Korištenje sekvencera ritma u aplikaciji GarageBand za iOS

GarageBand za iOS 2.3 omogućuje izradu ritmova na iPhone ili iPad uređaju putem sučelja nadahnutog klasičnim ritam mašinama, nakon čega ritam možete dodati u pjesmu.

Da biste počeli koristiti sekvencer ritma, izradite novu pjesmu ili otvorite postojeću. Ako ste izradili novu pjesmu, automatski će se otvoriti preglednik zvukova. Ako sekvencer ritma želite dodati u postojeću pjesmu, dodirnite ikonu preglednika zvukova da biste otvorili preglednik zvukova.

U pregledniku zvukova prelazite prstom dok vam se ne prikaže stavka Drums, a zatim dodirnite Sekvencer ritma.

Zaslon sekvencera ritma

Brzo dodavanje ritma u pjesmu

U sekvenceru ritma dodirnite gumb Uzorci, a zatim odaberite unaprijed definirani uzorak koji najbolje opisuje željeni stil. Uzorak će se reproducirati tempom koji ste postavili za pjesmu i ponavljat će se u petlji ovisno o duljini uzorka. Za svaki unaprijed definirani uzorak određene su jedinstvene postavke, uključujući duljinu uzorka, koje možete promijeniti.

Da biste prekinuli ili pokrenuli reprodukciju uzorka, dodirnite gumb za reprodukciju sekvencera ritma. Ako uzorak želite dodati u pjesmu, snimite ga.

Uzorak možete promijeniti uključivanjem i isključivanjem koraka. Svaki redak predstavlja pojedinačni instrument u kompletu bubnjeva, koji se prikazuje na lijevoj strani rešetke. Da biste isključili korak u uzorku, dodirnite osvijetljeni korak na rešeci. Da biste uključili korak, dodirnite neosvijetljeni korak.

Moguće je i promijeniti zvukove u uzorku. Da biste promijenili cijeli komplet, pri dnu zaslona dodirnite gumb koji prikazuje trenutno odabrani komplet (npr. Trap Door ili Hacienda). U prozoru Drums odaberite stil zvukova iz lijevog stupca i pojedinačni komplet iz desnog stupca. Da biste preuzeli dodatne zvukove, dodirnite „Učitaj još setova bubnjeva”, a zatim u medijateci zvukova odaberite zvukove koji vas zanimaju. Kada pronađete željeni komplet, dodirnite OK.

Izrada vlastitog ritma

Ako želite ispočetka izraditi vlastiti ritam, dodirnite gumb Uzorci, a zatim Novi uzorak. Dodirnite Korak Uklj./Isklj. da biste dodali i uklonili korake. Korake možete dodavati i uklanjati dok sekvencer ritma reproducira ritam ili dok je neaktivan.

Svaki pojedinačni korak nakon dodavanja možete urediti:

 • Da biste promijenili glasnoću koraka, dodirnite Jačina. Da biste smanjili glasnoću, prijeđite prstom prema dolje po koraku, a da biste je povećali, prijeđite prstom prema gore.
 • Da biste jedan korak razrezali na više koraka, dodirnite Ponavljanje note. Da biste povećali broj isječaka, prijeđite prstom prema gore, a da biste ga smanjili, prijeđite prstom prema dolje.
 • Da biste u korak dodali varijabilnost, uz koju će zvučati prirodnije, dodirnite Chance. Zatim prijeđite prstom prema dolje da biste povećali varijabilnost koraka.

Ako želite urediti postavke cijelog retka, dodirnite odgovarajući instrument na lijevoj strani rešetke. 

 • Da biste promijenili pojedinačni dio kompleta, u prozoru Postavke retka dodirnite Dio kompleta, a zatim dio koji želite dodijeliti tom retku. U tom će se retku sada reproducirati novododijeljeni dio kompleta.
 • Da biste promijenili duljinu svakog koraka u retku, dodirnite Duljina koraka pa odaberite željenu duljinu.
 • Da biste promijenili smjer kojim sekvencer ritma reproducira taj instrument u uzorku, dodirnite Reprodukcijski mod pa odaberite odgovarajuću opciju.

Kada izradite ritam, možete ga spremiti kao uzorak. Dodirnite gumb Uzorci, a zatim Spremi. Unesite naziv uzorka pa dodirnite OK. Taj uzorak možete ponovno pozvati i dodati ga u druge pjesme.

Kada budete spremni dodati uzorak u pjesmu, snimite ga.

Snimanje uzorka

Da biste snimili uzorak u pjesmu, dodirnite gumb za snimanje na kontrolnoj traci. Sekvencer ritma pokrenut će se automatski. Uzorak će se reproducirati u petlji dok ne prekinete snimanje. Kada završite sa snimanjem uzorka, dodirnite gumb za prikaz Tracks Gumb prikaz Tracks da biste pogledali snimljeni zapis. Na kontrolnoj traci dodirnite gumb za reprodukciju da biste uzorak poslušali u kontekstu drugih zapisa.

Kada snimite zapis, možete ga urediti i prilagoditi kao bilo koji drugi zapis instrumenta.

Prikaz i promjena postavki uzorka

Sekvencer ritma određuje duljinu određenog uzorka pomoću koraka. Ako je pjesma u četveročetvrtinskom taktu, postavite duljinu uzorka između 16 i 64 koraka. Ako je pjesma u tročetvrtinskom ili šesteroosminskom taktu, postavite duljinu uzorka između 12 i 48 koraka. Možete i ručno promijeniti duljinu petlje svakog pojedinačnog dijela kompleta tako da dodirnete gumb Početak/kraj petlje, a zatim povučete hvatište svakog retka.

Da biste pogledali informacije o trenutnom uzorku i promijenili njegove postavke, dodirnite gumb Informacije.

 • Postavite duljinu uzorka (16, 32, 48 ili 64 koraka u četveročetvrtinskom taktu te 12, 24 i 48 u tročetvrtinskom i šesteroosminskom taktu)
 • Postavite duljinu koraka (1/8, 1/8t, 1/16, 1/6t, 1/32)
 • Postavite reprodukcijski mod (Unaprijed, Unatrag, Ping Pong, Slučajni slijed)
 • Postavite jačinu zamaha u uzorku
 • Resetirajte uzorak. Ako ste počeli s praznim uzorkom, dodirivanjem gumba Resetiraj očistit ćete rešetku.
Datum objave: