Πώς να απενεργοποιήσετε ή να επανεκκινήσετε το Apple TV

Μάθετε πώς να θέτετε το Apple TV σε κατάσταση ύπνου, πώς να το επανεκκινείτε ή πώς να το αποσυνδέετε από το ρεύμα.

Θέση του Apple TV σε κατάσταση ύπνου

Έπειτα από μια περίοδο αδράνειας, το Apple TV τίθεται αυτόματα σε κατάσταση ύπνου. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε «Ύπνος» στις Ρυθμίσεις ή να θέστε το Apple TV σε κατάσταση ύπνου με το τηλεχειριστήριο:

  • Με το Siri Remote (2ης γενιάς) ή το Apple TV Remote (2ης γενιάς):* Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας.
  • Με το Siri Remote (1ης γενιάς) ή το Apple TV Remote (1ης γενιάς):* Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί «Τηλεόραση/Κέντρο ελέγχου»  για τρία δευτερόλεπτα για να εμφανιστεί το Κέντρο ελέγχου και κατόπιν επιλέξτε «Ύπνος»
  • Με το Apple Remote (αλουμινίου ή λευκό): Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί «Αναπαραγωγή/Παύση»  για πέντε δευτερόλεπτα.

Για να αφυπνίσετε το Apple TV, πιέστε το κουμπί «Menu» ή «Τηλεόραση/Κέντρο ελέγχου»  στο τηλεχειριστήριο.

Επανεκκίνηση του Apple TV

Εάν το Apple TV δεν αποκρίνεται, επανεκκινήστε το με το τηλεχειριστήριό σας:

  • Με το Siri Remote (2ης γενιάς) ή το Apple TV Remote (2ης γενιάς):* Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά «Πίσω»  και «Τηλεόραση/Κέντρο ελέγχου» . Αφήστε τα όταν αναβοσβήσει η λυχνία στη συσκευή σας.
  • Με το Siri Remote (1ης γενιάς) ή το Apple TV Remote (1ης γενιάς):* Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά «Menu» και «Τηλεόραση/Κέντρο ελέγχου» . Αφήστε τα όταν αναβοσβήσει η λυχνία στη συσκευή σας.
  • Με το Apple Remote (αλουμινίου ή λευκό): Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά «Menu» και «Κάτω». Αφήστε τα όταν αναβοσβήσει η λυχνία στη συσκευή σας.

Αποσύνδεση του Apple TV

Εάν η συσκευή σας δεν επανεκκινηθεί μέσω του μενού «Ρυθμίσεις» και του τηλεχειριστηρίου, αποσυνδέστε το Apple TV από το ρεύμα. Περιμένετε έξι δευτερόλεπτα και στη συνέχεια συνδέστε το ξανά.

*Το Apple TV 4K και το Apple TV HD διατίθενται σε όλες τις αγορές με το ίδιο τηλεχειριστήριο. Σε χώρες και περιοχές που υποστηρίζουν το Siri, το τηλεχειριστήριο ονομάζεται Siri Remote. Στις υπόλοιπες περιοχές, ονομάζεται Apple TV Remote. Το Siri λειτουργεί σε οποιοδήποτε τηλεχειριστήριο, εφόσον βρίσκεστε σε μια χώρα ή περιοχή που υποστηρίζει το Siri.

Ημερομηνία δημοσίευσης: