyberte niektorú možnosť.

  • Zobrazenie oddeľovača tisícov: Zaškrtnite políčko Oddeľovač tisícov.

Mena (peňažné hodnoty)

V bunkách naformátovaných ako mena sa predvolene zobrazujú dve desatinné miesta. Toto nastavenie môžete zmeniť tak, aby sa v bunkách zobrazovalo toľko desatinných miest, koľko zadáte, prípadne aby sa vo všetkých bunkách zobrazoval rovnaký počet desatinných miest.

 1. Označte bunky, ktoré chcete formátovať.

 2. Na postrannom paneli Formát kliknite na záložku Bunka, kliknite na vyskakovacie menu Formát dát a vyberte Mena.

 3. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Nastavenie počtu desatinných miest: V poli Desatinné miesta zadajte počet desatinných miest, ktorý chcete zobraziť. Numbers zobrazenú hodnotu neskráti, ale zaokrúhli. Ak je napríklad hodnota v bunke „5,75“ a počet desatinných miest ste nastavili na nula, Numbers zobrazí hodnotu „6“.

  • Zobrazenie takého počtu desatinných miest, aký zadáte do každej bunky: Vymažte číslo v poli Desatinné miesta alebo klikajte na šípku nadol pre Desatinné miesta dovtedy, kým nedosiahnete automatické nastavenie.

  • Zadanie spôsobu zobrazovania záporných hodnôt: Kliknite na vyskakovacie menu napravo od poľa Desatinné miesta a vyberte možnosť.

  • Zobrazenie oddeľovača tisícov: Zaškrtnite políčko Oddeľovač tisícov.

  • Používanie záporných čísel štýlu účtovania: Zaškrtnutím políčka Účtovnícky štýl sa záporné hodnoty zobrazia v zátvorkách.

 4. Kliknite na vyskakovacie menu Mena a vyberte symbol meny, napr. americký dolár ($).

Percentá

V bunkách naformátovaných ako percentá sa predvolene zobrazuje toľko desatinných miest, koľko zadáte. Toto nastavenie môžete zmeniť tak, aby sa vo všetkých bunkách zobrazoval rovnaký počet desatinných miest.

Zmena nastavenia desatinných miest sa vzťahuje na percentá aj čísla vo vybratom rozsahu buniek. Ak napríklad zmeníte formát bunky z percenta na desatinné číslo, počet zobrazených desatinných miest sa nezmení.

 1. Označte bunky, ktoré chcete formátovať.

 2. Na postrannom paneli Formát kliknite na záložku Bunka.

 3. Kliknite na vyskakovacie menu Formát dát a vyberte Percento.

 4. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Nastavenie počtu desatinných miest: V poli Desatinné miesta zadajte počet desatinných miest, ktorý chcete zobraziť. Numbers zobrazenú hodnotu neskráti, ale zaokrúhli. Ak je napríklad hodnota v bunke „5,75“ a počet desatinných miest ste nastavili na nula, Numbers zobrazí hodnotu „6“.

  • Zobrazenie takého počtu desatinných miest, aký zadáte do každej bunky: Vymažte číslo v poli Desatinné miesta alebo klikajte na šípku nadol pre Desatinné miesta dovtedy, kým nedosiahnete automatické nastavenie.

  • Zadanie spôsobu zobrazovania záporných hodnôt: Z vyskakovacieho menu napravo od poľa Desatinné miesta vyberte niektorú možnosť.

  • Zobrazenie oddeľovača tisícov: Zaškrtnite políčko Oddeľovač tisícov.

Ak formátujete bunku, ktorá už obsahuje hodnotu, hodnota sa považuje za desatinné číslo a skonvertuje sa na percento. Číslo 3 sa napríklad zmení na 300 %.

Ak sa percentuálna hodnota používa vo vzorci, používa sa jej verzia s desatinnými miestami. Hodnota, ktorá sa zobrazuje ako 3 %, sa vo vzorci používa ako 0,03.

Dátum a čas

Numbers automaticky interpretuje textové reťazce, ktoré zadávate v rozpoznanom formáte dátumu, ako dátumy (napríklad 6/10/17).

 1. Označte bunky, ktoré chcete formátovať.

 2. Na postrannom paneli Formát kliknite na záložku Bunka, kliknite na vyskakovacie menu Formát dát a vyberte Dátum a čas.

 3. Kliknite na vyskakovacie menu Dátum a vyberte formát.

  Ak vyberiete Žiadny, nebude sa v bunke zobrazovať žiadny dátum dokonca ani v prípade, ak bol dátum zadaný a použitý vo výpočtoch dátumu a času.

 4. Z vyskakovacieho menu Čas vyberte formát.

  Ak vyberiete Žiadny, nebude sa v bunke zobrazovať žiadny čas dokonca ani v prípade, ak bol čas zadaný a použitý vo výpočtoch dátumu a času.

Ak nezadáte dátum ani čas, Numbers automaticky pridá predvolenú hodnotu. Ak napríklad zadáte „13:15“, Numbers predvolene pridá dnešný dátum.

V inteligentnom zobrazení bunky v dolnej časti okna sa zobrazí skutočná hodnota dátumu aj času pre vybratú bunku aj v prípade, že sa v tabuľke rozhodnete zobraziť iba jedno z nich.

Trvania (časové jednotky)

Predvolene sú bunky obsahujúce dáta trvania automaticky formátované tak, aby sa v nich zobrazovali všetky časové jednotky, ktoré zadáte. Toto nastavenie môžete zmeniť tak, aby sa v bunkách s trvaním zobrazovali len určité časové jednotky (napríklad len hodiny a nie minúty, sekundy alebo milisekundy) aj v prípade, že boli do buniek zadané presnejšie hodnoty trvania. Presnejšie hodnoty sa použijú vo výpočtoch vychádzajúcich z časových jednotiek.

 1. Označte bunky, ktoré chcete formátovať.

 2. Na postrannom paneli Formát kliknite na záložku Bunka.

 3. Kliknite na vyskakovacie menu Formát dát a vyberte Trvanie.

 4. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Zobrazenie alebo skrytie popisov jednotiek času: Kliknite na Automatické jednotky, kliknite na vyskakovacie menu Štýl a vyberte požadovanú možnosť:

   • 0: Skryje všetky popisy jednotiek.

   • 0t: Zobrazí popisy jednotiek času ako skratky – napríklad „min“ namiesto minúty.

   • 0 týždňov: Zobrazí celé popisy jednotiek času.

  • Zobrazenie rovnakých jednotiek vo všetkých bunkách s trvaním: Kliknite na Vlastné jednotky, potom na pravom alebo ľavom konci výberu rozsahu trvania kliknite na jednotky tak, aby obsahovali požadovaný rozsah trvania počnúc týždňami až po milisekundy.

Ak po zadaní dát do buniek zmeníte formát trvania, dáta sa automaticky prispôsobia tomuto novému nastavenému formátu trvania.

Published Date: 7.8.2019
Helpful?