Πληροφορίες για την υποστήριξη του LaTeX και του MathML στις εφαρμογές Pages, Numbers, Keynote και iBooks Author

Ενημερωθείτε για τη χρήση του LaTeX και του MathML με τις εφαρμογές Pages, Numbers, Keynote και iBooks Author και προβάλετε μερικά δείγματα εξισώσεων.

Οι εφαρμογές LaTeX και MathML υποστηρίζονται και από τις τρεις εφαρμογές iWork (Pages, Numbers και Keynote) και από το iBooks Author. Το iWork και το iBooks Author υποστηρίζουν όλες τις εντολές του LaTeX που μπορούν να μετατραπούν σε MathML με το πρόγραμμα blahtex. Παρακάτω παρατίθενται οι επιπλέον υποστηριζόμενες επεκτάσεις του LaTeX.

Μάθετε πώς να προσθέσετε εξισώσεις με χρήση του LaTex και του MathML σε έγγραφα του iWork ήβιβλία iBooks Author.

Τα LaTeX και MathML δεν υποστηρίζονται αυτήν τη στιγμή στις εφαρμογές iWork στο iCloud.com.

Εντολές LaTeX

Γενικά, το LaTeX απαιτεί οι εξισώσεις να περικλείονται σε εντολές της λειτουργίας μαθηματικών, όπως τα παρακάτω παραδείγματα. Για μεγαλύτερη ευκολία κατά τη σύνταξη εξισώσεων, η επεξεργασία εξισώσεων του iWork και του iBooks Author βρίσκεται από προεπιλογή στη λειτουργία μαθηματικών, ώστε να μην είναι απαραίτητο να προσθέτετε εντολές της λειτουργίας μαθηματικών στις εξισώσεις σας. 

 • \begin{math} … \end{math}
 • \begin{displaymath} … \end{displaymath}
 • \begin{equation} … \end{equation}
 • $ … $
 • $$ … $$
 • \( … \)
 • \[ … \]

Αν θέλετε να προσθέσετε κείμενο σε μια εξίσωση στο iWork ή στο iBooks Author η οποία μεταβιβάζει στο στυλ παραγράφου, χρησιμοποιήστε την εντολή \text{…}. Δεν υποστηρίζεται η ένθεση εξισώσεων εντός της εντολής \text{...}.

Στη λειτουργία μαθηματικών, το blahtex δεν υποστηρίζει πλήρως χαρακτήρες που δεν είναι ASCII unicode, αλλά δέχεται το πλήρες σύνολο χαρακτήρων unicode στη λειτουργία κειμένου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένους χαρακτήρες, όπως το σύμβολο πνευματικών δικαιωμάτων (copyright) και τους χαρακτήρες με τόνους, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο για το blahtex, 2.22.

Παρακάτω παρατίθενται οι εντολές LaTeX (επεκτάσεις του blahtex) και τα στοιχεία και χαρακτηριστικά MathML που υποστηρίζονται.

Εντολές LaTeX που υποστηρίζει το iWork

Εντολή ή σύμβολο
\phantom{}
\color
\cancel
\underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow
\lneq, \gneq, \lvertneq, \gvertneq
\thinspace, \medspace, \thickspace, \negthinspace, \negmedspace, \negthickspace
"\:", "\,", "\;", "\!", "\ "
\lmoustache, \rmoustache
\lgroup, \rgroup
\brace, \brack
\xleftarrow, \xrightarrow
\dddot, \ddddot
\copyright
\pounds
\diagup, \diagdown
\dag,\ddag, \dagger, \ddagger
\owns, \ni
{split}

Εντολές LaTeX που δεν υποστηρίζει το iWork

Εντολή ή σύμβολο Σημειώσεις
\mathring{}  
\ae, \AE  
\smallint  
\idotsint  
\euro Σύμβολο Unicode, λειτουργεί μόνο στη λειτουργία κειμένου
\varGamma  
\cal Χρησιμοποιήστε την εντολή \mathcal{}
\mathml{}  
\center  
[lrc] στην εντολή \aligned  
\fillin  
\strut  
\vphantom  
\hphantom  
\smash  
\hspace Χρησιμοποιήστε τις εντολές "\:", "\,", "\;" ή \phantom{}
\mspace  
\centernot  
\buildrelover Χρησιμοποιήστε τις εντολές \overset, \underset
\tabular-related environments Περιορισμένη υποστήριξη για τις εντολές \matrix και \aligned
\sideset  
\pmb, \boldmath, \unboldmath Χρησιμοποιήστε την εντολή \boldsymbol

Εντολές LaTeX που υποστηρίζει το iBooks Author

Εντολή ή σύμβολο
\phantom{}
\color
\cancel
\underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow
\lneq, \gneq, \lvertneq, \gvertneq
\thinspace, \medspace, \thickspace, \negthinspace, \negmedspace, \negthickspace
"\:", "\,", "\;", "\!", "\ "
\lmoustache, \rmoustache
\lgroup, \rgroup
\brace, \brack
\xleftarrow, \xrightarrow
\dddot, \ddddot

Εντολές LaTeX που δεν υποστηρίζει το iBooks Author

Εντολή ή σύμβολο Σημειώσεις
\mathring{}  
\copyright Σύμβολο Unicode, λειτουργεί μόνο στη λειτουργία κειμένου
\pounds Σύμβολο Unicode, λειτουργεί μόνο στη λειτουργία κειμένου
\ae, \AE  
\smallint  
\diagup, \diagdown  
\idotsint  
\euro Σύμβολο Unicode, λειτουργεί μόνο στη λειτουργία κειμένου
\varGamma  
\cal Χρησιμοποιήστε την εντολή \mathcal{}
\mathml{}  
\center  
[lrc] στην εντολή \aligned  
\fillin  
\strut  
\vphantom  
\hphantom  
\smash  
\dag, \ddag Υποστηρίζονται οι εντολές \dagger, \ddagger
{split}  
\hspace Χρησιμοποιήστε τις εντολές "\:", "\,", "\;" ή \phantom{}
\mspace  
\centernot  
\buildrelover Χρησιμοποιήστε τις εντολές \overset, \underset
\owns Χρησιμοποιήστε την εντολή \ni
\tabular-related environments Περιορισμένη υποστήριξη για τις εντολές \matrix και \aligned
\sideset  
\pmb, \boldmath, \unboldmath Χρησιμοποιήστε την εντολή \boldsymbol


Πακέτα LaTeX

Τα παρακάτω πακέτα LaTeX δεν υποστηρίζονται:

Πακέτο Σημειώσεις
cancel Χρησιμοποιήστε την εντολή \cancel
ams Χρησιμοποιήστε τις εντολές \underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow
centernot  


Στοιχεία MathML

Χρησιμοποιήστε τους παρακάτω πίνακες για να ενημερωθείτε για τα στοιχεία MathML που υποστηρίζονται από το iWork και το iBooks Author.

Υποστηριζόμενα στοιχεία MathML

Στοιχείο Σημειώσεις
mo  
mi  
mn  
mrow  
menclose Δεν υποστηρίζονται όλες οι μορφές περίκλεισης
mtable Δεν υποστηρίζονται όλα τα χαρακτηριστικά
mtr  
mtd  
mfrac  
msup  
msub  
msubsup  
munder  
mover  
munderover  
mstack  
msrow  
msgroup  
mscarries  
mscarry  
msline  
mlongdiv  
mpadded  
mspace  
maction Το iWork και το iBooks Author υποστηρίζουν το πρώτο θυγατρικό στοιχείο MathML και παραβλέπουν τα υπόλοιπα
mphantom  
mfenced  
mroot  
msqrt  
none  
mstyle  
mtext  
ms  
maligngroup  
malignmark  

Μερικώς υποστηριζόμενα στοιχεία MathML

Στοιχείο Σημειώσεις
mlabeledtr Αντιμετωπίζονται ως στοιχεία <mtr> ενώ παραβλέπεται το πρώτο θυγατρικό στοιχείο
semantics Αντιμετωπίζονται ως σειρά
annotation Παραβλέπονται αποτελεσματικά

Μη υποστηριζόμενα στοιχεία MathML

Στοιχείο Σημειώσεις
mmultiscripts  
mprescripts  
mglyph  
merror  
{ContExp} Τα στοιχεία περιεχομένου MathML δεν υποστηρίζονται.
Δείτε ποια στοιχεία καλύπτονται από το στοιχείο {ContExp}.


Χαρακτηριστικά MathML

Χρησιμοποιήστε τους παρακάτω πίνακες για να ενημερωθείτε για τα χαρακτηριστικά MathML που υποστηρίζονται από το iWork και το iBooks Author.

Υποστηριζόμενα χαρακτηριστικά MathML

Αυτά τα χαρακτηριστικά MathML υποστηρίζονται από το iWork και το iBooks Author:

Στοιχείο Χαρακτηριστικό Προεπιλεγμένη τιμή που μεταβιβάζεται από την εντολή <mstyle> Τιμές 
(Σύνταξη τιμών σε περίπτωση υποσυνόλου προδιαγραφών)
* mathcolor ναι  
mstyle scriptlevel όχι  
mstyle display όχι  
mstyle scriptminsize όχι  
mstyle scriptsizemultiplier όχι  
mstyle <χαρακτηριστικά που καθορίζονται με την προεπιλεγμένη τιμή με δυνατότητα μεταβίβασης> δεν διατίθεται  
mo lspace ναι  
mo rspace ναι  
mo largeop ναι  
mo minsize ναι  
mo maxsize ναι  
mo accent ναι  
mo movablelimits ναι  
mo symmetric ναι  
mo stretchy ναι  
mo form ναι  
mspace width ναι  
mspace height ναι  
mspace depth ναι  
ms lqoute ναι  
ms rqoute ναι  
mfrac linethickness ναι  
mfrac numalign ναι  
mfrac denomalign ναι  
mover accent ναι  
mover align ναι  
munderover accent ναι  
munderover underaccent ναι  
munder accentunder ναι  
munder align ναι  
mtable rowalign ναι  
mtable columnalign ναι  
mtable columnspacing ναι  
mtable displaystyle ναι  
mtr rowalign ναι  
mtr columnalign ναι  
mtd rowalign ναι  
mtd columnalign ναι  
mstack align ναι top | bottom | center | baseline | axis
msrow position ναι  
msgroup position ναι  
msgroup shift ναι  
mscarries position ναι  
mscarries crossout ναι updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike
mscarry crossout ναι updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike
msline length ναι  
msline position ναι  
mpadded height όχι  
mpadded depth όχι  
mpadded width όχι  
mpadded lspace όχι  
mpadded voffset όχι  
mfenced open ναι  
mfenced close ναι  
mfenced separators ναι  
maligngroup groupalign ναι  
malignmark edge ναι  

Μερικώς υποστηριζόμενα χαρακτηριστικά MathML

Αυτά τα χαρακτηριστικά MathML υποστηρίζονται μερικώς από το iWork και το iBooks Author:

Στοιχείο Χαρακτηριστικό Προεπιλεγμένη τιμή που μεταβιβάζεται από την εντολή <mstyle> Τιμές
(Σύνταξη τιμών σε περίπτωση υποσυνόλου προδιαγραφών)
Σημειώσεις
mo, mn, mi mathvariant ναι Δεν υποστηρίζονται οι τιμές initial, stretched, looped, tailed  
mtable align όχι top | bottom | center | baseline | axis Δεν υποστηρίζεται η τιμή rownumber
menclose notation ναι updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike Μάθετε περισσότερα
mlongdiv longdivstyle όχι lefttop  

Μη υποστηριζόμενα χαρακτηριστικά MathML

Στοιχείο Χαρακτηριστικό Σημειώσεις
* mathbackground  
mstyle infixlinebreakstyle  
mstyle veryverythinmathspace, verythinmathspace, thinmathspace, mediummathspace, thickmathspace, verythickmathspace, veryverythickmathspace Υποβιβάζεται στο MathML 3.
mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext mathsize   
mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext dir  
mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext fontfamily,  fontweight, fontstyle, fontsize, color, background Υποβιβάζεται στο MathML 3.
mo linebreak   
mo lineleading  
mo linebreakstyle  
mo linebreakmultchar  
mo identalign  
mo identshift  
mo identtarget  
mo identalignfirst  
mo identshiftfirst  
mo identalignlast  
mo identshiftlast  
mo fence Δεν επηρεάζει την οπτική διάταξη
mo separator Δεν επηρεάζει την οπτική διάταξη
mspace linebreak  
mfrac bevelled  
mtable groupalign  
mtable alignmentscope  
mtable columnwidth  
mtable width  
mtable rowspacing  
mtable rowlines  
mtable columnlines  
mtable frame  
mtable framespacing  
mtable equalrows  
mtable equalcolumns  
mtable side  
mtable minlabelspacing  
mtr groupalign  
mtd rowspan  
mtd columnspan  
mtd groupalign  
mstack stackalign  
mstack charalign  
mstack charspacing  
mlongdiv position  
mlongdiv shift  
mscarries location  
mscarries scriptsizemultiplier  
mscarry location  
msline leftoverhang  
msline rightoverhang  
msline mslinethickness  
msub subscriptshift  
msup superscriptshift  
msubsup superscriptshift  
msubsup subscriptshift  
mrow ltr  
maction selection  
maction actiontype  


Υποδείγματα εξισώσεων

   

Βασικές μαθηματικές εξισώσεις

LaTeX Απεικονίζεται ως
0.15 \cdot \frac{1}{8}
-22 \div 11

2x + 3y \ge -21

3(b-5) < -6(b+5)

\left \{ 6 {\textstyle \frac{4}{5}}, \, \sqrt{49}, 
\, 6.\overline{3}, \, 7\sqrt{5} \right \}

Στοίχιση

LaTeX Απεικονίζεται ως
\begin{aligned}
9 && < && 15 && < && 16 \\
\sqrt{9} && < && \sqrt{15} && < && \sqrt16 \\ 
3 && < && \sqrt{15} && < && 4
\end{aligned}
\begin{aligned}
\text{first number} & & \text{second number} \\ 
10 \mbox{\phantom{=digit}} & \cdot & 9 \mbox{\phantom{=digit}}
\end{aligned}


Ένα ωραίο κόλπο για τα στοιχεία στοίχισης εξίσωσης είναι να χρησιμοποιείτε τα \mbox{\phantom{space}}. Τα περιεχόμενα μέσα στις αγκύλες (space) θα εκφράζουν το μέγεθος του κενού χώρου που θα δημιουργηθεί. Στο παραπάνω παράδειγμα, η προσθήκη επιπλέον χαρακτήρων στο στοιχείο =digit παρέχει περισσότερο κενό χώρο μεταξύ των στοιχείων 10 • 9. 


\begin{aligned}
N &= 0.555\ldots \\ 
{\color{red}10}N &= {\color{red} 10}(0.555\ldots) \\
10N &= 5.555\ldots
\end{aligned}

Χρώμα

LaTeX Απεικονίζεται ως
\begin{aligned}
N &= 0.555\ldots \\ 
{\color{red}10}N &= {\color{red} 10}(0.555\ldots) \\
10N &= 5.555\ldots
\end{aligned}
\sum_{\color{0A7C10}n=0}^{\color{red}\infty}
a_n x^n

Ολοκληρώματα

LaTeX Απεικονίζεται ως
\textstyle \int_{-N}^{N} e^x\, dx
\int_{-N}^{N} e^x\, dx

Το \textstyle διαφοροποιείται ανάμεσα στις εμβόλιμες εξισώσεις και τις εξισώσεις οθόνης.

Πίνακες

LaTeX Απεικονίζεται ως
\begin{matrix}
a & b \\
c & d \\
\end{matrix}
\begin{matrix}
c(1)^{n-1} & \dots & c(1)^2 & c(1) & 1 \\
c(2)^{n-1} & \dots & c(2)^2 & c(2) & 1 \\
\vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\
c(n)^{n-1} & \dots & 1 & 0 & 0
\end{matrix}

|x| = \begin{cases} \phantom{-} x& \text{if } x 
\geq 0 \\ -x & \text{if } x<0 \end{cases}
R_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin 
\theta \\ \sin \theta & \phantom{-} \cos \theta 
\end{bmatrix}

Συνήθη στοιχεία εξισώσεων

LaTeX Απεικονίζεται ως
\(\Delta S^\circ=\sum S^{\circ }\text{products} - \sum
S^{\circ }\text{reactants}\)
HF(aq) +H_{2}O(l) \rightleftharpoons
H_{3}O^{+} (aq) +F_{-}(aq)
\nabla \times \overrightarrow{\mathbf{B}} -
\frac{1}{C} \frac{\delta
\overrightarrow{\mathbf{E}}}{\delta t} = 4\pi
\rho
x = \frac{- b\pm\sqrt{b^2-4a c}}{2a}

Μακροσκελείς αριθμητικές εξισώσεις

MathML Απεικονίζεται ως
<?xml version="1.0"?>
<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
     <mstack>
         <mscarries location='nw'>
             <none/>
             <mscarry crossout='updiagonalstrike' location='n'>
             <mn>2</mn>
         </mscarry>
             <mn>1</mn>
             <none/>
         </mscarries>
         <mn>2,327</mn>
         <msrow> <mo>-</mo> <mn> 1,156</mn> </msrow>
         <msline/>
         <mn>1,171</mn>
     </mstack>
</math> 

 

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
<mlongdiv>
  <mn> 12 </mn>
  <mn> 16.5 </mn>
  <mn> 198 </mn>
  <msgroup position='1' shift='-1'>
    <msgroup>
      <mn> 12</mn>
      <msline length='2'/>
    </msgroup>
    <msgroup>
      <mn> 78</mn>
      <mn> 72</mn>
      <msline length='2'/>
      <mn> 6.0</mn>
      <mn> 6.0</mn>
    </msgroup>
    <msgroup position='-1'>
<!-- extra shift to move to the right of the "." -->
      <msline length='3'/>
      <mn> 0</mn>
    </msgroup>
  </msgroup>
</mlongdiv>
</math>      

 

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
   <mstack charspacing="loose">
        <mscarries position="1">
             <mn>1</mn>
        </mscarries>
        <mscarries position="1">
             <mn>1</mn>
             <mn>2</mn>
      </mscarries>
       <mn>435</mn>
       <msrow>
             <mo>×</mo>
             <none/>
             <mn>25</mn>
             </msrow>
             <msline/>
       <mscarries position="2">
             <mn>1</mn>
       </mscarries>
             <mn>2175</mn>
       <msrow position="1">
             <mn>870</mn>
       </msrow>
       <msline/>
            <mn>10875</mn>
       </mstack>
</math>

 

Το iWork και το iBooks Author δεν υποστηρίζουν το LaTeX ως προς τις διαιρέσεις μεγάλου μήκους και τα υπόλοιπα. Για να εργαστείτε με διαιρέσεις μεγάλου μήκους και υπόλοιπα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το MathML. 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: