macOS High Sierra

Nastavení voleb v Editoru panelů

Editor panelů můžete použít k vytvoření vlastních panelů pro sbírku panelů pro Switch Control nebo klávesnici zpřístupnění. Můžete nastavit volby pro panel a pro tlačítka a skupiny na panelu. Nastavované volby závisejí na tom, zda je panel určený k použití se Switch Control nebo klávesnicí zpřístupnění.

Okno sbírky panelů s tlačítkem Inspektor na pravém konci panelu nástrojů, které umožňuje nastavit volby pro panely, tlačítka a skupiny.

Tip: Oblast uspořádání můžete zvětšit. Prostě přetáhněte její levý okraj nebo roh okna. Pokud pro nastavení voleb panelů, tlačítek či skupin nepoužíváte inspektor, kliknutím na volbu Inspektor na panelu nástrojů jej můžete skrýt.

Přidání tlačítek a skupin na panel

 • Přidání tlačítek: Na nástrojovém panelu klikněte na Přidat tlačítko (+) a poté tlačítko přetáhněte na požadované místo v oblasti uspořádání.

 • Přidání tlačítek pomocí seznamu frází: Vyberte Soubor > Importovat seznam frází a poté vyberte požadovaný soubor (ve formátu prostého textu), obsahující slova nebo fráze. Editor panelů přidá pro každý řádek textu v souboru automaticky tlačítko s názvem, který je tvořen příslušným řádkem textu, a s akcí Zadat text. Kliknete-li na toto tlačítko ve Switch Control nebo na klávesnici zpřístupnění, jeho název se vloží do aktuálního dokumentu.

 • Vytvoření skupiny: Vyberte dvě nebo více tlačítek v oblasti uspořádání a na nástrojovém panelu klikněte na Seskupit. Klávesnicové panely obsahují výchozí skupiny tlačítek, jež reprezentují klávesy.

 • Úprava skupiny: Dvojím kliknutím se zaměřte na skupinu a poté přetáhněte některou z položek na jiné místo ve skupině nebo vyberte položku ke smazání. Chcete-li zrušit seskupení položek, klikněte na Rozdělit na nástrojovém panelu.

Nastavení voleb pro panel Switch Control

 • Nastavení voleb panelu.

  Pokud volby panelu v inspektoru nevidíte, zkontrolujte, zda jsou v oblasti uspořádání vybrána tlačítka nebo skupiny. Pokud ano, kliknutím kamkoli na pozadí oblasti je odznačte.

  • Zobrazit pro aplikace: Zobrazí panel automaticky vždy, když je aktuální některá z aplikací, které vyberete v místní nabídce.

  • Zobrazit: Určete, jak chcete panel používat. Můžete jej přidat na seznam vlastních panelů nebo jej používat jako výchozí panel, klávesnici nebo panel ukazatele. Když panel uložíte jako výchozí panel, klávesnici nebo panel ukazatele, nahradí stávající panel; tento panel je stále dostupný na seznamu vlastních panelů.

  • Styl automatického skenování: Určuje, jak bude probíhat automatické procházení panelu. Chcete-li zobrazit náhled automatického hledání, dvakrát klikněte na skupinu v oblasti uspořádání nebo vyberte panel ze seznamu a potom na panelu nástrojů klikněte na Náhled.

   Vyberte krok pro posunutí z jednoho tlačítka nebo skupiny na další. Chcete-li se posouvat o určitý počet tlačítek, vyberte volbu Skluz a krok.

   Metoda Skluz a krok vyžaduje menší přesnost než navigace po skupinách. Při automatickém procházení panelu se postupně zvýrazňují překrývající se sady tlačítek nabízející opakovanou možnost přiblížit se k požadovanému tlačítku a teprve potom na ně přejít po krocích.

   Ukázka fungování metody Skluz a krok: zvýrazní se sada čtyř tlačítek (velikost lupy), potom další sada čtyř tlačítek atd., s postupným překrýváním.
  • Velikost klouzavé lupy: Zadejte počet tlačítek, která se mají zvýraznit najednou při použití automatického procházení metodou Skluz a krok.

  • Zobrazit úpravy: Zobrazí v pravém horním rohu vlastního panelu ikonu voleb panelu . Tlačítka voleb panelu můžete použít k nastavení velikosti a průhlednosti panelu.

  • Zobrazit tlačítko výchozího panelu: V pravém horním rohu vlastního panelu si pro snadný návrat na výchozí panel můžete nechat zobrazit tlačítko Výchozí .

 • Nastavení voleb tlačítek a skupin.

  • Nastavení vizuálních voleb pro vybrané tlačítko nebo skupinu: V inspektoru zadejte kteroukoli z následujících vlastností: Název (pouze u tlačítek), velikost a barvu písma, umístění, obrázek, který má být na tlačítku použit, a barvu tlačítka.

  • Nastavení zvukových voleb pro vybrané tlačítko nebo skupinu: V inspektoru zadejte kteroukoli z následujících vlastností: frázi, která má být vyslovena, když se na tlačítku nachází kurzor VoiceOver, a zvuk, který se má ozvat při výběru položky.

   Fráze a zvuk se ozvou jen tehdy, je-li v předvolbách pro Switch Control aktivováno jejich vyslovení a přehrání. Chcete-li tuto volbu aktivovat, vyberte v nabídce Apple příkaz Předvolby systému, klikněte na Zpřístupnění, dále na položku Switch Control, potom na položku Navigace a nakonec na místní nabídku Během navigace.

   Otevřít panel Switch Control

  • Nastavení akce pro vybrané tlačítko: Zadejte akci, která má být při výběru tlačítka provedena, například Zadat text. U některých akcí je nutné zadat další podrobnosti, například text, který má být při výběru tlačítka automaticky zadán.

   Když vyberete akci s myší:

   • Pro akci myši Otočení je způsob otáčení sektoru (ve tvaru kruhového výřezu) určen nastavením Hranice. Je-li zadána hodnota Všechny monitory, bude středem otáčení aktuální umístění kurzoru na obrazovce. Je-li zadána hodnota Aktivní okno, bude se sektor otáčet v okně v popředí a středem otáčení bude střed okna.

   • Pro akci myši Směrový pohyb můžete určit směr, kterým se má ukazatel na obrazovce při výběru tlačítka pohybovat. Můžete také určit, že se má při výběru tlačítka pohyb obrátit nebo že se má zopakovat naposledy provedený směrový pohyb.

Položky můžete na panelu kopírovat a vkládat nebo je zkopírovat z jednoho panelu a vložit do jiného.

Nastavení voleb pro panel Klávesnice zpřístupnění

 • Nastavení voleb panelu.

  Pokud volby panelu v inspektoru nevidíte, zkontrolujte, zda jsou v oblasti uspořádání vybrána tlačítka nebo skupiny. Pokud ano, kliknutím kamkoli na pozadí oblasti je odznačte.

  • Zobrazit pro aplikace: Umožňuje zobrazit panel automaticky vždy, když je aktivní některá z aplikací, které vyberete v místní nabídce.

  • Zobrazit: Určete, jak chcete panel používat. Můžete jej přidat na seznam vlastních panelů nebo jej používat jako výchozí panel, klávesnici nebo panel ukazatele. Když panel uložíte jako výchozí panel, klávesnici nebo panel ukazatele, nahradí stávající panel; tento panel je stále dostupný na seznamu vlastních panelů.

  • Zobrazit úpravy: Zobrazí v pravém horním rohu vlastního panelu ikonu voleb panelu . Tlačítka voleb panelu můžete použít k nastavení velikosti a průhlednosti panelu.

  • Zobrazit tlačítko výchozího panelu: V pravém horním rohu vlastního panelu si pro snadný návrat na výchozí panel můžete nechat zobrazit tlačítko Výchozí .

 • Nastavení voleb tlačítek a skupin.

  • Nastavení vizuálních voleb pro vybrané tlačítko nebo skupinu: V inspektoru zadejte kteroukoli z následujících vlastností: Název (pouze u tlačítek), velikost a barvu písma, umístění, obrázek, který má být na tlačítku použit, a barvu tlačítka.

  • Nastavení akce pro vybrané tlačítko: Zadejte akci, která má být při výběru tlačítka provedena, například Zadat text. U některých akcí je nutné zadat další podrobnosti, například text, který má být při výběru tlačítka automaticky zadán.

   Když vyberete akci setrvání:

   • Vyberte akci, která se provede při setrvání na tlačítku, například Dvojí kliknutí. Také si můžete nechat zobrazit nabídku voleb, kterou můžete použít k přepínání mezi akcemi na jedno použití nebo k pozastavení veškerých akcí.

   • Chcete-li provést akci jednorázově, vyberte volbu Jen jednou. Tato volba je užitečná, když chcete například použít tlačítko, které po kliknutí pravým tlačítkem myši otevře nabídku zkratek.

Položky můžete na panelu kopírovat a vkládat nebo je zkopírovat z jednoho panelu a vložit do jiného.

Pokud upravíte panel ve sbírce panelů, nezapomeňte provedené změny uložit, a zpřístupnit je tak ve Switch Control nebo na klávesnici zpřístupnění.