Softwarelicensaftale for Boot Camp (USB-flashdrev)

Her kan du læse softwarelicensaftalen for Boot Camp (USB-flashdrev).

Dine rettigheder til at bruge denne opdatering er underlagt betingelserne i denne softwarelicensaftale, som følger med opdateringen.

Læs dette dokument igennem ved at rulle nedad. Nederst i dokumentet findes knappen "Accepter og hent". Ved at hente eller bruge opdateringen accepterer du betingelserne i denne softwarelicensaftale.

BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE FOR SOFTWARE (I DET FØLGENDE KALDET "LICENS") BØR LÆSES GRUNDIGT IGENNEM, FØR APPLE-SOFTWARE HENTES ELLER BRUGES. VED AT HENTE ELLER BRUGE APPLE-SOFTWARE ACCEPTERER LICENSTAGER BETINGELSERNE I NÆRVÆRENDE LICENS. HVIS LICENSTAGER IKKE ØNSKER AT VÆRE BUNDET AF NÆRVÆRENDE LICENS, SKAL LICENSTAGER UNDLADE AT HENTE ELLER BRUGE APPLE-SOFTWAREN.

VIGTIGT! For så vidt som denne software kan bruges til reproduktion af materialer, må licenstager kun reproducere materialer, som licenstager har fået tilladelse til eller har juridisk ret til at reproducere.

1. Licens. Apple Inc. eller dets datterselskaber (i det følgende kaldet "Apple") giver hermed licenstager licens til software, dokumentation og evt. skrifter, uanset om de forefindes på diskette, som ROM (Read only Memory) eller på andet medie (under ét kaldet "Apple-software"). Apple forbeholder sig alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt gives til licenstageren i denne licens. De rettigheder, som overdrages til licenstager, omfatter kun Apples og Apples licensgiveres immaterielle rettigheder til Apple-software, og Apple og/eller Apples licensgivere bevarer ejendomsretten til selve Apple-softwaren. Licenstagers rettigheder i henhold til denne licens omfatter alle softwareopdateringer, som erstatter og/eller supplerer det originale Apple-softwareprodukt, medmindre sådanne opdateringer indeholder en separat licens.

Adkomst og immaterielle rettigheder til indhold, der vises eller gøres tilgængeligt via Apple-software, tilhører de respektive ejere af indholdet. Det pågældende indhold kan være beskyttet af ophavsret eller andre love og forordninger om immaterielle rettigheder og kan være underlagt betingelser for brug fra den tredjepart, der har leveret indholdet. Denne licens giver ikke licenstager ret til at bruge sådant indhold.

2. Tilladt brug og begrænsninger.

A. I henhold til betingelserne i denne licensaftale har licenstager en begrænset og ikke eksklusiv licens til at installere og bruge en kopi af Apple-softwaren på en enkelt Apple-computer ad gangen. Licensen indebærer ikke tilladelse til, at Apple-softwaren findes på mere end én computer ad gangen, og Apple-softwaren må ikke gøres tilgængelig via netværk, hvor den kan bruges af flere computere samtidig. Licenstager må tage én kopi af Apple-software i maskinlæsbar form alene til brug som sikkerhedskopi. På denne kopi skal gengives alle de copyrightmeddelelser, som fandtes på den originale kopi af Apple-software.

B. Licenstager må ikke og erklærer sig indforstået med ikke at ville – eller give andre mulighed for at – kopiere (medmindre nærværende licens fastsætter andet), dekompilere, udføre “reverse engineering”, adskille, forsøge at udskille kildekoden til, afkryptere eller ændre softwaren eller fremstille andre produkter på grundlag af Apple-software eller dele heraf.

C. Licenstagers rettigheder i henhold til denne licens ophører automatisk uden varsel fra Apple, hvis licenstager ikke overholder betingelserne i aftalen. Desuden forbeholder Apple sig ret til at opsige denne licens, hvis der frigives en ny version af Apples operativsystem eller af Apple-software, som ikke er kompatibel med Apple-software.

3. Overdragelse. Licenstager må ikke udleje, lease, udlåne, sælge, videredistribuere eller sublicensere Apple-software til andre. Licenstager må dog én gang overdrage alle licensrettigheder til Apple-software til en trediepart under følgende forudsætninger: (i) Overdragelsen skal omfatte al Apple-software, herunder alle enkelte komponenter, de originale medier, trykt dokumentation samt denne licens. (ii) Licenstageren må ikke beholde nogen kopier af Apple-software eller dele heraf, herunder kopier på computere eller andre lagringsenheder. (iii) Den part, som modtager Apple-software, skal læse og acceptere vilkår og betingelser i nærværende licens. Alle komponenter i Apple-software leveres som en del af en samlet pakke og må ikke adskilles fra denne pakke og distribueres som selvstændige programmer.

4. Tilladelse til brug af data. Licenstager erklærer sig indforstået med, at Apple og dets datterselskaber må indsamle, vedligeholde, behandle og bruge diagnostiske, tekniske og lignende oplysninger, herunder blandt andet oplysninger om computeren, systemet og programmer samt ydre enheder. Disse oplysninger indsamles regelmæssigt med henblik på at levere softwareopdateringer, produktsupport og andre tjenester til licenstager (om muligt) i forbindelse med Apple-software og med henblik på at sikre, at betingelserne i denne licens overholdes. Apple må bruge disse oplysninger, så længe de er i en form, som ikke identificerer licenstager personligt, med henblik på at forbedre vores produkter og levere tjenester og teknologier til licenstager.

5. Ophør. Denne licensaftale er gældende, indtil den opsiges. Licenstagers rettigheder i henhold til denne licensaftale ophører uden varsel, hvis licenstager ikke overholder betingelserne i aftalen. Når aftalen ophører, skal licenstager ophøre med at bruge Apple-software og destruere alle kopier af Apple-software eller dele heraf. Paragrafferne 6, 7, 8, 11 og 12 i denne licens gælder, selvom denne licens opsiges.

6. Ingen support til software fra tredjeparter. Apple har som en del af Apple-softwarepakken givet adgang til bestemt software fra tredjeparter af praktiske årsager. I den udstrækning Apple-software indeholder software fra tredjeparter, har Apple ingen udtrykkelig eller underforstået forpligtelse til at yde teknisk eller anden support til denne software. Kontakt forhandleren eller producenten af den pågældende software for at få teknisk support og kundeservice til vedkommendes software og produkter.

7. Ingen reklamationsret. LICENSTAGER ERKLÆRER SIG INDFORSTÅET MED, AT DET HELT ER DENNES EGEN BESLUTNING OG PÅ DENNES RISIKO AT ANVENDE DEN AF NÆRVÆRENDE LICENSAFTALE OMFATTEDE APPLE-SOFTWARE. FOR SÅ VIDT SOM DET ER LOVLIGT, LEVERES APPLE-SOFTWAREN, “SOM DEN ER OG FOREFINDES”, MED ALLE FEJL OG UDEN GARANTI AF NOGEN ART, OG APPLE ELLER DETS LICENSGIVERE (I PKT. 7 OG 8 UNDER ÉT KALDET "APPLE") FRASKRIVER SIG HERMED ETHVERT GARANTIANSVAR I FORBINDELSE MED APPLE-SOFTWARE, HERUNDER ENHVER GARANTI FOR GODT KØBMANDSKAB, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, NØJAGTIGHED OG UFORSTYRRET BESIDDELSE ELLER ENHVER GARANTI FOR, AT TREDJEPARTERS RETTIGHEDER IKKE KRÆNKES. APPLE YDER INGEN GARANTI FOR, AT APPLE-SOFTWARE KAN BRUGES UDEN AFBRYDELSE, AT FUNKTIONERNE I APPLE-SOFTWARE OPFYLDER LICENSTAGERS KRAV, AT BRUGEN AF APPLE-SOFTWARE KAN FORLØBE UDEN AFBRYDELSER ELLER FEJL, ELLER AT FEJL I APPLE-SOFTWARE VIL BLIVE RETTET. INSTALLERING AF DENNE SOFTWARE KAN HAVE BETYDNING FOR BRUGEN AF SOFTWARE, PROGRAMMER ELLER TJENESTER FRA TREDJEPARTER. LICENSTAGER ERKLÆRER SIG DESUDEN INDFORSTÅET MED, AT APPLE-SOFTWARE OG -TJENESTER IKKE ER BEREGNET ELLER EGNET TIL BRUG I SITUATIONER ELLER OMGIVELSER, HVOR FEJL ELLER FORSINKELSER ELLER UNØJAGTIGHEDER I INDHOLD, DATA ELLER OPLYSNINGER, DER LEVERES AF APPLE-SOFTWARE ELLER -TJENESTER, KAN MEDFØRE DØDSFALD, PERSONSKADE, OMFATTENDE FYSISKE ØDELÆGGELSER ELLER MILJØSKADER, HERUNDER BLANDT ANDET DRIFT AF ATOMREAKTORER, NAVIGATIONSSYSTEMER TIL LUFTFART, KOMMUNIKATIONSSYSTEMER, SYSTEMER TIL STYRING AF LUFTTRAFIKKEN, RESPIRATORER ELLER VÅBENSYSTEMER. INGEN MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE OPLYSNINGER ELLER RÅD FRA APPLE ELLER EN PERSON ELLER ET SELSKAB AUTORISERET AF APPLE KAN I NOGET TILFÆLDE TRÆDE I STEDET FOR BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE. SKULLE APPLE-SOFTWARE VISE SIG AT VÆRE DEFEKT, PÅHVILER DET LICENSTAGEREN (MEN DERIMOD IKKE APPLE ELLER EN REPRÆSENTANT FOR APPLE) AT AFHOLDE ALLE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED SERVICERING, REPARATION ELLER REPRODUKTION AF DATA ELLER PROGRAMMER. OVENNÆVNTE BEGRÆNSEDE REKLAMATIONSRET GÆLDER ALENE I DEN UDSTRÆKNING, UFRAVIGELIGE LOVBESTEMMELSER IKKE ER TIL HINDER HERFOR.

8. Begrænsning af ansvar. APPLE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, HELLER IKKE I TILFÆLDE AF UAGTSOMHED, ERSTATNINGSPLIGTIG FOR TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER (HERUNDER DRIFTSTAB), TAB AF DATA ELLER INDIREKTE SKADER, DER MÅTTE OPSTÅ SOM RESULTATET AF BRUG/IKKE BRUG AF APPLE-SOFTWARE, UANSET OM APPLE ELLER EN REPRÆSENTANT FOR APPLE ER BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. BEGRÆNSNINGEN I ANSVAR FOR PERSONSKADER OG FØLGESKADER GÆLDER DOG ALENE I DEN UDSTRÆKNING, UFRAVIGELIGE LOVBESTEMMELSER IKKE ER TIL HINDER HERFOR. Apples samlede erstatningspligt over for licenstager for enhver skade, ethvert tab eller foranstaltninger kan maksimalt udgøre $50,00. Ovennævnte begrænsninger gælder, selv om ovennævnte afhjælpningsmiddel ikke opfylder sit grundlæggende formål.

9. Eksportkontrol. Licenstager må kun bruge og eksportere eller reeksportere Apple-softwaren i overensstemmelse med gældende amerikansk lov og med gældende lov i det land, hvor Apple-softwaren blev købt. I særdeleshed må Apple-software ikke eksporteres eller reeksporteres (a) til lande, som er underlagt handelsboykot fra USA, eller (b) til personer opført på det amerikanske finansministeriums liste over "Specially Designated Nationals" eller på det amerikanske handelsministeriums "Denied Person's List or Entity List". Ved at bruge Apple-software garanterer licenstager ikke at være bosiddende i et af ovennævnte lande eller være opført på nogen af ovennævnte lister. Licenstager erklærer sig desuden indforstået med ikke at ville bruge Apple-software til forbudte formål i henhold til gældende amerikansk lov, herunder blandt andet udvikling, design og fremstilling af missiler, kernevåben og kemiske eller biologiske våben.

10. Amerikanske offentlige myndigheder som slutbrugere. Apple-software og tilhørende dokumentation er defineret som "Commercial Items" i henhold til 48 C.F.R. §2.101 og som bestående af "Commercial Computer Software" og "Commercial Computer Software Documentation" i henhold til 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202. I henhold til 48 C.F.R. §12.212 og 48 C.F.R. §227.7202-1 til 227.7202-4 gives amerikanske offentlige myndigheder som slutbrugere licens til "Commercial Computer Software" og "Commercial Computer Software Documentation" (i) kun som "Commercial Items" (ii) og kun med de rettigheder, som andre slutbrugere har i henhold til denne licensaftale. Alle rettigheder til ikke-offentliggjort materiale forbeholdes i henhold til den amerikanske lov om ophavsret.

 11. Gældende lovgivning og tilsidesættelse af bestemmelser. Denne licens er underlagt lovgivningen i staten Californien med undtagelse af bestemmelserne om retstvister. Licensaftalen er ikke underlagt FN-konventionen vedr. aftaler om internationale løsørekøb. Hvis en retsinstans skulle finde, at en paragraf eller en del af en paragraf i denne licensaftale er i modstrid med gældende ret, er resten af denne licensaftale fortsat gældende i fuldt omfang.

 12. Komplet licensaftale. Denne licens udgør den eneste aftale mellem licenstager og Apple med hensyn til brugen af Apple-software og erstatter alle tidligere eller nuværende aftaler herom. Tilføjelser og ændringer til denne licensaftale er ikke bindende, medmindre de er udfærdiget skriftligt og underskrevet af Apple. Alle oversættelser af denne licens foretages pga. lokale lovkrav, og i tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske version af licensaftalen og den oversatte version er den engelske version altid den gældende, for så vidt som dette ikke er ulovligt i henhold til gældende lokal lov.

EA0590 12/10/09

Ved at hente eller bruge opdateringen accepterer du betingelserne i denne softwarelicensaftale.

Accepter og hent

 

Udgivelsesdato: