מידע על תמיכה ב-LaTeX וב-MathML ב-Pages, ב-Numbers וב-Keynote

למדו כיצד להשתמש ב-LaTeX וב-MathML עם Pages,‏ Numbers ו-Keynote, ועיינו בכמה משוואות לדוגמה.

היישומים Pages‏, Numbers ו-Keynote תומכים ב-LaTeX וב-MathML. בנוסף, הם תומכים בכל פקודות LaTeX שניתן להמיר אותן ל-MathML באמצעות blahtex. הרחבות נתמכות נוספות של LaTeX מפורטות בהמשך.

גם iBooks Author תומך ב-LaTeX וב-MathML, אבל כבר אין עדכונים עבורו והוא כבר לא זמין.
מידע נוסף על המעבר מ-iBooks Author ל-Pages

בגרסה של Pages‏, Numbers ו-Keynote ב-iCloud.com אין תמיכה ב-LaTeX וב-MathML.


פקודות LaTeX

באופן כללי, LaTeX מחייב שמשוואות יהיו ממוסגרות בפקודות של מצב מתמטי כמו בדוגמאות המפורטות בהמשך. כדי להפוך את העריכה של משוואות לפשוטה יותר, עורכי המשוואות ב-Pages‏, ב-Numbers, ב-Keynote וב-iBooks Author נמצאים במצב מתמטי כברירת מחדל, כך שאין צורך להוסיף למשוואות פקודות מצב מתמטי. 

 • ‎\begin{math} … \end{math}‎
 • ‎\begin{displaymath} … \end{displaymath}‎
 • ‎\begin{equation} … \end{equation}‎
 • $ … $
 • $$ … $$
 • ‎\( … \)‎
 • ‎\[ … \]‎

כדי להוסיף למשוואה טקסט שיקבל בירושה את סגנון הפסקה, השתמשו בפקודה ‎\text{…}‎. אין תמיכה במשוואות מקוננות ב-‎\text{...}‎.

במצב מתמטי, blahtex אינו תומך באופן מלא בתווי Unicode שאינם ASCII, אך הוא כן מקבל את תו ה-Unicode המלא שהוגדר במצב מלל. למידע נוסף על תווים ספציפיים, כגון סמל זכויות יוצרים ותווים עם סימני ניקוד, עיינו במדריך ל-blahtex (באנגלית), 2.22.

פקודות LaTeX נתמכות (הרחבות ל-blahtex) וכן רכיבים ומאפיינים של MathML מפורטים למטה.

פקודות LaTeX ש-Pages‏, Numbers ו-Keynote תומכים בהן

פקודה או סמל
‎\phantom{}‎
‎\color
‎\cancel
‎\underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow
‎\lneq, \gneq, \lvertneq, \gvertneq
‎\thinspace, \medspace, \thickspace, \negthinspace, \negmedspace, \negthickspace
"\:", "\,", "\;", "\!", "\ "
‎\lmoustache, \rmoustache
‎\lgroup, \rgroup
‎\brace, \brack
‎\xleftarrow, \xrightarrow
‎\dddot, \ddddot
‎\copyright
‎\pounds
‎\diagup, \diagdown
‎\dag,\ddag, \dagger, \ddagger
‎\owns, \ni
{split}

פקודות LaTeX ש-Pages‏, Numbers ו-Keynote לא תומכים בהן

פקודה או סמל פתקים
‎\mathring{}‎  
‎\ae, \AE  
‎\smallint  
‎\idotsint  
‎\euro סמל Unicode; פועל במצב מלל בלבד
‎\varGamma  
‎\cal השתמשו ב-‎\mathcal{}‎
‎\mathml{}‎  
‎\center  
‎[lrc] in \aligned‎  
‎\fillin  
‎\strut  
‎\vphantom  
‎\hphantom  
‎\smash  
‎\hspace השתמשו ב-"‎\:‎", ב-"‎\,‎", ב-"‎\;‎" או ב-‎\phantom{}‎
‎\mspace  
‎\centernot  
‎\buildrelover השתמשו ב-‎\overset,‏ ‎\underset
‎\tabular-related environments תמיכה מוגבלת עבור ‎\matrix ו-‎\aligned
‎\sideset  
‎\pmb, \boldmath, \unboldmath השתמשו ב-‎\boldsymbol

פקודות LaTeX הנתמכות ב-iBooks Author

פקודה או סמל
‎\phantom{}‎
‎\color
‎\cancel
‎\underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow
‎\lneq, \gneq, \lvertneq, \gvertneq
‎\thinspace, \medspace, \thickspace, \negthinspace, \negmedspace, \negthickspace
"\:", "\,", "\;", "\!", "\ "
‎\lmoustache, \rmoustache
‎\lgroup, \rgroup
‎\brace, \brack
‎\xleftarrow, \xrightarrow
‎\dddot, \ddddot

פקודות LaTeX שאינן נתמכות ב-iBooks Author

פקודה או סמל פתקים
‎\mathring{}‎  
‎\copyright סמל Unicode; פועל במצב מלל בלבד
‎\pounds סמל Unicode; פועל במצב מלל בלבד
‎\ae, \AE  
‎\smallint  
‎\diagup, \diagdown  
‎\idotsint  
‎\euro סמל Unicode; פועל במצב מלל בלבד
‎\varGamma  
‎\cal השתמשו ב-‎\mathcal{}‎
‎\mathml{}‎  
‎\center  
‎[lrc] in \aligned‎  
‎\fillin  
‎\strut  
‎\vphantom  
‎\hphantom  
‎\smash  
‎\dag, \ddag ‎\dagger,‏ ‎\ddagger נתמכות
{split}  
‎\hspace השתמשו ב-"‎\:‎", ב-"‎\,‎", ב-"‎\;‎" או ב-‎\phantom{}‎
‎\mspace  
‎\centernot  
‎\buildrelover השתמשו ב-‎\overset,‏ ‎\underset
‎\owns השתמשו ב-‎\ni
‎\tabular-related environments תמיכה מוגבלת עבור ‎\matrix ו-‎\aligned
‎\sideset  
‎\pmb, \boldmath, \unboldmath השתמשו ב-‎\boldsymbol


חבילות LaTeX

חבילות LaTeX הבאות אינן נתמכות:

חבילה פתקים
cancel השתמשו ב-‎\cancel
ams השתמשו ב-‎\underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow
centernot  


אלמנטים של MathML

היעזרו בטבלאות הבאות כדי ללמוד על האלמנטים של MathML שהיישומים Pages‏, Numbers‏, Keynote ו-iBooks Author תומכים בהם.

אלמנטים נתמכים של MathML

אלמנט פתקים
mo  
mi  
mn  
mrow  
menclose לא כל צורות המסגור נתמכות
mtable לא כל המאפיינים נתמכים
mtr  
mtd  
mfrac  
msup  
msub  
msubsup  
munder  
mover  
munderover  
mstack  
msrow  
msgroup  
mscarries  
mscarry  
msline  
mlongdiv  
mpadded  
mspace  
maction Pages‏, Numbers‏, Keynote ו-iBooks Author תומכים בצאצא MathML הראשון ומתעלמים מהשאר
mphantom  
mfenced  
mroot  
msqrt  
none  
mstyle  
mtext  
ms  
maligngroup  
malignmark  

אלמנטים של MathML הנתמכים חלקית

אלמנט פתקים
mlabeledtr התייחסות כאל <mtr> תוך התעלמות מהצאצא הראשון
semantics התייחסות כאל שורה
annotation התעלמות למעשה

אלמנטים של MathML שאינם נתמכים

אלמנט פתקים
mmultiscripts  
mprescripts  
mglyph  
merror  
{ContExp} אלמנטים של תוכן של MathML אינם נתמכים.
ראו אילו אלמנטים מכוסים על-ידי ‎{ContExp}.


מאפיינים של MathML

היעזרו בטבלאות הבאות כדי ללמוד על המאפיינים של MathML שהיישומים Pages‏, Numbers‏, Keynote ו-iBooks Author תומכים בהם.

מאפיינים נתמכים של MathML

המאפיינים הבאים של MathML נתמכים על-ידי Pages‏, Numbers‏, Keynote ו-iBooks Author:

אלמנט מאפיין ערך ברירת מחדל שיכול לעבור בירושה מ-<mstyle> ערכים 
(תחביר ערך אם הוא תת-קבוצה של מפרט)
* mathcolor כן  
mstyle scriptlevel לא  
mstyle בלתי שמיש לא  
mstyle scriptminsize לא  
mstyle scriptsizemultiplier לא  
mstyle <מאפיינים שצוינו עם ערך ברירת מחדל שיכול לעבור בירושה> לא רלוונטי  
mo lspace כן  
mo rspace כן  
mo largeop כן  
mo minsize כן  
mo maxsize כן  
mo accent כן  
mo movablelimits כן  
mo symmetric כן  
mo stretchy כן  
mo form כן  
mspace width כן  
mspace height כן  
mspace depth כן  
ms lqoute כן  
ms rqoute כן  
mfrac linethickness כן  
mfrac numalign כן  
mfrac denomalign כן  
mover accent כן  
mover align כן  
munderover accent כן  
munderover underaccent כן  
munder accentunder כן  
munder align כן  
mtable rowalign כן  
mtable columnalign כן  
mtable columnspacing כן  
mtable displaystyle כן  
mtr rowalign כן  
mtr columnalign כן  
mtd rowalign כן  
mtd columnalign כן  
mstack align כן top | bottom | center | baseline | axis
msrow position כן  
msgroup position כן  
msgroup shift כן  
mscarries position כן  
mscarries crossout כן updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike
mscarry crossout כן updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike
msline length כן  
msline position כן  
mpadded height לא  
mpadded depth לא  
mpadded width לא  
mpadded lspace לא  
mpadded voffset לא  
mfenced open כן  
mfenced close כן  
mfenced separators כן  
maligngroup groupalign כן  
malignmark edge כן  

מאפיינים של MathML הנתמכים חלקית

המאפיינים הבאים של MathML נתמכים חלקית על-ידי Pages‏, Numbers‏, Keynote ו-iBooks Author:

אלמנט מאפיין ערך ברירת מחדל שיכול לעבור בירושה מ-<mstyle> ערכים
(תחביר ערך אם הוא תת-קבוצה של מפרט)
פתקים
mo, mn, mi mathvariant כן אין תמיכה ב-initial,‏ stretched,‏ looped,‏ tailed  
mtable align לא top | bottom | center | baseline | axis rownumber אינו נתמך
menclose notation כן updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike קבלו מידע נוסף
mlongdiv longdivstyle לא lefttop  

מאפיינים של MathML שאינם נתמכים

אלמנט מאפיין פתקים
* mathbackground  
mstyle infixlinebreakstyle  
mstyle veryverythinmathspace, verythinmathspace, thinmathspace, mediummathspace, thickmathspace, verythickmathspace, veryverythickmathspace יצא משימוש ב-MathML 3.
mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext mathsize   
mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext dir  
mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext fontfamily, fontweight, fontstyle, fontsize, color, background יצא משימוש ב-MathML 3.
mo linebreak   
mo lineleading  
mo linebreakstyle  
mo linebreakmultchar  
mo identalign  
mo identshift  
mo identtarget  
mo identalignfirst  
mo identshiftfirst  
mo identalignlast  
mo identshiftlast  
mo fence לא משפיע על הפריסה החזותית
mo separator לא משפיע על הפריסה החזותית
mspace linebreak  
mfrac bevelled  
mtable groupalign  
mtable alignmentscope  
mtable columnwidth  
mtable width  
mtable rowspacing  
mtable rowlines  
mtable columnlines  
mtable frame  
mtable framespacing  
mtable equalrows  
mtable equalcolumns  
mtable side  
mtable minlabelspacing  
mtr groupalign  
mtd rowspan  
mtd columnspan  
mtd groupalign  
mstack stackalign  
mstack charalign  
mstack charspacing  
mlongdiv position  
mlongdiv shift  
mscarries location  
mscarries scriptsizemultiplier  
mscarry location  
msline leftoverhang  
msline rightoverhang  
msline mslinethickness  
msub subscriptshift  
msup superscriptshift  
msubsup superscriptshift  
msubsup subscriptshift  
mrow ltr  
maction selection  
maction actiontype  


משוואות לדוגמה

   

מתמטיקה בסיסית

LaTeX מיוצג כ-
0.15 \cdot \frac{1}{8}
-22 \div 11

2x + 3y \ge -21

3(b-5) < -6(b+5)

\left \{ 6 {\textstyle \frac{4}{5}}, \, \sqrt{49}, 
\, 6.\overline{3}, \, 7\sqrt{5} \right \}

יישור

LaTeX מיוצג כ-
\begin{aligned}
9 && < && 15 && < && 16 \\
\sqrt{9} && < && \sqrt{15} && < && \sqrt16 \\ 
3 && < && \sqrt{15} && < && 4
\end{aligned}
\begin{aligned}
\text{first number} & & \text{second number} \\ 
10 \mbox{\phantom{=digit}} & \cdot & 9 \mbox{\phantom{=digit}}
\end{aligned}


טריק נחמד ליישור אלמנטים של משוואה הוא להשתמש ב-‎\mbox{\phantom{space}}‎. התוכן בתוך הסוגריים (space) יהיה אחראי לכמות השטח הריק שנוצרה. בדוגמה שלמעלה, הוספת עוד תווים לאלמנט ‎=digit תיתן שטח ריק גדול יותר בין המספרים ‎10 • 9‏. 


\begin{aligned}
N &= 0.555\ldots \\ 
{\color{red}10}N &= {\color{red} 10}(0.555\ldots) \\
10N &= 5.555\ldots
\end{aligned}

צבע

LaTeX מיוצג כ-
\begin{aligned}
N &= 0.555\ldots \\ 
{\color{red}10}N &= {\color{red} 10}(0.555\ldots) \\
10N &= 5.555\ldots
\end{aligned}
\sum_{\color{0A7C10}n=0}^{\color{red}\infty}
a_n x^n

אינטגרלים

LaTeX מיוצג כ-
\textstyle \int_{-N}^{N} e^x\, dx
\int_{-N}^{N} e^x\, dx

‎\textstyle מבדיל בין משוואות inline למשוואות display‏.

מטריצות

LaTeX מיוצג כ-
\begin{matrix}
a & b \\
c & d \\
\end{matrix}
\begin{matrix}
c(1)^{n-1} & \dots & c(1)^2 & c(1) & 1 \\
c(2)^{n-1} & \dots & c(2)^2 & c(2) & 1 \\
\vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\
c(n)^{n-1} & \dots & 1 & 0 & 0
\end{matrix}

|x| = \begin{cases} \phantom{-} x& \text{if } x 
\geq 0 \\ -x & \text{if } x<0 \end{cases}
R_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin 
\theta \\ \sin \theta & \phantom{-} \cos \theta 
\end{bmatrix}

אלמנטים נפוצים של משוואות

LaTeX מיוצג כ-
\(\Delta S^\circ=\sum S^{\circ }\text{products} - \sum
S^{\circ }\text{reactants}\)
HF(aq) +H_{2}O(l) \rightleftharpoons
H_{3}O^{+} (aq) +F_{-}(aq)
\nabla \times \overrightarrow{\mathbf{B}} -
\frac{1}{C} \frac{\delta
\overrightarrow{\mathbf{E}}}{\delta t} = 4\pi
\rho
x = \frac{- b\pm\sqrt{b^2-4a c}}{2a}

חשבון מפורט

MathML מיוצג כ-
<?xml version="1.0"?>
<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
     <mstack>
         <mscarries location='nw'>
             <none/>
             <mscarry crossout='updiagonalstrike' location='n'>
             <mn>2</mn>
         </mscarry>
             <mn>1</mn>
             <none/>
         </mscarries>
         <mn>2,327</mn>
         <msrow> <mo>-</mo> <mn> 1,156</mn> </msrow>
         <msline/>
         <mn>1,171</mn>
     </mstack>
</math> 

 

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
<mlongdiv>
  <mn> 12 </mn>
  <mn> 16.5 </mn>
  <mn> 198 </mn>
  <msgroup position='1' shift='-1'>
    <msgroup>
      <mn> 12</mn>
      <msline length='2'/>
    </msgroup>
    <msgroup>
      <mn> 78</mn>
      <mn> 72</mn>
      <msline length='2'/>
      <mn> 6.0</mn>
      <mn> 6.0</mn>
    </msgroup>
    <msgroup position='-1'>
<!-- extra shift to move to the right of the "." -->
      <msline length='3'/>
      <mn> 0</mn>
    </msgroup>
  </msgroup>
</mlongdiv>
</math>      

 

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
   <mstack charspacing="loose">
        <mscarries position="1">
             <mn>1</mn>
        </mscarries>
        <mscarries position="1">
             <mn>1</mn>
             <mn>2</mn>
      </mscarries>
       <mn>435</mn>
       <msrow>
             <mo>×</mo>
             <none/>
             <mn>25</mn>
             </msrow>
             <msline/>
       <mscarries position="2">
             <mn>1</mn>
       </mscarries>
             <mn>2175</mn>
       <msrow position="1">
             <mn>870</mn>
       </msrow>
       <msline/>
            <mn>10875</mn>
       </mstack>
</math>

 

Pages‏, Numbers‏, Keynote ו-iBooks Author לא תומכים ב-LaTeX עבור חילוק ארוך ושארית. כדי לעבוד עם חילוק ארוך ושאריות, יש להשתמש ב-MathML‏. 


מידע נוסף

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

Published Date: