Προβολή και επεξεργασία του Ονόματος σημείου πρόσβασης (APN) στο iPhone και το iPad

Μάθετε πώς να προβάλλετε και να επεξεργάζεστε το Όνομα σημείου πρόσβασης (APN) για υπηρεσίες δεδομένων κινητού δικτύου στο iPhone και το iPad.

Το Όνομα σημείου πρόσβασης (APN) καθορίζει τη διαδρομή δικτύου για κάθε σύνδεση δεδομένων κινητού δικτύου. Ορισμένοι φορείς κινητής τηλεφωνίας απαιτούν την εισαγωγή των ρυθμίσεων APN για τη διαμόρφωση της υπηρεσίας κινητού δικτύου.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να προβάλετε το APN στο iPhone και το iPad μόνο αν το επιτρέπει ο φορέας κινητού δικτύου σας. Αν δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις APN, επικοινωνήστε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας.

Προβολή και επεξεργασία των ρυθμίσεων APN

Αν εισαγάγετε εσφαλμένες ρυθμίσεις APN, ίσως χάσετε τη δυνατότητα σύνδεσης μέσω κινητού δικτύου και επιβαρυνθείτε με επιπλέον χρεώσεις. Μην επεξεργάζεστε το APN παρά μόνο αν σας έχει δοθεί σχετική οδηγία από τον φορέα ή τον διαχειριστή της φορητής συσκευής. Για να επαληθεύσετε τις σωστές ρυθμίσεις APN, επικοινωνήστε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας.

Εφόσον επιτρέπεται από τον φορέα σας, μπορείτε να δείτε τις ρυθμίσεις APN στη συσκευή iOS στις Ρυθμίσεις > Δεδομένα > Επιλογές > Κινητό δίκτυο δεδομένων. Αν χρησιμοποιείτε μια συσκευή εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις APN στις Ρυθμίσεις > Mobile Data (Κινητό δίκτυο) > Mobile Data Options (Επιλογές) > Mobile Data Network (Δίκτυο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας).

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας, πατήστε κάθε πεδίο και εισαγάγετε τις πληροφορίες που λάβατε από τον φορέα σας. Οι ρυθμίσεις πρέπει να αποθηκευτούν αυτόματα. Ανάλογα με τον φορέα, ενδέχεται να μην μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις δεδομένων κινητού δικτύου. Αν ο φορέας σας απαιτεί διαφορετική ρύθμιση APN, ενδέχεται να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα προφίλ διαμόρφωσης με τη σωστή ρύθμιση.

Με την ενημέρωση του iOS θα γίνει επαναφορά τυχόν αλλαγών που πραγματοποιήσατε στις ρυθμίσεις APN, εκτός εάν χρησιμοποιείτε κάποιο προφίλ διαμόρφωσης. Αν επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις APN πριν από την ενημέρωση του iOS, θα γίνει επαναφορά των ρυθμίσεών σας στις προεπιλεγμένες τιμές. Ίσως χρειαστεί να εισαγάγετε ξανά τις ρυθμίσεις σας μετά από μια ενημέρωση του iOS.

Επαναφορά των ρυθμίσεων APN

Για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες πληροφορίες APN του φορέα σας, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Δεδομένα > Κινητό δίκτυο δεδομένων > Επαναφορά ρυθμίσεων. Αν έχετε εγκαταστήσει κάποιο προφίλ διαμόρφωσης, θα χρησιμοποιηθούν οι προεπιλεγμένες πληροφορίες του προφίλ.

Αν χρησιμοποιείτε iPhone ή iPad σε εταιρικό περιβάλλον, ίσως χρειαστεί αν επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή της φορητής συσκευής σας για να αλλάξετε το APN. Αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις APN που σας όρισε ο διαχειριστής της φορητής συσκευής σας από ένα προφίλ διαμόρφωσης, δείτε πώς να τις επαναφέρετε:

  • Στο iPhone: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Δεδομένα > Κινητό δίκτυο δεδομένων και, κατόπιν, πατήστε «Επαναφορά ρυθμίσεων».
  • Στο iPad: Καταργήστε το προφίλ διαμόρφωσης και προσθέστε το ξανά.

Αν είστε διαχειριστής μιας φορητής συσκευής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Apple Configurator, τη Διαχείριση προφίλ macOS Server ή μια άλλη λύση διαχείρισης φορητών συσκευών για να αλλάξετε το APN και άλλες προηγμένες ρυθμίσεις.

Ημερομηνία δημοσίευσης: