Boot Camp אינו תומך ב-RAID

לא ניתן להשתמש ב-RAID עם Microsoft Windows במחשבי Mac.

Boot Camp אינו מתקין את Microsoft Windows במחיצות RAID, כולל מחיצות שסופקו באמצעות כרטיס RAID.

Windows אינה מזהה ב-Mac מחיצות RAID, כולל מחיצות שסופקו באמצעות כרטיס RAID.
  

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופקים ללא המלצות או חסות. Apple לא תישא באחריות לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מייצגת את מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. הסיכונים כרוכים בעצם השימוש באינטרנט. צור קשר עם הספק לקבלת מידע נוסף. שמות של חברות ומוצרים אחרים עשויים להוות סימנים מסחריים של בעליהם, בהתאמה.

תאריך פרסום: