Τι νέο υπάρχει για τις επιχειρήσεις στο iOS 14

Μάθετε σχετικά με το περιεχόμενο για επιχειρήσεις που έχει κυκλοφορήσει η Apple για το iOS 14.

Οι ενημερώσεις του iOS 14 βελτιώνουν τη σταθερότητα, την απόδοση ή τη συμβατότητα της συσκευής σας και συνιστώνται για όλους τους χρήστες. Οι διαχειριστές συσκευών μπορούν να διαχειρίζονται ενημερώσεις λογισμικού χρησιμοποιώντας μια λύση MDM. 

Για πληροφορίες σχετικά με τις γενικές βελτιώσεις, μάθετε για τις ενημερώσεις iOS 14.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας αυτών των ενημερώσεων, ανατρέξτε στις Ενημερώσεις ασφάλειας Apple.

iOS 14.7

Διορθώσεις σφαλμάτων και βελτιώσεις

 • Επιλύει ένα πρόβλημα στον Βοηθό διαμόρφωσης που παρέλειπε το τμήμα παραθύρου κωδικού αν είχε παραληφθεί το τμήμα παραθύρου του Touch ID και του Face ID.
 • Ο Βοηθός διαμόρφωσης δεν θα εμφανίζεται πλέον μετά την επανεκκίνηση μιας συσκευής.
 • Η κίνηση εφαρμογών θα δρομολογείται σωστά μέσω του διαμορφωμένου κατ’ απαίτηση VPN με διαίρεση σήραγγας.

iOS 14.6

Διορθώσεις σφαλμάτων και βελτιώσεις

 • Επιλύει ένα πρόβλημα το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει την αποσύνδεση συσκευών από δίκτυα Wi-Fi 802.1X κατά τη σάρωση για διαθέσιμα δίκτυα.
 • Επιλύει ένα πρόβλημα που απέτρεπε την επεξεργασία εντολών MDM από διαχειριζόμενες συσκευές μετά τη λήψη μιας εντολής ManagedMediaList.
 • Επιλύει ένα πρόβλημα που απέτρεπε την ενεργοποίηση διαχειριζόμενων συσκευών μετά από μια ενημέρωση λογισμικού.

 

iOS 14.5

Διαχείριση συσκευών

 • Η λειτουργία ξεκλειδώματος του iPhone με το Apple Watch μπορεί να απενεργοποιηθεί μέσω του προφίλ περιορισμών.
 • Η Υπαγόρευση επί της συσκευής μπορεί πλέον να ενεργοποιηθεί για επιβλεπόμενες συσκευές.

Διορθώσεις σφαλμάτων και βελτιώσεις

 • Οι λογαριασμοί Exchange μπορούν να αφαιρεθούν μη αυτόματα από έναν χρήστη, αν το συνδεδεμένο προφίλ διαμόρφωσης έχει αφαιρεθεί μέσω MDM.
 • Το Safari θα φορτώνει με επιτυχία ιστότοπους, όταν το φίλτρο επέκτασης δικτύου χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα φορτίο Καθολικού μεσολαβητή. 
 • Ο διακόπτης «Κατ' απαίτηση» για τη σύνδεση σε δίκτυο VPN απενεργοποιείται πλέον σωστά όταν επιλέγεται.
 • Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν το πλαίσιο CallKit προβάλλουν πλέον στοιχεία καλούντα βάσει του τοπικού προθέματος τηλεφώνου. 
 • Οι συσκευές που έχουν διαμορφωθεί με το Apple Configurator θα παρακάμπτουν την οθόνη χαιρετισμού, ώστε να διασφαλίζεται η ολοκλήρωση της διαμόρφωσης της συσκευής.
 • Ένα εικονίδιο που έχει οριστεί για ένα Κλιπ Ιστού διατηρείται πλέον αντί να χρησιμοποιείται το favicon (εικονίδιο αγαπημένων) από τον ιστότοπο. 
 • Ο συγχρονισμός των λογαριασμών Exchange δεν θα αποτυγχάνει πλέον όταν είναι ενεργοποιημένος ο συγχρονισμός σημειώσεων για έναν λογαριασμό.
 • Επιλύει ένα πρόβλημα που απέτρεπε τον έλεγχο ταυτότητας κοινόχρηστων θυρίδων του Exchange όταν ήταν διαμορφωμένες ως IMAP.

 

iOS 14.4

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που απέτρεπε την εμφάνιση προστατευμένων με συνθηματικό αρχείων του Microsoft Office από την Άμεση προβολή.
 • Η εκκίνηση εφαρμογών που βασίζονται στο πλαίσιο Xamarin και εγκαθίστανται μέσω MDM δεν θα αποτυγχάνει πλέον.

 

iOS 14.3

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που μπορούσε να προκαλέσει τη μη εμφάνιση των συσκευών AirPrint κατά τη διαχείριση εκτυπωτών με προφίλ διαμόρφωσης.
 • Οι συσκευές θα ζητούν σωστά από τους χρήστες να αλλάξουν το συνθηματικό τους αφού παρέλθει το καθορισμένο μέγιστο διάστημα αλλαγής κωδικού από το φορτίο MDM Κωδικού.

 

iOS 14.2

 • Όταν το MDM καθορίζει ένα δίκτυο μέσω ρυθμίσεων Wi-Fi για MDM και απενεργοποιεί την επιλογή ρύθμισης τυχαίας διεύθυνσης MAC, δεν είναι δυνατή πλέον η χειροκίνητη ενεργοποίηση της λειτουργίας ιδιωτικής διεύθυνσης από τους χρήστες.
 • Αν το φορτίο MDM Καθολικού μεσολαβητή HTTP έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επιτρέπει άμεση κίνηση ως εναλλακτική λύση, οι συσκευές δεν θα επιτρέπουν πλέον άμεση κίνηση όταν το PAC είναι απρόσιτο. 
 • Όταν μια Ιδιωτική διεύθυνση είναι ενεργοποιημένη για ένα ασύρματο δίκτυο, η διεύθυνση υλισμικού MAC δεν θα εμφανίζεται πλέον στην κίνηση ARP.

 

iOS 14.1

 • Οι διαμορφώσεις Πάντα ενεργού VPN χωρίς την υπηρεσία CellularServices (Υπηρεσίες κινητού δικτύου) συνδέονται πλέον σε VPN μέσω κινητού δικτύου. 
 • Οι εφαρμογές τρίτων παρόχων αρχείων δεν εμφανίζουν πλέον την ένδειξη «Content Unavailable» (Μη διαθέσιμο περιεχόμενο) στην εφαρμογή Αρχεία. 
 • Οι εφαρμογές VPN τρίτων επανασυνδέονται με επιτυχία μετά τη μετάβαση σε άλλο δίκτυο.

 

iOS 14

Το iOS 14 περιλαμβάνει νέες δυνατότητες, όπως VPN ανά λογαριασμό, βελτιώσεις ενιαίας σύνδεσης και άλλες βελτιώσεις διαχείρισης συσκευών. 

Διαχείριση συσκευών

 • Τα ερωτήματα MDM εγκατεστημένης εφαρμογής ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις στο φορτίο της συσκευής με τον καθορισμό ενός εύρους στοιχείων προς επιστροφή. 
 • Το iOS 14 παρέχει μια νέα δυνατότητα απορρήτου Wi-Fi. Όταν ένα iPhone συνδέεται σε ένα δίκτυο Wi-Fi, αναγνωρίζεται με μια τυχαιοποιημένη διεύθυνση MAC. Η συμπεριφορά τυχαιοποίησης διεύθυνσης MAC δημιουργεί μόνο μια νέα διεύθυνση MAC άπαξ για κάθε δίκτυο Wi-Fi στο οποίο συνδέεται μια συσκευή. Μια νέα τυχαία διεύθυνση δημιουργείται για ένα γνωστό δίκτυο μόνο έπειτα από την ενέργεια «Reset Network Settings» (Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου), «Erase All Content and Settings» (Διαγραφή όλου του περιεχομένου και των ρυθμίσεων), ή «Reset All Settings» (Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων). Για δίκτυα που καθορίζονται με ρυθμίσεις MDM Wi-Fi, αυτό μπορεί να απενεργοποιηθεί με την επιλογή DisableAssociationMACRandomization (Απενεργοποίηση συσχετισμού ρύθμισης τυχαίας διεύθυνσης MAC).
 • Το φορτίο MDM Βοηθού διαμόρφωσης επιτρέπει μια λίστα στοιχείων διαμόρφωσης τα οποία μπορούν να παραλειφθούν μετά την αυτοματοποιημένη εγγραφή και τις μελλοντικές ενημερώσεις. 
 • Οι διαχειριζόμενες εφαρμογές μπορούν πλέον να προσδιορίζονται μεμονωμένα ως μη αφαιρέσιμες από τον χρήστη. 
 • Οι γραμματοσειρές που εγκαθίστανται μέσω προφίλ διαμόρφωσης θα είναι ορατές μόνο σε εφαρμογές που χρησιμοποιούν τα API γραμματοσειρών που παρουσιάστηκαν στο iOS 13. 
 • Οι συσκευές επιστρέφουν πλέον σωστές τιμές DeviceCapacity (Χωρητικότητα συσκευής) στο ερώτημα MDM DeviceInformation (Πληροφορίες συσκευής)
 • Τα Web Clips που εγκαθίστανται από το MDM ανοίγουν στην καθορισμένη εφαρμογή χωρίς να ζητηθεί έγκριση από τον χρήστη. 
 • Η επανεγκατάσταση ενός φορτίου MDM Exchange ActiveSync σε μια συσκευή δεν προκαλεί αίτημα για έλεγχο ταυτότητας. 
 • Μια συσκευή μπορεί να πραγματοποιήσει επιτυχή ενημέρωση στο iOS 14 μέσω του MDM όσο βρίσκεται στη Μονοεφαρμογική λειτουργία. 
 • Το Apple Configurator μπορεί πλέον να διαμορφώσει τη διάταξη της αρχικής οθόνης για συσκευές iOS. 
 • Για έναν λογαριασμό που είναι διαμορφωμένος με το φορτίο MDM Exchange ActiveSync, ο διακομιστής που επιστρέφεται μέσω του AutoDiscover (Αυτόματος εντοπισμός) θα αγνοείται, αν καθορίζεται διακομιστής στο προφίλ με το κλειδί του ονόματος υπολογιστή υπηρεσίας Exchange. 
 • Μπορείτε να αποστείλετε ένα αρχείο από μια διαχειριζόμενη πηγή σε έναν διαχειριζόμενο τομέα στο Safari. 
 • Η εντολή ListAvailableUpdates MDM είναι έγκυρη μόνο σε επιβλεπόμενες συσκευές. 

Mail

 • Οι λογαριασμοί Exchange σε iOS 14 που έχουν διαμορφωθεί για OAuth με υπηρεσίες της Microsoft που βασίζονται στο cloud (όπως το Office365 ή το outlook.com) θα αναβαθμίζονται αυτόματα να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα ταυτότητας OAuth2 της Microsoft (v2.0).
 • Τα email για προσκλήσεις ημερολογίου Exchange που περιέχουν σημειώσεις δεν θα εμφανίζουν πλέον το μήνυμα «Η λήψη αυτού του μηνύματος έγινε μόνο μερικώς». 
 • Κατά τη σύνταξη ενός νέου email, ο λογαριασμός αποστολέα δεν ενημερώνεται αυτόματα από διαχειριζόμενο σε μη διαχειριζόμενο λογαριασμό. 
 • Διορθώνει ένα σφάλμα στο Mail όπου τα νέα μηνύματα ενδέχεται να μην εμφανίζονται στα Εισερχόμενα.
 • Το Mail δεν εμφανίζει πλέον μήνυμα επανειλημμένα όταν έχει αλλάξει το συνθηματικό λογαριασμού. 

Διορθώσεις σφαλμάτων και άλλες βελτιώσεις

 • Αν ένα φορτίο MDM VPN IKEv2 παραλείψει τυχόν τιμές στις παραμέτρους Dynamic SA, οι προεπιλογές στο iOS 14 θα ορίζονται ως εξής: 
  • NEVPNIKEv2EncryptionAlgorithmAES256
  • NEVPNIKEv2IntegrityAlgorithmSHA256
  • NEVPNIKEv2DiffieHellmanGroup14
 • Το CryptoTokenKit περιλαμβάνει πλέον υποστήριξη για μόνιμα διακριτικά. Τα μόνιμα διακριτικά επιτρέπουν σε επεκτάσεις τρίτων να χρησιμοποιούν κρυπτογραφημένα στοιχεία που είναι αποθηκευμένα σε έξυπνη κάρτα ή σε δικτυωμένη μονάδα ασφάλειας υλικού (HSM). 
 • Κατά τη σύνδεση σε ιστότοπους που χρησιμοποιούν TLS v1.0 ή v1.1, το Safari εμφανίζει μια προειδοποίηση. 
 • Διευθετεί ένα πρόβλημα που μπορεί να προκαλούσε τη μη απόκριση μιας συσκευής κατά την εκκίνηση μια συνεδρίας κατοπτρισμού AirPlay με ένα Apple TV.
 • Επιδιορθώνει ένα πρόβλημα που απέτρεπε την επανασύνδεση των συνδέσεων VPN.
 • Επιλύει ένα πρόβλημα που μπορεί να προκαλούσε το απροσδόκητο κλείσιμο της εφαρμογής «Επαφές» αν περισσότεροι από ένας πηγαίοι λογαριασμοί είναι διαμορφωμένοι.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: