OS X El Capitan 中可用的受信任根憑證列表

OS X 信任憑證庫包含隨 OS X 預先安裝的受信任根憑證。

關於信任和憑證

OS X El Capitan v10.11 信任憑證庫包含三種憑證:

  • 受信任憑證建立信任鏈,驗證由受信任根所簽署的其他憑證,例如用以建立對 Web 伺服器的安全連線。當 IT 管理者為 OS X El Capitan 建立設定描述檔時,不需要納入這些受信任根憑證。
  • 「永遠先詢問」的憑證未受信任但也不會遭到阻擋。使用這類憑證時,系統會提示您選擇是否要信任它。
  • 「已阻擋」的憑證被視為已遭盜用,而且絕對不會受到信任。

本文列出 OS X El Capitan 的憑證信任政策,並且會在憑證列表變更時進行更新。

「受信任」的憑證

憑證名稱 核發者 類型 密鑰大小 簽名演算法 序號 到期日 EV 規則
A-Trust-nQual-01 A-Trust-nQual-01 RSA  2048 bit SHA-1  00 E2 42 2014 年 11 月 30 日 23:00:00 非 EV 
A-Trust-nQual-03 A-Trust-nQual-03 RSA  2048 bit SHA-1  01 6C 1E 2015 年 8 月 17 日 22:00:00 非 EV 
A-Trust-Qual-01 A-Trust-Qual-01 RSA  2048 bit SHA-1  00 E2 43 2014 年 11 月 30 日 23:00:00 非 EV 
A-Trust-Qual-02 A-Trust-Qual-02 RSA  2048 bit SHA-1  00 E2 48 2014 年 12 月 2 日 23:00:00 非 EV 
AAA Certificate Services  AAA Certificate Services  RSA  2048 bit SHA-1  01  2028 年 12 月 31 日 23:59:59  非 EV 
Actalis Authentication Root CA  Actalis Authentication Root CA  RSA  4096 bit SHA-256  57 0A 11 97 42 C4 E3 CC  2030 年 9 月 22 日 11:22:02  1.3.159.1.17.1 
AddTrust Class 1 CA Root  AddTrust Class 1 CA Root  RSA  2048 bit SHA-1  01  2020 年 5 月 30 日 10:38:31  非 EV 
AddTrust External CA Root  AddTrust External CA Root  RSA  2048 bit SHA-1  01  2020 年 5 月 30 日 10:48:38  1.3.6.1.4.1.6449.1.2.1.5.1 1.3.6.1.4.1.782.1.2.1.8.1 
AddTrust Public CA Root AddTrust Public CA Root RSA  2048 bit SHA-1  01  2020 年 5 月 30 日 10:41:50 非 EV 
AddTrust Qualified CA Root AddTrust Qualified CA Root RSA  2048 bit SHA-1  01  2020 年 5 月 30 日 10:44:50 非 EV 
Admin-Root-CA  Admin-Root-CA  RSA  2048 bit SHA-1  3B F3 81 D0  2021 年 11 月 10 日 07:51:07  非 EV 
AdminCA-CD-T01 AdminCA-CD-T01 RSA  2048 bit SHA-1  01  2016 年 1 月 25 日 12:36:19 非 EV 
AffirmTrust Commercial  AffirmTrust Commercial  RSA  2048 bit SHA-256  77 77 06 27 26 A9 B1 7C  2030 年 12 月 31 日 14:06:06  1.3.6.1.4.1.34697.2.1 
AffirmTrust Networking  AffirmTrust Networking  RSA  2048 bit SHA-1  7C 4F 04 39 1C D4 99 2D  2030 年 12 月 31 日 14:08:24  1.3.6.1.4.1.34697.2.2 
AffirmTrust Premium ECC  AffirmTrust Premium ECC  ECDSA  384 bit SHA-384  74 97 25 8A C7 3F 7A 54  2040 年 12 月 31 日 14:20:24  1.3.6.1.4.1.34697.2.4 
AffirmTrust Premium  AffirmTrust Premium  RSA  4096 bit SHA-384  6D 8C 14 46 B1 A6 0A EE  2040 年 12 月 31 日 14:10:36  1.3.6.1.4.1.34697.2.3 
ANF Global Root CA  ANF Global Root CA  RSA  4096 bit SHA-256  01 3F 2F 31 77 E6  2033 年 6 月 5 日 17:45:38  1.3.6.1.4.1.18332.55.1.1.2.22 
Apple Root CA - G2  Apple Root CA - G2  RSA  4096 bit SHA-384  01 E0 E5 B5 83 67 A3 E0  2039 年 4 月 30 日 18:10:09  非 EV 
Apple Root CA - G3  Apple Root CA - G3  ECDSA  384 bit SHA-384  2D C5 FC 88 D2 C5 4B 95  2039 年 4 月 30 日 18:19:06  非 EV 
Apple Root CA  Apple Root CA  RSA  2048 bit SHA-1  02  2035 年 2 月 9 日 21:40:36  非 EV 
Apple Root Certificate Authority  Apple Root Certificate Authority  RSA  2048 bit SHA-1  01  2025 年 2 月 10 日 00:18:14  非 EV 
Application CA G2 Application CA G2 RSA  2048 bit SHA-1  31 2016 年 3 月 31 日 14:59:59 非 EV 
ApplicationCA ApplicationCA RSA  2048 bit SHA-1  31 2017 年 12 月 12 日 15:00:00 非 EV 
ApplicationCA2 Root  ApplicationCA2 Root  RSA  2048 bit SHA-256  31 32 35 33 37 32 38 32 38 32 38  2033 年 3 月 12 日 15:00:00  非 EV 
Autoridad de Certificacion Firmaprofesional CIF A62634068  Autoridad de Certificacion Firmaprofesional CIF A62634068  RSA  4096 bit SHA-1  53 EC 3B EE FB B2 48 5F  2030 年 12 月 31 日 08:38:15  1.3.6.1.4.1.13177.10.1.3.10 
Autoridad de Certificacion Raiz del Estado Venezolano  Autoridad de Certificacion Raiz del Estado Venezolano  RSA  4096 bit SHA-384  01  2030 年 12 月 17 日 23:59:59  非 EV 
Baltimore CyberTrust Root  Baltimore CyberTrust Root  RSA  2048 bit SHA-1  02 00 00 B9  2025 年 5 月 12 日 23:59:00  1.3.6.1.4.1.6334.1.100.1 
Belgium Root CA2  Belgium Root CA2  RSA  2048 bit SHA-1  2A FF BE 9F A2 F0 E9 87  2021 年 12 月 15 日 08:00:00  非 EV 
Buypass Class 2 CA 1 Buypass Class 2 CA 1 RSA  2048 bit SHA-1  01  2016 年 10 月 13 日 10:25:09 非 EV 
Buypass Class 2 Root CA  Buypass Class 2 Root CA  RSA  4096 bit SHA-256  02  2040 年 10 月 26 日 08:38:03  非 EV 
Buypass Class 3 CA 1 Buypass Class 3 CA 1 RSA  2048 bit SHA-1  02  2015 年 5 月 9 日 14:13:03 2.16.578.1.26.1.3.3 
Buypass Class 3 Root CA  Buypass Class 3 Root CA  RSA  4096 bit SHA-256  02  2040 年 10 月 26 日 08:28:58  2.16.578.1.26.1.3.3 
CA Disig Root R1  CA Disig Root R1  RSA  4096 bit SHA-1  00 C3 03 9A EE 50 90 6E 28  2042 年 7 月 19 日 09:06:56  非 EV 
CA Disig Root R2  CA Disig Root R2  RSA  4096 bit SHA-256  00 92 B8 88 DB B0 8A C1 63  2042 年 7 月 19 日 09:15:30  非 EV 
CA Disig CA Disig RSA  2048 bit SHA-1  01  2016 年 3 月 22 日 01:39:34 非 EV 
Certigna  Certigna  RSA  2048 bit SHA-1  00 FE DC E3 01 0F C9 48 FF  2027 年 6 月 29 日 15:13:05  1.2.250.1.177.1.18.2.2 
Certinomis - Autorité Racine  Certinomis - Autorité Racine  RSA  4096 bit SHA-1  01  2028 年 9 月 17 日 08:28:59  非 EV 
Certinomis - Root CA  Certinomis - Root CA  RSA  4096 bit SHA-256  01  2033 年 10 月 21 日 09:17:18  非 EV 
certSIGN ROOT CA  certSIGN ROOT CA  RSA  2048 bit SHA-1  20 06 05 16 70 02  2031 年 7 月 4 日 17:20:04  非 EV 
Certum CA  Certum CA  RSA  2048 bit SHA-1  01 00 20  2027 年 6 月 11 日 10:46:39  1.2.616.1.113527.2.5.1.1 
Certum Trusted Network CA 2  Certum Trusted Network CA 2  RSA  4096 bit SHA-512  00 B8 59 14 71 3F 57 DF 8F 31 C0 33 3D D2 D6 19 7A 23 17 B4 EB 2046 年 10 月 6 日 08:39:56  1.2.616.1.113527.2.5.1.1 
Certum Trusted Network CA  Certum Trusted Network CA  RSA  2048 bit SHA-1  04 44 C0  2029 年 12 月 31 日 12:07:37  1.2.616.1.113527.2.5.1.1 
Chambers of Commerce Root - 2008  Chambers of Commerce Root - 2008  RSA  4096 bit SHA-1  00 A3 DA 42 7E A4 B1 AE DA  2038 年 7 月 31 日 12:29:50  1.3.6.1.4.1.17326.10.14.2.1.2 
Chambers of Commerce Root  Chambers of Commerce Root  RSA  2048 bit SHA-1  00  2037 年 9 月 30 日 16:13:44  1.3.6.1.4.1.17326.10.14.2.1.2 
Cisco Root CA 2048  Cisco Root CA 2048  RSA  2048 bit SHA-1  5F F8 7B 28 2B 54 DC 8D 42 A3 15 B5 68 C9 AD FF  2029 年 5 月 14 日 20:25:42  非 EV 
Class 2 Primary CA  Class 2 Primary CA  RSA  2048 bit SHA-1  00 85 BD 4B F3 D8 DA E3 69 F6 94 D7 5F C3 A5 44 23  2019 年 7 月 6 日 23:59:59  1.3.6.1.4.1.22234.2.5.2.3.1 
Common Policy  Common Policy  RSA  2048 bit SHA-1  29 36 47 AA E3 8A AC 86 4A 23 56 F2 CA B7 61 AF  2027 年 10 月 15 日 16:08:00  非 EV 
COMODO Certification Authority  COMODO Certification Authority  RSA  2048 bit SHA-1  4E 81 2D 8A 82 65 E0 0B 02 EE 3E 35 02 46 E5 3D  2029 年 12 月 31 日 23:59:59  1.3.6.1.4.1.6449.1.2.1.5.1 
ComSign CA  ComSign CA  RSA  2048 bit SHA-1  14 13 96 83 14 55 8C EA 7B 63 E5 FC 34 87 77 44  2029 年 3 月 19 日 15:02:18  非 EV 
ComSign Global Root CA  ComSign Global Root CA  RSA  4096 bit SHA-256  00 8F 61 71 15 BA 79 58 17 8C 7D 11 3A AC D6 DB AE  2036 年 7 月 16 日 10:24:55  非 EV 
ComSign Secured CA  ComSign Secured CA  RSA  2048 bit SHA-1  00 C7 28 47 09 B3 B8 6C 45 8C 1D FA 24 F5 36 4E E9  2029 年 3 月 16 日 15:04:56  非 EV 
D-TRUST Root Class 3 CA 2 2009  D-TRUST Root Class 3 CA 2 2009  RSA  2048 bit SHA-256  09 83 F3  2029 年 11 月 5 日 08:35:58  非 EV 
D-TRUST Root Class 3 CA 2 EV 2009  D-TRUST Root Class 3 CA 2 EV 2009  RSA  2048 bit SHA-256  09 83 F4  2029 年 11 月 5 日 08:50:46  1.3.6.1.4.1.4788.2.202.1 
Deutsche Telekom Root CA 2  Deutsche Telekom Root CA 2  RSA  2048 bit SHA-1  26  2019 年 7 月 9 日 23:59:00  非 EV 
DigiCert Assured ID Root CA  DigiCert Assured ID Root CA  RSA  2048 bit SHA-1  0C E7 E0 E5 17 D8 46 FE 8F E5 60 FC 1B F0 30 39  2031 年 11 月 10 日 00:00:00  非 EV 
DigiCert Assured ID Root G2  DigiCert Assured ID Root G2  RSA  2048 bit SHA-256  0B 93 1C 3A D6 39 67 EA 67 23 BF C3 AF 9A F4 4B  2038 年 1 月 15 日 12:00:00  2.16.840.1.114412.2.1 
DigiCert Assured ID Root G3  DigiCert Assured ID Root G3  ECDSA  384 bit SHA-384  0B A1 5A FA 1D DF A0 B5 49 44 AF CD 24 A0 6C EC  2038 年 1 月 15 日 12:00:00  2.16.840.1.114412.2.1 
DigiCert Global Root CA  DigiCert Global Root CA  RSA  2048 bit SHA-1  08 3B E0 56 90 42 46 B1 A1 75 6A C9 59 91 C7 4A  2031 年 11 月 10 日 00:00:00  非 EV 
DigiCert Global Root G2  DigiCert Global Root G2  RSA  2048 bit SHA-256  03 3A F1 E6 A7 11 A9 A0 BB 28 64 B1 1D 09 FA E5  2038 年 1 月 15 日 12:00:00  2.16.840.1.114412.2.1 
DigiCert Global Root G3  DigiCert Global Root G3  ECDSA  384 bit SHA-384  05 55 56 BC F2 5E A4 35 35 C3 A4 0F D5 AB 45 72  2038 年 1 月 15 日 12:00:00  2.16.840.1.114412.2.1 
DigiCert High Assurance EV Root CA  DigiCert High Assurance EV Root CA  RSA  2048 bit SHA-1  02 AC 5C 26 6A 0B 40 9B 8F 0B 79 F2 AE 46 25 77  2031 年 11 月 10 日 00:00:00  2.16.840.1.114412.1.3.0.2 2.16.840.1.114412.2.1 
DigiCert Trusted Root G4  DigiCert Trusted Root G4  RSA  4096 bit SHA-384  05 9B 1B 57 9E 8E 21 32 E2 39 07 BD A7 77 75 5C  2038 年 1 月 15 日 12:00:00  2.16.840.1.114412.2.1 
DoD Root CA 2 DoD Root CA 2 RSA  2048 bit SHA-1  05 2029 年 12 月 5 日 15:00:10 非 EV 
DST ACES CA X6  DST ACES CA X6  RSA  2048 bit SHA-1  0D 5E 99 0A D6 9D B7 78 EC D8 07 56 3B 86 15 D9  2017 年 11 月 20 日 21:19:58  非 EV 
DST Root CA X3  DST Root CA X3  RSA  2048 bit SHA-1  44 AF B0 80 D6 A3 27 BA 89 30 39 86 2E F8 40 6B  2021 年 9 月 30 日 14:01:15  非 EV 
DST Root CA X4  DST Root CA X4  RSA  2048 bit SHA-1  00 D0 1E 46 50 00 00 29 8C 00 00 00 02 00 00 00 02  2020 年 9 月 13 日 06:22:50  非 EV 
E-Tugra Certification Authority  E-Tugra Certification Authority  RSA  4096 bit SHA-256  6A 68 3E 9C 51 9B CB 53  2023 年 3 月 3 日 12:09:48  2.16.792.3.0.4.1.1.4 
EBG Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı EBG Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı RSA  4096 bit SHA-1  4C AF 73 42 1C 8E 74 02 2016 年 8 月 14 日 00:31:09 非 EV 
Echoworx Root CA2  Echoworx Root CA2  RSA  2048 bit SHA-1  00  2030 年 10 月 7 日 10:49:13  非 EV 
EE Certification Centre Root CA  EE Certification Centre Root CA  RSA  2048 bit SHA-1  54 80 F9 A0 73 ED 3F 00 4C CA 89 D8 E3 71 E6 4A  2030 年 12 月 17 日 23:59:59  非 EV 
Entrust Root Certification Authority - EC1  Entrust Root Certification Authority - EC1  ECDSA  384 bit SHA-384  00 A6 8B 79 29 00 00 00 00 50 D0 91 F9  2037 年 12 月 18 日 15:55:36  2.16.840.1.114028.10.1.2 
Entrust Root Certification Authority - G2  Entrust Root Certification Authority - G2  RSA  2048 bit SHA-256  4A 53 8C 28  2030 年 12 月 7 日 17:55:54  2.16.840.1.114028.10.1.2 
Entrust Root Certification Authority  Entrust Root Certification Authority  RSA  2048 bit SHA-1  45 6B 50 54  2026 年 11 月 27 日 20:53:42  2.16.840.1.114028.10.1.2 
Entrust.net Certification Authority (2048)  Entrust.net Certification Authority (2048)  RSA  2048 bit SHA-1  38 63 B9 66  2019 年 12 月 24 日 18:20:51  非 EV 
Entrust.net Certification Authority (2048)  Entrust.net Certification Authority (2048)  RSA  2048 bit SHA-1  38 63 DE F8  2029 年 7 月 24 日 14:15:12  2.16.840.1.114028.10.1.2 
ePKI Root Certification Authority  ePKI Root Certification Authority  RSA  4096 bit SHA-1  15 C8 BD 65 47 5C AF B8 97 00 5E E4 06 D2 BC 9D  2034 年 12 月 20 日 02:31:27  非 EV 
Federal Common Policy CA  Federal Common Policy CA  RSA  2048 bit SHA-256  01 30  2030 年 12 月 1 日 16:45:27  非 EV 
GeoTrust Global CA  GeoTrust Global CA  RSA  2048 bit SHA-1  02 34 56  2022 年 5 月 21 日 04:00:00  非 EV 
GeoTrust Primary Certification Authority - G2  GeoTrust Primary Certification Authority - G2  ECDSA  384 bit SHA-384  3C B2 F4 48 0A 00 E2 FE EB 24 3B 5E 60 3E C3 6B  2038 年 1 月 18 日 23:59:59  1.3.6.1.4.1.14370.1.6 
GeoTrust Primary Certification Authority - G3  GeoTrust Primary Certification Authority - G3  RSA  2048 bit SHA-256  15 AC 6E 94 19 B2 79 4B 41 F6 27 A9 C3 18 0F 1F  2037 年 12 月 1 日 23:59:59  1.3.6.1.4.1.14370.1.6 
GeoTrust Primary Certification Authority  GeoTrust Primary Certification Authority  RSA  2048 bit SHA-1  18 AC B5 6A FD 69 B6 15 3A 63 6C AF DA FA C4 A1  2036 年 7 月 16 日 23:59:59  1.3.6.1.4.1.14370.1.6 
Global Chambersign Root - 2008  Global Chambersign Root - 2008  RSA  4096 bit SHA-1  00 C9 CD D3 E9 D5 7D 23 CE  2038 年 7 月 31 日 12:31:40  1.3.6.1.4.1.17326.10.8.12.1.2
Global Chambersign Root  Global Chambersign Root  RSA  2048 bit SHA-1  00  2037 年 9 月 30 日 16:14:18  1.3.6.1.4.1.17326.10.14.2.1.2 
GlobalSign Root CA  GlobalSign Root CA  RSA  2048 bit SHA-1  04 00 00 00 00 01 15 4B 5A C3 94  2028 年 1 月 28 日 12:00:00  非 EV 
GlobalSign  GlobalSign  ECDSA  256 bit SHA-256  2A 38 A4 1C 96 0A 04 DE 42 B2 28 A5 0B E8 34 98 02  2038 年 1 月 19 日 03:14:07  非 EV 
GlobalSign  GlobalSign  ECDSA  384 bit SHA-384  60 59 49 E0 26 2E BB 55 F9 0A 77 8A 71 F9 4A D8 6C  2038 年 1 月 19 日 03:14:07  非 EV 
GlobalSign  GlobalSign  RSA  2048 bit SHA-1  04 00 00 00 00 01 0F 86 26 E6 0D  2021 年 12 月 15 日 08:00:00  1.3.6.1.4.1.4146.1.1 
GlobalSign  GlobalSign  RSA  2048 bit SHA-256  04 00 00 00 00 01 21 58 53 08 A2  2029 年 3 月 18 日 10:00:00  1.3.6.1.4.1.4146.1.1 
Go Daddy Class 2 Certification Authority  Go Daddy Class 2 Certification Authority  RSA  2048 bit SHA-1  00  2034 年 6 月 29 日 17:06:20  2.16.840.1.114413.1.7.23.3 
Go Daddy Root Certificate Authority - G2  Go Daddy Root Certificate Authority - G2  RSA  2048 bit SHA-256  00  2037 年 12 月 31 日 23:59:59  2.16.840.1.114413.1.7.23.3 
Government Root Certification Authority  Government Root Certification Authority  RSA  4096 bit SHA-256  00 B6 4B 88 07 E2 23 EE C8 5C 12 AD A6 0E 06 A1 F2  2037 年 12 月 31 日 15:59:59  非 EV 
Hellenic Academic and Research Institutions RootCA 2011  Hellenic Academic and Research Institutions RootCA 2011  RSA  2048 bit SHA-1  00  2031 年 12 月 1 日 13:49:52  非 EV 
Hongkong Post Root CA 1  Hongkong Post Root CA 1  RSA  2048 bit SHA-1  03 E8  2023 年 5 月 15 日 04:52:29  非 EV 
I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009  I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009  RSA  2048 bit SHA-256  00 A0 37 A0  2019 年 9 月 1 日 00:00:00  非 EV 
IdenTrust Commercial Root CA 1  IdenTrust Commercial Root CA 1  RSA  4096 bit SHA-256  0A 01 42 80 00 00 01 45 23 C8 44 B5 00 00 00 02  2034 年 1 月 16 日 18:12:23  非 EV 
IdenTrust Public Sector Root CA 1  IdenTrust Public Sector Root CA 1  RSA  4096 bit SHA-256  0A 01 42 80 00 00 01 45 23 CF 46 7C 00 00 00 02  2034 年 1 月 16 日 17:53:32  非 EV 
Izenpe.com  Izenpe.com  RSA  2048 bit SHA-1  01  2018 年 1 月 30 日 23:00:00  1.3.6.1.4.1.14777.6.1.1 1.3.6.1.4.1.14777.6.1.2 
Izenpe.com  Izenpe.com  RSA  4096 bit SHA-1  06 E8 46 27 2F 1F 0A 8F D1 84 5C E3 69 F6 D5  2037 年 12 月 13 日 08:27:25  1.3.6.1.4.1.14777.6.1.1 1.3.6.1.4.1.14777.6.1.2 
Izenpe.com  Izenpe.com  RSA  4096 bit SHA-256  00 B0 B7 5A 16 48 5F BF E1 CB F5 8B D7 19 E6 7D  2037 年 12 月 13 日 08:27:25  非 EV 
Juur-SK Juur-SK RSA  2048 bit SHA-1  3B 8E 4B FC 2016 年 8 月 26 日 14:23:01 非 EV 
KISA RootCA 1  KISA RootCA 1  RSA  2048 bit SHA-1  04  2025 年 8 月 24 日 08:05:46  非 EV 
Microsec e-Szigno Root CA 2009  Microsec e-Szigno Root CA 2009  RSA  2048 bit SHA-256  00 C2 7E 43 04 4E 47 3F 19  2029 年 12 月 30 日 11:30:18  非 EV 
NetLock Arany (Class Gold) Főtanúsítvány  NetLock Arany (Class Gold) Főtanúsítvány  RSA  2048 bit SHA-256  49 41 2C E4 00 10  2028 年 12 月 6 日 15:08:21  非 EV 
NetLock Kozjegyzoi (Class A) Tanusitvanykiado NetLock Kozjegyzoi (Class A) Tanusitvanykiado RSA  2048 bit MD5 01 03 2019 年 2 月 19 日 23:14:47 非 EV 
Network Solutions Certificate Authority  Network Solutions Certificate Authority  RSA  2048 bit SHA-1  57 CB 33 6F C2 5C 16 E6 47 16 17 E3 90 31 68 E0  2029 年 12 月 31 日 23:59:59  1.3.6.1.4.1.782.1.2.1.8.1 
OISTE WISeKey Global Root GA CA  OISTE WISeKey Global Root GA CA  RSA  2048 bit SHA-1  41 3D 72 C7 F4 6B 1F 81 43 7D F1 D2 28 54 DF 9A  2037 年 12 月 11 日 16:09:51  非 EV 
QuoVadis Root CA 1 G3  QuoVadis Root CA 1 G3  RSA  4096 bit SHA-256  78 58 5F 2E AD 2C 19 4B E3 37 07 35 34 13 28 B5 96 D4 65 93  2042 年 1 月 12 日 17:27:44  非 EV 
QuoVadis Root CA 2 G3  QuoVadis Root CA 2 G3  RSA  4096 bit SHA-256  44 57 34 24 5B 81 89 9B 35 F2 CE B8 2B 3B 5B A7 26 F0 75 28  2042 年 1 月 12 日 18:59:32  1.3.6.1.4.1.8024.0.2.100.1.2 
QuoVadis Root CA 2  QuoVadis Root CA 2  RSA  4096 bit SHA-1  05 09  2031 年 11 月 24 日 18:23:33  1.3.6.1.4.1.8024.0.2.100.1.2 
QuoVadis Root CA 3 G3  QuoVadis Root CA 3 G3  RSA  4096 bit SHA-256  2E F5 9B 02 28 A7 DB 7A FF D5 A3 A9 EE BD 03 A0 CF 12 6A 1D  2042 年 1 月 12 日 20:26:32  非 EV 
QuoVadis Root CA 3  QuoVadis Root CA 3  RSA  4096 bit SHA-1  05 C6  2031 年 11 月 24 日 19:06:44  非 EV 
QuoVadis Root Certification Authority  QuoVadis Root Certification Authority  RSA  2048 bit SHA-1  3A B6 50 8B  2021 年 3 月 17 日 18:33:33  1.3.6.1.4.1.8024.0.2.100.1.2 
RSA Security 2048 V3 RSA Security 2048 V3 RSA  2048 bit SHA-1  0A 01 01 01 00 00 02 7C 00 00 00 0A 00 00 00 02 2026 年 2 月 22 日 20:39:23 非 EV 
Secure Certificate Services Secure Certificate Services RSA  2048 bit SHA-1  01  2028 年 12 月 31 日 23:59:59  非 EV 
Secure Global CA  Secure Global CA  RSA  2048 bit SHA-1  07 56 22 A4 E8 D4 8A 89 4D F4 13 C8 F0 F8 EA A5  2029 年 12 月 31 日 19:52:06  2.16.840.1.114404.1.1.2.4.1 
SecureTrust CA  SecureTrust CA  RSA  2048 bit SHA-1  0C F0 8E 5C 08 16 A5 AD 42 7F F0 EB 27 18 59 D0  2029 年 12 月 31 日 19:40:55  2.16.840.1.114404.1.1.2.4.1 
Security Communication EV RootCA1  Security Communication EV RootCA1  RSA  2048 bit SHA-1  00  2037 年 6 月 6 日 02:12:32  1.2.392.200091.100.721.1 
Security Communication RootCA1  Security Communication RootCA1  RSA  2048 bit SHA-1  00  2023 年 9 月 30 日 04:20:49  1.2.392.200091.100.721.1 
Security Communication RootCA2  Security Communication RootCA2  RSA  2048 bit SHA-256  00  2029 年 5 月 29 日 05:00:39  1.2.392.200091.100.721.1 
Sonera Class1 CA Sonera Class1 CA RSA  2048 bit SHA-1  24  2021 年 4 月 6 日 10:49:13 非 EV 
Sonera Class2 CA  Sonera Class2 CA  RSA  2048 bit SHA-1  1D  2021 年 4 月 6 日 07:29:40  非 EV 
Staat der Nederlanden EV Root CA  Staat der Nederlanden EV Root CA  RSA  4096 bit SHA-256  00 98 96 8D  2022 年 12 月 8 日 11:10:28  2.16.528.1.1003.1.2.7 
Staat der Nederlanden Root CA - G2  Staat der Nederlanden Root CA - G2  RSA  4096 bit SHA-256  00 98 96 8C  2020 年 3 月 25 日 11:03:10  非 EV 
Staat der Nederlanden Root CA - G3  Staat der Nederlanden Root CA - G3  RSA  4096 bit SHA-256  00 98 A2 39  2028 年 11 月 13 日 23:00:00  非 EV 
Staat der Nederlanden Root CA  Staat der Nederlanden Root CA  RSA  2048 bit SHA-1  00 98 96 8A 2015 年 12 月 16 日 09:15:38 非 EV 
Starfield Class 2 Certification Authority  Starfield Class 2 Certification Authority  RSA  2048 bit SHA-1  00  2034 年 6 月 29 日 17:39:16  2.16.840.1.114414.1.7.23.3 
Starfield Root Certificate Authority - G2  Starfield Root Certificate Authority - G2  RSA  2048 bit SHA-256  00  2037 年 12 月 31 日 23:59:59  2.16.840.1.114414.1.7.23.3 
Starfield Services Root Certificate Authority - G2  Starfield Services Root Certificate Authority - G2  RSA  2048 bit SHA-256  00  2037 年 12 月 31 日 23:59:59  2.16.840.1.114414.1.7.24.3 
StartCom Certification Authority G2  StartCom Certification Authority G2  RSA  4096 bit SHA-256  3B  2039 年 12 月 31 日 23:59:01  1.3.6.1.4.1.23223.2 1.3.6.1.4.1.23223.1.1.1 
StartCom Certification Authority  StartCom Certification Authority  RSA  4096 bit SHA-1  01  2036 年 9 月 17 日 19:46:36  1.3.6.1.4.1.23223.2 1.3.6.1.4.1.23223.1.1.1 
StartCom Certification Authority  StartCom Certification Authority  RSA  4096 bit SHA-256  2D  2036 年 9 月 17 日 19:46:36  1.3.6.1.4.1.23223.2 1.3.6.1.4.1.23223.1.1.1 
Swisscom Root CA 1  Swisscom Root CA 1  RSA  4096 bit SHA-1  5C 0B 85 5C 0B E7 59 41 DF 57 CC 3F 7F 9D A8 36  2025 年 8 月 18 日 22:06:20  非 EV 
Swisscom Root CA 2  Swisscom Root CA 2  RSA  4096 bit SHA-256  1E 9E 28 E8 48 F2 E5 EF C3 7C 4A 1E 5A 18 67 B6  2031 年 6 月 25 日 07:38:14  非 EV 
Swisscom Root EV CA 2  Swisscom Root EV CA 2  RSA  4096 bit SHA-256  00 F2 FA 64 E2 74 63 D3 8D FD 10 1D 04 1F 76 CA 58  2031 年 6 月 25 日 08:45:08  2.16.756.1.83.21.0 
SwissSign Gold CA - G2  SwissSign Gold CA - G2  RSA  4096 bit SHA-1  00 BB 40 1C 43 F5 5E 4F B0  2036 年 10 月 25 日 08:30:35  2.16.756.1.89.1.2.1.1 
SwissSign Gold Root CA - G3  SwissSign Gold Root CA - G3  RSA  4096 bit SHA-256  00 DE C4 F2 44 F3 1D A6 FC  2037 年 8 月 4 日 13:31:47  2.16.756.1.89.1.2.1.1 
SwissSign Platinum CA - G2  SwissSign Platinum CA - G2  RSA  4096 bit SHA-1  4E B2 00 67 0C 03 5D 4F  2036 年 10 月 25 日 08:36:00  非 EV 
SwissSign Platinum Root CA - G3  SwissSign Platinum Root CA - G3  RSA  4096 bit SHA-256  22 3F A9 17 20 DE 81 94  2037 年 8 月 4 日 13:34:04  非 EV 
SwissSign Silver CA - G2  SwissSign Silver CA - G2  RSA  4096 bit SHA-1  4F 1B D4 2F 54 BB 2F 4B  2036 年 10 月 25 日 08:32:46  非 EV 
SwissSign Silver Root CA - G3  SwissSign Silver Root CA - G3  RSA  4096 bit SHA-256  00 AA 88 B0 5A 0B B1 76 9B  2037 年 8 月 4 日 13:19:14  非 EV 
Symantec Class 1 Public Primary Certification Authority - G4  Symantec Class 1 Public Primary Certification Authority - G4  ECDSA  384 bit SHA-384  21 6E 33 A5 CB D3 88 A4 6F 29 07 B4 27 3C C4 D8  2038 年 1 月 18 日 23:59:59  非 EV 
Symantec Class 1 Public Primary Certification Authority - G6  Symantec Class 1 Public Primary Certification Authority - G6  RSA  2048 bit SHA-256  24 32 75 F2 1D 2F D2 09 33 F7 B4 6A CA D0 F3 98  2037 年 12 月 1 日 23:59:59  非 EV 
Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority - G4  Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority - G4  ECDSA  384 bit SHA-384  34 17 65 12 40 3B B7 56 80 2D 80 CB 79 55 A6 1E  2038 年 1 月 18 日 23:59:59  非 EV 
Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority - G6  Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority - G6  RSA  2048 bit SHA-256  64 82 9E FC 37 1E 74 5D FC 97 FF 97 C8 B1 FF 41  2037 年 12 月 1 日 23:59:59  非 EV 
Symantec Class 3 Public Primary Certification Authority - G4  Symantec Class 3 Public Primary Certification Authority - G4  ECDSA  384 bit SHA-384  4C 79 B5 9A 28 9C 76 31 64 F5 89 44 D0 91 02 DE  2037 年 12 月 1 日 23:59:59  2.16.840.1.113733.1.7.23.6 
Symantec Class 3 Public Primary Certification Authority - G6  Symantec Class 3 Public Primary Certification Authority - G6  RSA  4096 bit SHA-384  65 63 71 85 D3 6F 45 C6 8F 7F 31 F9 09 87 92 82  2037 年 12 月 1 日 23:59:59  2.16.840.1.113733.1.7.23.6 
SZAFIR ROOT CA  SZAFIR ROOT CA  RSA  2048 bit SHA-1  00 E6 09 FE 7A EA 00 68 8C E0 24 B4 ED 20 1B 1F EF 52 B4 44 D1  2031 年 12 月 6 日 11:10:57  非 EV 
T-TeleSec GlobalRoot Class 2  T-TeleSec GlobalRoot Class 2  RSA  2048 bit SHA-256  01  2033 年 10 月 1 日 23:59:59  1.3.6.1.4.1.7879.13.24.1 
T-TeleSec GlobalRoot Class 3  T-TeleSec GlobalRoot Class 3  RSA  2048 bit SHA-256  01  2033 年 10 月 1 日 23:59:59  1.3.6.1.4.1.7879.13.24.1 
TC TrustCenter Class 2 CA II TC TrustCenter Class 2 CA II RSA  2048 bit SHA-1  2E 6A 00 01 00 02 1F D7 52 21 2C 11 5C 3B 2025 年 12 月 31 日 22:59:59 非 EV 
TC TrustCenter Class 3 CA II TC TrustCenter Class 3 CA II RSA  2048 bit SHA-1  4A 47 00 01 00 02 E5 A0 5D D6 3F 00 51 BF 2025 年 12 月 31 日 22:59:59 非 EV 
TC TrustCenter Class 4 CA II TC TrustCenter Class 4 CA II RSA  2048 bit SHA-1  05 C0 00 01 00 02 41 D0 06 0A 4D CE 75 10 2025 年 12 月 31 日 22:59:59 非 EV 
TC TrustCenter Universal CA I TC TrustCenter Universal CA I RSA  2048 bit SHA-1  1D A2 00 01 00 02 EC B7 60 80 78 8D B6 06 2025 年 12 月 31 日 22:59:59 非 EV 
TC TrustCenter Universal CA II TC TrustCenter Universal CA II RSA  4096 bit SHA-1  19 33 00 01 00 02 28 1A 9A 04 BC F2 55 45 2030 年 12 月 31 日 22:59:59 非 EV 
TC TrustCenter Universal CA III TC TrustCenter Universal CA III RSA  2048 bit SHA-1  63 25 00 01 00 02 14 8D 33 15 02 E4 6C F4 2029 年 12 月 31 日 23:59:59  1.2.276.0.44.1.1.1.4
TeliaSonera Root CA v1  TeliaSonera Root CA v1  RSA  4096 bit SHA-1  00 95 BE 16 A0 F7 2E 46 F1 7B 39 82 72 FA 8B CD 96  2032 年 10 月 18 日 12:00:50  非 EV 
thawte Primary Root CA - G2  thawte Primary Root CA - G2  ECDSA  384 bit SHA-384  35 FC 26 5C D9 84 4F C9 3D 26 3D 57 9B AE D7 56  2038 年 1 月 18 日 23:59:59  2.16.840.1.113733.1.7.48.1 
thawte Primary Root CA - G3  thawte Primary Root CA - G3  RSA  2048 bit SHA-256  60 01 97 B7 46 A7 EA B4 B4 9A D6 4B 2F F7 90 FB  2037 年 12 月 1 日 23:59:59  2.16.840.1.113733.1.7.48.1 
thawte Primary Root CA  thawte Primary Root CA  RSA  2048 bit SHA-1  34 4E D5 57 20 D5 ED EC 49 F4 2F CE 37 DB 2B 6D  2036 年 7 月 16 日 23:59:59  2.16.840.1.113733.1.7.48.1 
TRUST2408 OCES Primary CA  TRUST2408 OCES Primary CA  RSA  4096 bit SHA-256  4B 8E 60 03  2037 年 12 月 3 日 13:11:34  非 EV 
Trusted Certificate Services Trusted Certificate Services RSA  2048 bit SHA-1  01  2028 年 12 月 31 日 23:59:59  非 EV 
Trustis FPS Root CA  Trustis FPS Root CA  RSA  2048 bit SHA-1  1B 1F AD B6 20 F9 24 D3 36 6B F7 C7 F1 8C A0 59  2024 年 1 月 21 日 11:36:54  非 EV 
TWCA Global Root CA  TWCA Global Root CA  RSA  4096 bit SHA-256  0C BE  2030 年 12 月 31 日 15:59:59  1.3.6.1.4.1.40869.1.1.22.3 
TWCA Root Certification Authority  TWCA Root Certification Authority  RSA  2048 bit SHA-1  01  2030 年 12 月 31 日 15:59:59  1.3.6.1.4.1.40869.1.1.22.3 
TÜBİTAK UEKAE Kök Sertifika Hizmet Sağlayıcısı - Sürüm 3  TÜBİTAK UEKAE Kök Sertifika Hizmet Sağlayıcısı - Sürüm 3  RSA  2048 bit SHA-1  11  2017 年 8 月 21 日 11:37:07  非 EV 
TÜRKTRUST Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı  TÜRKTRUST Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı  RSA  2048 bit SHA-1  01  2015 年 9 月 16 日 10:07:57 非 EV 
TÜRKTRUST Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı  TÜRKTRUST Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı  RSA  2048 bit SHA-1  01  2015 年 3 月 22 日 10:27:17 非 EV 
TÜRKTRUST Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı  TÜRKTRUST Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı  RSA  2048 bit SHA-1  01  2017 年 12 月 22 日 18:37:19  非 EV 
UCA Global Root  UCA Global Root  RSA  4096 bit SHA-1  08  2037 年 12 月 31 日 00:00:00  非 EV 
UCA Root  UCA Root  RSA  2048 bit SHA-1  09  2029 年 12 月 31 日 00:00:00  非 EV 
UTN - DATACorp SGC  UTN - DATACorp SGC  RSA  2048 bit SHA-1  44 BE 0C 8B 50 00 21 B4 11 D3 2A 68 06 A9 AD 69  2019 年 6 月 24 日 19:06:30  非 EV 
UTN-USERFirst-Client Authentication and Email  UTN-USERFirst-Client Authentication and Email  RSA  2048 bit SHA-1  44 BE 0C 8B 50 00 24 B4 11 D3 36 25 25 67 C9 89  2019 年 7 月 9 日 17:36:58  非 EV 
UTN-USERFirst-Hardware  UTN-USERFirst-Hardware  RSA  2048 bit SHA-1  44 BE 0C 8B 50 00 24 B4 11 D3 36 2A FE 65 0A FD  2019 年 7 月 9 日 18:19:22  非 EV 
UTN-USERFirst-Network Applications UTN-USERFirst-Network Applications RSA  2048 bit SHA-1  44 BE 0C 8B 50 00 24 B4 11 D3 36 30 4B C0 33 77 2019 年 7 月 9 日 18:57:49 非 EV 
UTN-USERFirst-Object  UTN-USERFirst-Object  RSA  2048 bit SHA-1  44 BE 0C 8B 50 00 24 B4 11 D3 36 2D E0 B3 5F 1B  2019 年 7 月 9 日 18:40:36  非 EV 
VeriSign Class 1 Public Primary Certification Authority - G3  VeriSign Class 1 Public Primary Certification Authority - G3  RSA  2048 bit SHA-1  00 8B 5B 75 56 84 54 85 0B 00 CF AF 38 48 CE B1 A4  2036 年 7 月 16 日 23:59:59  非 EV 
VeriSign Class 2 Public Primary Certification Authority - G3  VeriSign Class 2 Public Primary Certification Authority - G3  RSA  2048 bit SHA-1  61 70 CB 49 8C 5F 98 45 29 E7 B0 A6 D9 50 5B 7A  2036 年 7 月 16 日 23:59:59  非 EV 
VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G3  VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G3  RSA  2048 bit SHA-1  00 9B 7E 06 49 A3 3E 62 B9 D5 EE 90 48 71 29 EF 57  2036 年 7 月 16 日 23:59:59  非 EV 
VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G4  VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G4  ECDSA  384 bit SHA-384  2F 80 FE 23 8C 0E 22 0F 48 67 12 28 91 87 AC B3  2038 年 1 月 18 日 23:59:59  2.16.840.1.113733.1.7.23.6 
VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5  VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5  RSA  2048 bit SHA-1  18 DA D1 9E 26 7D E8 BB 4A 21 58 CD CC 6B 3B 4A  2036 年 7 月 16 日 23:59:59  2.16.840.1.113733.1.7.23.6 
VeriSign Class 4 Public Primary Certification Authority - G3 VeriSign Class 4 Public Primary Certification Authority - G3 RSA  2048 bit SHA-1  00 EC A0 A7 8B 6E 75 6A 01 CF C4 7C CC 2F 94 5E D7 2036 年 7 月 16 日 23:59:59  非 EV 
VeriSign Universal Root Certification Authority  VeriSign Universal Root Certification Authority  RSA  2048 bit SHA-256  40 1A C4 64 21 B3 13 21 03 0E BB E4 12 1A C5 1D  2037 年 12 月 1 日 23:59:59  2.16.840.1.113733.1.7.23.6 
Visa eCommerce Root  Visa eCommerce Root  RSA  2048 bit SHA-1  13 86 35 4D 1D 3F 06 F2 C1 F9 65 05 D5 90 1C 62  2022 年 6 月 24 日 00:16:12  非 EV 
Visa Information Delivery Root CA  Visa Information Delivery Root CA  RSA  2048 bit SHA-1  5B 57 D7 A8 4C B0 AF D9 D3 6F 4B A0 31 B4 D6 E2  2025 年 6 月 29 日 17:42:42  非 EV 
VRK Gov.Root CA  VRK Gov.Root CA  RSA  2048 bit SHA-1  01 86 A0  2023 年 12 月 18 日 13:51:08  非 EV 
WellsSecure Public Root Certificate Authority WellsSecure Public Root Certificate Authority RSA  2048 bit SHA-1  01  2022 年 12 月 14 日 00:07:54 2.16.840.1.114171.500.9
XRamp Global Certification Authority  XRamp Global Certification Authority  RSA  2048 bit SHA-1  50 94 6C EC 18 EA D5 9C 4D D5 97 EF 75 8F A0 AD  2035 年 1 月 1 日 05:37:19  2.16.840.1.114404.1.1.2.4.1 

「永遠先詢問」的憑證

憑證名稱 核發者 類型 密鑰大小 簽名演算法 序號 到期日 EV 規則
DigiNotar Extended Validation CA  DigiNotar Root CA  RSA  2048 bit SHA-1  00 D6 D0 29 77 F1 49 FD 1A 83 F2 B9 EA 94 8C 5C B4  2017 年 5 月 14 日 16:50:27  非 EV 
DigiNotar PKIoverheid CA Organisatie - G2  Staat der Nederlanden Organisatie CA - G2  RSA  4096 bit SHA-256  01 31 34 BF  2020 年 3 月 23 日 09:50:04  非 EV 
DigiNotar PKIoverheid CA Overheid en Bedrijven  Staat der Nederlanden Overheid CA  RSA  2048 bit SHA-1  01 31 69 B0  2015 年 7 月 27 日 08:39:46  非 EV 
DigiNotar Qualified CA  DigiNotar Root CA  RSA  2048 bit SHA-1  5B D5 60 9C 64 17 68 CF 21 0E 35 FD FB 05 AD 41  2025 年 4 月 21 日 17:18:31  非 EV 
DigiNotar Root CA G2  DigiNotar Root CA G2  RSA  4096 bit SHA-256  0A 82 BD 1E 14 4E 88 14 D7 5B 1A 55 27 BE BF 3E  2029 年 7 月 3 日 13:59:02  非 EV 
DigiNotar Root CA  DigiNotar Root CA  RSA  4096 bit SHA-1  0C 76 DA 9C 91 0C 4E 2C 9E FE 15 D0 58 93 3C 4C  2025 年 3 月 31 日 18:19:21  非 EV 
DigiNotar Services 1024 CA  DigiNotar Root CA  RSA  1024 bit SHA-1  36 16 71 55 43 42 1B 9D E6 CB A3 64 41 DF 24 38  2025 年 3 月 29 日 13:27:58  非 EV 
DigiNotar Services CA  DigiNotar Root CA  RSA  2048 bit SHA-1  00 F1 4A 13 F4 87 2B 56 DC 39 DF 84 CA 7A A1 06 49  2025 年 3 月 28 日 16:53:46  非 EV 
EASEE-gas CA  DigiNotar Root CA  RSA  2048 bit SHA-1  55 5B 9F CE 0A C9 87 F2 9A C9 51 FB C1 F3 73 C9  2019 年 7 月 3 日 13:45:10  非 EV 
Nederlandse Orde van Advocaten - Dutch Bar Association  DigiNotar Root CA  RSA  2048 bit SHA-1  18 21 D7 FB 71 84 A4 1F FD 30 0E 28 2B 12 52 D1  2015 年 3 月 31 日 19:21:33  非 EV 
TRIAL DigiNotar PKIoverheid Organisatie TEST CA - G2  TRIAL PKIoverheid Organisatie TEST CA - G2  RSA  4096 bit SHA-256  01 C9 9D DC  2020 年 3 月 23 日 11:36:29  非 EV 
TRIAL PKIoverheid Organisatie TEST CA - G2  TRIAL PKIoverheid TEST Root CA - G2  RSA  4096 bit SHA-256  01 31 05 FF  2020 年 3 月 24 日 16:00:39  非 EV 
TU Delft CA  DigiNotar Root CA  RSA  2048 bit SHA-1  36 F8 DA 60 CB 29 18 A6 00 23 E8 4F FA 48 71 18  2017 年 3 月 26 日 14:31:06  非 EV 

「已阻擋」的憑證

憑證名稱 核發者 類型 密鑰大小 簽名演算法 序號 到期日 EV 規則
*.EGO.GOV.TR  TÜRKTRUST Elektronik Sunucu Sertifikası Hizmetleri  RSA  2048 bit SHA-1  08 27  2021 年 7 月 6 日 07:07:51  非 EV 
*.google.com  *.EGO.GOV.TR  RSA  1024 bit SHA-1  0A 88 90 40 CE 12 6E 65 57 AE C2 42 7B 4A C1 FB  2013 年 6 月 7 日 19:43:27  非 EV 
*.mail.me.com  Entrust Certification Authority - L1C  RSA  2048 bit SHA-1  4C 1F F0 CE  2015 年 8 月 4 日 04:02:43  非 EV 
DigiNotar Cyber CA  GTE CyberTrust Global Root  RSA  4096 bit SHA-1  07 27 0F F9  2013 年 9 月 20 日 09:44:06  非 EV 
DigiNotar Cyber CA  GTE CyberTrust Global Root  RSA  4096 bit SHA-1  07 27 10 03  2011 年 9 月 27 日 10:52:30  非 EV 
DigiNotar Cyber CA  GTE CyberTrust Global Root  RSA  4096 bit SHA-1  07 27 10 0D  2011 年 10 月 4 日 10:53:11  非 EV 
DigiNotar Public CA 2025  DigiNotar Root CA  RSA  2048 bit SHA-1  1E 7D 7A 53 3D 45 30 41 96 40 0F 71 48 1F 45 04  2025 年 3 月 28 日 16:07:02  非 EV 
DigiNotar Root CA  Entrust.net Secure Server Certification Authority  RSA  4096 bit SHA-1  46 9C 2C AF  2013 年 8 月 26 日 16:27:39  非 EV 
DigiNotar Root CA  Entrust.net Secure Server Certification Authority  RSA  4096 bit SHA-1  46 9C 3C C9  2013 年 8 月 14 日 20:12:36  非 EV 
DigiNotar Services 1024 CA  Entrust.net Secure Server Certification Authority  RSA  1024 bit SHA-1  46 9C 2C B0  2013 年 8 月 26 日 16:29:00  非 EV 
Digisign Server ID (Enrich)  GTE CyberTrust Global Root  RSA  1024 bit SHA-1  07 27 14 A9  2012 年 7 月 17 日 15:16:54  非 EV 
Digisign Server ID - (Enrich)  Entrust.net Certification Authority (2048)  RSA  2048 bit SHA-1  4C 0E 63 6A  2015 年 7 月 16 日 17:53:37  非 EV 
e-islem.kktcmerkezbankasi.org  TÜRKTRUST Elektronik Sunucu Sertifikası Hizmetleri  RSA  2048 bit SHA-1  08 64  2021 年 8 月 5 日 07:07:51  非 EV 
MCSHOLDING TEST  CNNIC ROOT  RSA  2048 bit SHA-256  49 33 00 8E  2015 年 4 月 3 日 06:20:09  非 EV 
Micros CA  Trustwave Organization Issuing CA, Level 2  RSA  2048 bit SHA-1  6B 49 D2 05  2020 年 3 月 29 日 18:23:53  非 EV 
RCS Certification Authority  RCS Certification Authority  RSA  1024 bit SHA-1  00 DF 5B 7D 83 AF 95 1D 6D  2022 年 5 月 5 日 07:17:13  非 EV 
Trustwave Organization Issuing CA, Level 2  XRamp Global Certification Authority  RSA  2048 bit SHA-1  41 90 AB BC  2028 年 12 月 22 日 23:47:42  非 EV 
www.live.fi  COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA  RSA  2048 bit SHA-256  0F D5 25 B4 33 E5 E1 75 5F 49 2A 90 3A F7 62 C1  2015 年 4 月 26 日 23:59:59  非 EV 

舊版 OS X

尋找舊版 OS X 的受信任憑證相關資訊。

發佈日期: