Podržanost LaTeX naredbe i MathML elemenata u aplikacijama Pages, Numbers i Keynote te opciji iBooks Author

Naučite koristiti LaTeX naredbe i MathML elemente u aplikacijama Pages, Numbers i Keynote te opciji iBooks Author i pogledajte nekoliko primjera jednadžbi.

LaTeX naredbe i MathML elementi podržani su u sve tri iWork aplikacije (Pages, Numbers i Keynote) i opciji iBooks Author. iWork i iBooks Author podržavaju sve LaTeX naredbe koje se može pretvoriti u MathML elemente pomoću alata blahtex. Dodatna podržana LaTeX proširenja navedena su u nastavku.

Saznajte kako s pomoću LaTeX naredbi i MathML elemenata dodavati jednadžbe svojim iWork dokumentima ili iBooks Author knjigama.

LaTeX naredbe i MathML elementi trenutačno nisu podržani u iWork aplikacijama na servisu iCloud.com.

LaTeX naredbe

LaTeX obično zahtijeva da jednadžbe budu u naredbama za matematički način, kao u primjerima u nastavku. Da bi se olakšala izrada jednadžbe, uređivači jednadžbi iWork aplikacija i opcije iBooks Author prema zadanim postavkama nalazi se u matematičkom načinu rada, tako da ne morate dodati naredbe za matematički način u svoje jednadžbe. 

 • \begin{math} … \end{math}
 • \begin{displaymath} … \end{displaymath}
 • \begin{equation} … \end{equation}
 • $ … $
 • $$ … $$
 • \( … \)
 • \[ … \]

Ako želite dodati tekst jednadžbi u iWork aplikacije ili opciju iBooks Author koji zadržavaju stil paragrafa, upotrijebite \text{…}. Ugnježđivanje jednadžbi u \text{…} nije podržano.

U matematičkom načinu rada blahtex ne podržava u potpunosti znakove koji nisu ASCII Unicode, ali prihvaća sve Unicode znakove u tekstualnom načinu rada. Više o pojedinim znakovima, kao što su simbol za autorska prava i znakovi s naglascima, nalazi se u Priručniku za blahtex, 2.22.

Podržane LaTeX naredbe (proširenja za blahtex) i MathML elementi i atributi navedeni su u nastavku.

LaTeX naredbe podržane u iWork aplikacijama

Naredba ili simbol
\phantom{}
\color
\cancel
\underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow
\lneq, \gneq, \lvertneq, \gvertneq
\thinspace, \medspace, \thickspace, \negthinspace, \negmedspace, \negthickspace
"\:", "\,", "\;", "\!", "\ "
\lmoustache, \rmoustache
\lgroup, \rgroup
\brace, \brack
\xleftarrow, \xrightarrow
\dddot, \ddddot
\copyright
\pounds
\diagup, \diagdown
\dag,\ddag, \dagger, \ddagger
\owns, \ni
{split}

LaTeX naredbe koje nisu podržane u iWork aplikacijama

Naredba ili simbol Bilješke
\mathring{}  
\ae, \AE  
\smallint  
\idotsint  
\euro Unicode simbol; samo u tekstualnom načinu rada
\varGamma  
\cal Upotrijebite \mathcal{}
\mathml{}  
\center  
[lrc] u \aligned  
\fillin  
\strut  
\vphantom  
\hphantom  
\smash  
\hspace Upotrijebite "\:", "\,", "\;" ili \phantom{}
\mspace  
\centernot  
\buildrelover Upotrijebite \overset, \underset
Okruženja povezana s \tabular Ograničena podržanost za \matrix i \aligned
\sideset  
\pmb, \boldmath, \unboldmath Upotrijebite \boldsymbol

LaTeX naredbe podržane u opciji iBooks Author

Naredba ili simbol
\phantom{}
\color
\cancel
\underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow
\lneq, \gneq, \lvertneq, \gvertneq
\thinspace, \medspace, \thickspace, \negthinspace, \negmedspace, \negthickspace
"\:", "\,", "\;", "\!", "\ "
\lmoustache, \rmoustache
\lgroup, \rgroup
\brace, \brack
\xleftarrow, \xrightarrow
\dddot, \ddddot

LaTeX naredbe koje nisu podržane u opciji iBooks Author

Naredba ili simbol Bilješke
\mathring{}  
\copyright Unicode simbol; samo u tekstualnom načinu rada
\pounds Unicode simbol; samo u tekstualnom načinu rada
\ae, \AE  
\smallint  
\diagup, \diagdown  
\idotsint  
\euro Unicode simbol; samo u tekstualnom načinu rada
\varGamma  
\cal Upotrijebite \mathcal{}
\mathml{}  
\center  
[lrc] u \aligned  
\fillin  
\strut  
\vphantom  
\hphantom  
\smash  
\dag, \ddag \dagger, \ddagger podržani
{split}  
\hspace Upotrijebite "\:", "\,", "\;" ili \phantom{}
\mspace  
\centernot  
\buildrelover Upotrijebite \overset, \underset
\owns Upotrijebite \ni
Okruženja povezana s \tabular Ograničena podržanost za \matrix i \aligned
\sideset  
\pmb, \boldmath, \unboldmath Upotrijebite \boldsymbol


LaTeX paketi

Ovi LaTeX paketi nisu podržani:

Paket Bilješke
cancel Upotrijebite \cancel
ams Upotrijebite \underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow
centernot  


MathML elementi

U tablicama u nastavku saznajte otkrijte koji MathML elementi su podržani u iWork aplikacijama i opciji Books Author.

Podržani MathML elementi

Element Bilješke
mo  
mi  
mn  
mrow  
menclose Nisu podržani svi načini obuhvaćanja
mtable Nisu podržani svi atributi
mtr  
mtd  
mfrac  
msup  
msub  
msubsup  
munder  
mover  
munderover  
mstack  
msrow  
msgroup  
mscarries  
mscarry  
msline  
mlongdiv  
mpadded  
mspace  
maction iWork i iBooks Author podržavaju prvi podređeni MathML element, a ignoriraju ostale
mphantom  
mfenced  
mroot  
msqrt  
none  
mstyle  
mtext  
ms  
maligngroup  
malignmark  

Djelomično podržani MathML elementi

Element Bilješke
mlabeledtr Kao <mtr> uz ignoriran prvi podređeni element
semantics Kao red
annotation Ignorira se

Nepodržani MathML elementi

Element Bilješke
mmultiscripts  
mprescripts  
mglyph  
merror  
{ContExp} Sadržajni MathML elementi nisu podržani.
Pogledajte koje elemente obuhvaća {ContExp}.


MathML atributi

U tablicama u nastavku otkrijte koji su MathML atributi podržani u iWork aplikacijama i opciji iBooks Author.

Podržani MathML atributi

Ovi su MathML atributi podržani u iWork aplikacijama i opciji iBooks Author:

Element Atribut Zadanu vrijednost povlači se iz <mstyle> Vrijednosti 
(Vrijednost sintakse ako je podset spec.)
* mathcolor da  
mstyle scriptlevel ne  
mstyle display ne  
mstyle scriptminsize ne  
mstyle scriptsizemultiplier ne  
mstyle <atributi navedeni sa zadanom vrijednošću koju se povlači> n/a  
mo lspace da  
mo rspace da  
mo largeop da  
mo minsize da  
mo maxsize da  
mo accent da  
mo movablelimits da  
mo symmetric da  
mo stretchy da  
mo form da  
mspace width da  
mspace height da  
mspace depth da  
ms lqoute da  
ms rqoute da  
mfrac linethickness da  
mfrac numalign da  
mfrac denomalign da  
mover accent da  
mover align da  
munderover accent da  
munderover underaccent da  
munder accentunder da  
munder align da  
mtable rowalign da  
mtable columnalign da  
mtable columnspacing da  
mtable displaystyle da  
mtr rowalign da  
mtr columnalign da  
mtd rowalign da  
mtd columnalign da  
mstack align da top | bottom | center | baseline | axis
msrow position da  
msgroup position da  
msgroup shift da  
mscarries position da  
mscarries crossout da updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike
mscarry crossout da updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike
msline length da  
msline position da  
mpadded height ne  
mpadded depth ne  
mpadded width ne  
mpadded lspace ne  
mpadded voffset ne  
mfenced open da  
mfenced close da  
mfenced separators da  
maligngroup groupalign da  
malignmark edge da  

Djelomično podržani MathML atributi

Ovi su MathML atributi djelomično podržani u iWork aplikacijama i opciji iBooks Author:

Element Atribut Zadana vrijednost povlači se iz <mstyle> Vrijednosti
(Vrijednost sintakse ako je podset spec.)
Bilješke
mo, mn, mi mathvariant da Ne podržava vrijednosti initial, stretched, looped, tailed  
mtable align ne top | bottom | center | baseline | axis vrijednost rownumber nije podržana
menclose notation da updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike Saznajte više
mlongdiv longdivstyle ne lefttop  

Nepodržani MathML atributi

Element Atribut Bilješke
* mathbackground  
mstyle infixlinebreakstyle  
mstyle veryverythinmathspace, verythinmathspace, thinmathspace, mediummathspace, thickmathspace, verythickmathspace, veryverythickmathspace Ne preferira se u MathML 3.
mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext mathsize   
mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext dir  
mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext fontfamily,  fontweight, fontstyle, fontsize, color, background Ne preferira se u MathML 3.
mo linebreak   
mo lineleading  
mo linebreakstyle  
mo linebreakmultchar  
mo identalign  
mo identshift  
mo identtarget  
mo identalignfirst  
mo identshiftfirst  
mo identalignlast  
mo identshiftlast  
mo fence Ne utječe na vizualni raspored
mo separator Ne utječe na vizualni raspored
mspace linebreak  
mfrac bevelled  
mtable groupalign  
mtable alignmentscope  
mtable columnwidth  
mtable width  
mtable rowspacing  
mtable rowlines  
mtable columnlines  
mtable frame  
mtable framespacing  
mtable equalrows  
mtable equalcolumns  
mtable side  
mtable minlabelspacing  
mtr groupalign  
mtd rowspan  
mtd columnspan  
mtd groupalign  
mstack stackalign  
mstack charalign  
mstack charspacing  
mlongdiv position  
mlongdiv shift  
mscarries location  
mscarries scriptsizemultiplier  
mscarry location  
msline leftoverhang  
msline rightoverhang  
msline mslinethickness  
msub subscriptshift  
msup superscriptshift  
msubsup superscriptshift  
msubsup subscriptshift  
mrow ltr  
maction selection  
maction actiontype  


Primjeri jednadžbi

   

Osnovni matematički zadaci

LaTeX Prikazuje se kao
0.15 \cdot \frac{1}{8}
-22 \div 11

2x + 3y \ge -21

3(b-5) < -6(b+5)

\left \{ 6 {\textstyle \frac{4}{5}}, \, \sqrt{49}, 
\, 6.\overline{3}, \, 7\sqrt{5} \right \}

Poravnanje

LaTeX Prikazuje se kao
\begin{aligned}
9 && < && 15 && < && 16 \\
\sqrt{9} && < && \sqrt{15} && < && \sqrt16 \\ 
3 && < && \sqrt{15} && < && 4
\end{aligned}
\begin{aligned}
\text{first number} & & \text{second number} \\ 
10 \mbox{\phantom{=digit}} & \cdot & 9 \mbox{\phantom{=digit}}
\end{aligned}


Elemente jednadžbe možete lijepo poravnati s pomoću \mbox{\phantom{razmak}}. Sadržaj unutar zagrada (razmak) uzet će u obzir količinu stvorenog praznog prostora. U gore navedenom primjerku, dodavanje dodatnih znakova jednadžbi =digit stvara više praznog prostore između 10 • 9. 


\begin{aligned}
N &= 0.555\ldots \\ 
{\color{red}10}N &= {\color{red} 10}(0.555\ldots) \\
10N &= 5.555\ldots
\end{aligned}

Boja

LaTeX Prikazuje se kao
\begin{aligned}
N &= 0.555\ldots \\ 
{\color{red}10}N &= {\color{red} 10}(0.555\ldots) \\
10N &= 5.555\ldots
\end{aligned}
\sum_{\color{0A7C10}n=0}^{\color{red}\infty}
a_n x^n

Integrali

LaTeX Prikazuje se kao
\textstyle \int_{-N}^{N} e^x\, dx
\int_{-N}^{N} e^x\, dx

\textstyle razlikuje inline i display jednadžbe.

Matrice

LaTeX Prikazuje se kao
\begin{matrix}
a & b \\
c & d \\
\end{matrix}
\begin{matrix}
c(1)^{n-1} & \dots & c(1)^2 & c(1) & 1 \\
c(2)^{n-1} & \dots & c(2)^2 & c(2) & 1 \\
\vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\
c(n)^{n-1} & \dots & 1 & 0 & 0
\end{matrix}

|x| = \begin{cases} \phantom{-} x& \text{if } x 
\geq 0 \\ -x & \text{if } x<0 \end{cases}
R_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin 
\theta \\ \sin \theta & \phantom{-} \cos \theta 
\end{bmatrix}

Učestali elementi jednadžbi

LaTeX Prikazuje se kao
\(\Delta S^\circ=\sum S^{\circ }\text{products} - \sum
S^{\circ }\text{reactants}\)
HF(aq) +H_{2}O(l) \rightleftharpoons
H_{3}O^{+} (aq) +F_{-}(aq)
\nabla \times \overrightarrow{\mathbf{B}} -
\frac{1}{C} \frac{\delta
\overrightarrow{\mathbf{E}}}{\delta t} = 4\pi
\rho
x = \frac{- b\pm\sqrt{b^2-4a c}}{2a}

Računanje s prikazom postupka

MathML Prikazuje se kao
<?xml version="1.0"?>
<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
     <mstack>
         <mscarries location='nw'>
             <none/>
             <mscarry crossout='updiagonalstrike' location='n'>
             <mn>2</mn>
         </mscarry>
             <mn>1</mn>
             <none/>
         </mscarries>
         <mn>2,327</mn>
         <msrow> <mo>-</mo> <mn> 1,156</mn> </msrow>
         <msline/>
         <mn>1,171</mn>
     </mstack>
</math> 

 

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
<mlongdiv>
  <mn> 12 </mn>
  <mn> 16.5 </mn>
  <mn> 198 </mn>
  <msgroup position='1' shift='-1'>
    <msgroup>
      <mn> 12</mn>
      <msline length='2'/>
    </msgroup>
    <msgroup>
      <mn> 78</mn>
      <mn> 72</mn>
      <msline length='2'/>
      <mn> 6.0</mn>
      <mn> 6.0</mn>
    </msgroup>
    <msgroup position='-1'>
<!-- extra shift to move to the right of the "." -->
      <msline length='3'/>
      <mn> 0</mn>
    </msgroup>
  </msgroup>
</mlongdiv>
</math>      

 

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
   <mstack charspacing="loose">
        <mscarries position="1">
             <mn>1</mn>
        </mscarries>
        <mscarries position="1">
             <mn>1</mn>
             <mn>2</mn>
      </mscarries>
       <mn>435</mn>
       <msrow>
             <mo>×</mo>
             <none/>
             <mn>25</mn>
             </msrow>
             <msline/>
       <mscarries position="2">
             <mn>1</mn>
       </mscarries>
             <mn>2175</mn>
       <msrow position="1">
             <mn>870</mn>
       </msrow>
       <msline/>
            <mn>10875</mn>
       </mstack>
</math>

 

iWork aplikacije i iBooks Author ne podržavaju LaTeX naredbe za dijeljenje s prikazom postupka ni za ostatke. Za rad s dijeljenjem s prikazom postupka i ostacima upotrijebite MathML. 

Informacije koje Apple daje o proizvodima koje nije on proizveo ili neovisnim web-stranicama nad kojima nema nadzor niti ih je testirao ne podrazumijevaju da te proizvode Apple preporučuje niti da za njih daje podršku. Apple nije odgovoran za odabir, performanse ni korištenje web-stranica ili proizvoda drugih proizvođača. Apple ne iznosi mišljenja o točnosti ni pouzdanosti web-stranica drugih proizvođača. Dodatne informacije zatražite od dobavljača proizvoda.

Datum objave: