μεταβλητή

Μια μεταβλητή είναι ένας περιέκτης που χρησιμοποιείται για προσωρινή αποθήκευση πληροφοριών προς χρήση όταν χρειαστεί. Οι μεταβλητές μπορεί να περιέχουν όλους τους τύπους δεδομένων, όπως κείμενο, αναφορά σε αρχείο, ή λίστα αναφορών αντικειμένων. Για να ορίσετε μια μεταβλητή στο Automator, χρησιμοποιήστε την ενέργεια «Ορισμός τιμής μεταβλητής» για να πάρετε μια τιμή από την προηγούμενη ενέργεια και να την αποθηκεύσετε σε μια μεταβλητή. Οι επόμενες ενέργειες στη ροή εργασιών μπορούν μετά να χρησιμοποιήσουν τη μεταβλητή. Κάποιες μεταβλητές στο Automator είναι σταθερές τιμές στον υπολογιστή ή στις ρυθμίσεις σας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ενέργειες, για παράδειγμα «Σημερινή ημερομηνία» ή «Το όνομά μου».