Πώς να απενεργοποιήσετε ή να επανεκκινήσετε το Apple TV

Το Apple TV δεν διαθέτει κουμπί τροφοδοσίας. Μπορείτε να θέσετε το Apple TV σε κατάσταση ύπνου από τις Ρυθμίσεις, να το επανεκκινήσετε ή να το αποσυνδέσετε από το ρεύμα.

Θέστε το Apple TV σε κατάσταση ύπνου

Έπειτα από μια περίοδο αδράνειας, το Apple TV τίθεται αυτόματα σε κατάσταση ύπνου. Μπορείτε επίσης να θέσετε το Apple TV σε κατάσταση ύπνου με το τηλεχειριστήριό σας ή από τις Ρυθμίσεις:

  • Apple TV 4K ή Apple TV HD: Με το Siri Remote ή το Apple TV Remote,* πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Αφετηρίας το κουμπί Αφετηρίας για τρία δευτερόλεπτα, ώστε να εμφανιστεί το Κέντρο ελέγχου και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Ύπνος». Ή επιλέξτε «Ύπνος τώρα» στις Ρυθμίσεις.
  • Apple TV (3ης γενιάς και παλαιότερα μοντέλα): Στο Apple Remote (αλουμινίου ή λευκό), πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Αναπαραγωγής/Παύσης  για πέντε δευτερόλεπτα. Ή επιλέξτε «Ύπνος τώρα» στις Ρυθμίσεις.

Για να αφυπνίσετε το Apple TV, πατήστε το κουμπί «Menu» ή το κουμπί Αφετηρίας το κουμπί Αφετηρίας στο τηλεχειριστήριό σας.

Επανεκκινήστε το Apple TV

Εάν το Apple TV δεν αποκρίνεται, επανεκκινήστε το από τις Ρυθμίσεις ή από το τηλεχειριστήριό σας. 

Χρήση των Ρυθμίσεων

Χρήση του τηλεχειριστηρίου

  • Siri Remote ή Apple TV Remote*: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Εφαρμογής Apple TV/Αφετηρίας κουμπί Αφετηρίας και το κουμπί «Menu». Αφήστε τα όταν αναβοσβήσει η λυχνία στη συσκευή σας.
  • Apple Remote (αλουμινίου ή λευκό): Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά «Menu» και Κάτω. Αφήστε τα όταν αναβοσβήσει η λυχνία στη συσκευή σας.

Μάθετε τι να κάνετε εάν το τηλεχειριστήριο που συνοδεύει το Apple TV σας δεν λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο.

Αποσύνδεση του Apple TV

Εάν η συσκευή σας δεν επανεκκινηθεί μέσω του μενού «Ρυθμίσεις» και του τηλεχειριστηρίου, αποσυνδέστε το Apple TV από το ρεύμα. Περιμένετε έξι δευτερόλεπτα και στη συνέχεια συνδέστε το ξανά.

Μάθετε τι να κάνετε εάν το Apple TV δεν ενεργοποιείται ή δεν έχετε εικόνα ή ήχο.

*Το Apple TV 4K και το Apple TV HD διατίθενται σε όλες τις αγορές με το ίδιο τηλεχειριστήριο. Σε χώρες και περιοχές που υποστηρίζουν το Siri, το τηλεχειριστήριο ονομάζεται Siri Remote. Στις υπόλοιπες περιοχές, ονομάζεται Apple TV Remote. Το Siri λειτουργεί σε οποιοδήποτε τηλεχειριστήριο, εφόσον βρίσκεστε σε μια χώρα ή περιοχή που υποστηρίζει το Siri.

Ημερομηνία δημοσίευσης: