OS X:Mavericks 隨附的字體

OS X Mavericks 隨附數種字樣,專為檢視文字與 PDF 檔、網頁、終端機視窗等等而特別設計,並且皆提供多種語言版本。瞭解 OS X Mavericks 隨附哪些字體檔案。

這篇文章已封存,而且 Apple 也不會再更新。

OS X Mavericks 安裝程式會將隨附字體存放於下列位置:

  • /資源庫/Fonts
  • /系統/資源庫/Fonts

為了與較舊的文件相容(例如以舊版 iWork 建立的文件),Mavericks 可能會啟用其他此處未列出的字體。

關於停用或移除字體

OS X 安裝完成後,使用「字體簿」應用程式即可停用或移除特定字體。除了系統字體外(用於繪製選單、提醒及其他項目的字體),您可以使用「字體簿」啟用或停用任何使用者字體。這可判斷哪些字體顯示在應用程式的「字體」選單或是字體面板中。

如果您考慮停用 OS X 字體,請注意,特定應用程式可能需要用到某些可停用字體 -

  • 網頁內容
  • iWork 和 iLife
  • 語言
  • 其他的 Apple 應用程式

 

重要事項:請勿停用「/系統/資源庫/Fonts」,因為這些項目會用於 OS X 與其他必要應用程式。

 /資源庫/Fonts/

檔案名稱

應用程式顯示的字體 版本
Al Nile.ttc Al Nile 9.0d5e1
Al Nile.ttc Al Nile Bold 9.0d5e1
Al Tarikh.ttc Al Tarikh 9.0d5e1
AlBayan.ttf Al Bayan Plain 9.0d1e1
AlBayanBold.ttf Al Bayan Bold 9.0d1e1
AmericanTypewriter.ttc American Typewriter 9.0d2e1
AmericanTypewriter.ttc American Typewriter Light 9.0d2e1
AmericanTypewriter.ttc American Typewriter Bold 9.0d2e1
AmericanTypewriter.ttc American Typewriter Condensed 9.0d2e1
AmericanTypewriter.ttc American Typewriter Condensed Bold 9.0d2e1
AmericanTypewriter.ttc American Typewriter Condensed Light 9.0d2e1
Andale Mono.ttf Andale Mono 版本 2.00x
Apple Chancery.ttf Apple Chancery 8.0d1e1
Apple LiGothic Medium.ttf Apple LiGothic Medium 6.1d3e1
Apple LiSung Light.ttf Apple LiSung Light 6.1d1e2
AppleGothic.ttf AppleGothic Regular 7.0d5e1
AppleMyungjo.ttf AppleMyungjo Regular 7.0d2e6
AppleSDGothicNeo-ExtraBold.otf Apple SD GothicNeo ExtraBold 9.0d1e2
AppleSDGothicNeo-Heavy.otf Apple SD Gothic Neo Heavy 9.0d1e2
AppleSDGothicNeo-Light.otf Apple SD Gothic Neo Light 9.0d1e2
AppleSDGothicNeo-Medium.otf Apple SD Gothic Neo Medium 9.0d1e2
AppleSDGothicNeo-SemiBold.otf Apple SD Gothic Neo SemiBold 9.0d1e2
AppleSDGothicNeo-Thin.otf Apple SD Gothic Neo Thin 9.0d1e2
AppleSDGothicNeo-UltraLight.otf Apple SD Gothic Neo UltraLight 9.0d1e2
Arial Black.ttf Arial Black 版本 5.00.1x
Arial Bold Italic.ttf Arial Bold Italic 版本 5.00.2x
Arial Bold.ttf Arial Bold 版本 5.01.2x
Arial Italic.ttf Arial Italic 版本 5.00.2x
Arial Narrow Bold Italic.ttf Arial Narrow Bold Italic 版本 2.38.1x
Arial Narrow Bold.ttf Arial Narrow Bold 版本 2.38.1x
Arial Narrow Italic.ttf Arial Narrow Italic 版本 2.38.1x
Arial Narrow.ttf Arial Narrow 版本 2.38.1x
Arial Rounded Bold.ttf Arial Rounded MT Bold 版本 1.51x
Arial Unicode.ttf Arial Unicode MS 版本 1.01x
Arial.ttf Arial 版本 5.01.2x
ArialHB.ttc Arial Hebrew 9.0d4e1
ArialHB.ttc Arial Hebrew Light 9.0d4e1
ArialHB.ttc Arial Hebrew Bold 9.0d4e1
Athelas.ttc Athelas Regular 8.0d7e3
Athelas.ttc Athelas Italic 8.0d7e3
Athelas.ttc Athelas Bold Italic 8.0d7e3
Athelas.ttc Athelas Bold 8.0d7e3
Ayuthaya.ttf Ayuthaya 10.9d1e1
Baghdad.ttf Baghdad 9.0d1e1
Bangla MN.ttc Bangla MN 8.0d1e1
Bangla MN.ttc Bangla MN Bold 8.0d1e1
Bangla Sangam MN.ttc Bangla Sangam MN 8.0d1e1
Bangla Sangam MN.ttc Bangla Sangam MN Bold 8.0d1e1
Baoli.ttc Baoli SC Regular 8.0d1e1
Baskerville.ttc Baskerville Bold 9.0d2e1
Baskerville.ttc Baskerville Bold Italic 9.0d2e1
Baskerville.ttc Baskerville Italic 9.0d2e1
Baskerville.ttc Baskerville 9.0d2e1
Baskerville.ttc Baskerville SemiBold 9.0d2e1
Baskerville.ttc Baskerville SemiBold Italic 9.0d2e1
Beirut.ttc Beirut 9.0d4e2
BiauKai.ttf BiauKai 6.1d3e1
BigCaslon.ttf Big Caslon Medium 6.1d4e1
Brush Script.ttf Brush Script MT Italic 版本 1.52x-1
Chalkboard.ttc Chalkboard 8.1d1e1
Chalkboard.ttc Chalkboard Bold 8.1d1e1
ChalkboardSE.ttc Chalkboard SE Light 8.1d1e1
ChalkboardSE.ttc Chalkboard SE Regular 8.1d1e1
ChalkboardSE.ttc Chalkboard SE Bold 8.1d1e1
Chalkduster.ttf Chalkduster 7.0d6e1
CharcoalCY.dfont Charcoal CY 6.1d5e1
Charter.ttc Charter Roman 9.0d2e1
Charter.ttc Charter Italic 9.0d2e1
Charter.ttc Charter Bold Italic 9.0d2e1
Charter.ttc Charter Bold 9.0d2e1
Charter.ttc Charter Black Italic 9.0d2e1
Charter.ttc Charter Black 9.0d2e1
Cochin.ttc Cochin 8.0d2e1
Cochin.ttc Cochin Bold 8.0d2e1
Cochin.ttc Cochin Italic 8.0d2e1
Cochin.ttc Cochin Bold Italic 8.0d2e1
Comic Sans MS Bold.ttf Comic Sans MS Bold 版本 5.00x
Comic Sans MS.ttf Comic Sans MS 版本 5.00x
Copperplate.ttc Copperplate 9.0d3e1
Copperplate.ttc Copperplate Light 9.0d3e1
Copperplate.ttc Copperplate Bold 9.0d3e1
Corsiva.ttc Corsiva Hebrew 9.0d2e1
Corsiva.ttc Corsiva Hebrew Bold 9.0d2e1
Courier New Bold Italic.ttf Courier New Bold Italic 版本 5.00x
Courier New Bold.ttf Courier New Bold 版本 5.00.2x
Courier New Italic.ttf Courier New Italic 版本 5.00.1x
Courier New.ttf Courier New 版本 5.00.2x
Damascus.ttc Damascus 9.0d5e1
Damascus.ttc Damascus Semi Bold 9.0d5e1
Damascus.ttc Damascus Medium 9.0d5e1
Damascus.ttc Damascus Bold 9.0d5e1
DecoTypeNaskh.ttf DecoType Naskh 9.0d1e1
Devanagari Sangam MN.ttc Devanagari Sangam MN 9.0d1e1
Devanagari Sangam MN.ttc Devanagari Sangam MN Bold 9.0d1e1
DevanagariMT.ttf Devanagari MT 6.0d4e1
DevanagariMTBold.ttf Devanagari MT Bold 6.0d4e1
Didot.ttc Didot 9.0d1e1
Didot.ttc Didot Italic 9.0d1e1
Didot.ttc Didot Bold 9.0d1e1
DIN Alternate Bold.ttf DIN Alternate Bold 9.0d3e1
DIN Condensed Bold.ttf DIN Condensed Bold 9.0d1e1
Diwan Kufi.ttc Diwan Kufi 9.0d5e1
Diwan Thuluth.ttc Diwan Thuluth 9.0d4e1
EuphemiaCAS.ttc Euphemia UCAS 6.1d4e1
EuphemiaCAS.ttc Euphemia UCAS Bold 6.1d4e1
EuphemiaCAS.ttc Euphemia UCAS Italic 6.1d4e1
Farah.ttc Farah 9.0d5e1
Farisi.ttc Farisi 9.0d3e1
Futura.ttc Futura Medium 6.2d2e1
Futura.ttc Futura Medium Italic 6.2d2e1
Futura.ttc Futura Condensed Medium 6.2d2e1
Futura.ttc Futura Condensed ExtraBold 6.2d2e1
GenevaCY.dfont Geneva CY 6.1d5e1
Georgia Bold Italic.ttf Georgia Bold Italic 版本 5.00x-4
Georgia Bold.ttf Georgia Bold 版本 5.00x-4
Georgia Italic.ttf Georgia Italic 版本 5.00x-4
Georgia.ttf Georgia 版本 5.00x-4
GillSans.ttc Gill Sans 9.0d5e1
GillSans.ttc Gill Sans UltraBold 9.0d5e1
GillSans.ttc Gill Sans SemiBold Italic 9.0d5e1
GillSans.ttc Gill Sans SemiBold 9.0d5e1
GillSans.ttc Gill Sans Light Italic 9.0d5e1
GillSans.ttc Gill Sans Light 9.0d5e1
GillSans.ttc Gill Sans Italic 9.0d5e1
GillSans.ttc Gill Sans Bold Italic 9.0d5e1
GillSans.ttc Gill Sans Bold 9.0d5e1
Gujarati Sangam MN.ttc Gujarati Sangam MN 7.0d3e1
Gujarati Sangam MN.ttc Gujarati Sangam MN Bold 7.0d3e1
GujaratiMT.ttf Gujarati MT 6.0d2e1
GujaratiMTBold.ttf Gujarati MT Bold 6.0d2e1
Gungseouche.ttf GungSeo Regular 7.0d2e1
Gurmukhi MN.ttc Gurmukhi MN 7.0d3e1
Gurmukhi MN.ttc Gurmukhi MN Bold 7.0d3e1
Gurmukhi Sangam MN.ttc Gurmukhi Sangam MN 7.0d3e1
Gurmukhi Sangam MN.ttc Gurmukhi Sangam MN Bold 7.0d3e1
Gurmukhi.ttf Gurmukhi MT 6.0d2e1
Hannotate.ttc Hannotate SC Regular 9.0d6
Hannotate.ttc Hannotate TC Regular 9.0d6
Hannotate.ttc Hannotate SC Bold 9.0d6
Hannotate.ttc Hannotate TC Bold 9.0d6
Hanzipen.ttc HanziPen SC Regular 9.0d6
Hanzipen.ttc HanziPen TC Regular 9.0d6
Hanzipen.ttc HanziPen SC Bold 9.0d6
Hanzipen.ttc HanziPen TC Bold 9.0d6
HeadlineA.ttf HeadLineA Regular 6.1d5e1
Hei.ttf Hei Regular 6.1d3e1
HelveticaCY.dfont Helvetica CY Plain 6.1d5e1
HelveticaCY.dfont Helvetica CY Bold 6.1d5e1
HelveticaCY.dfont Helvetica CY Oblique 6.1d5e1
HelveticaCY.dfont Helvetica CY BoldOblique 6.1d5e1
Herculanum.ttf Herculanum 6.1d4e1
Hiragino Sans GB W3.otf Hiragino Sans GB W3 版本 3.20
Hiragino Sans GB W6.otf Hiragino Sans GB W6 版本 3.20
Hoefler Text Ornaments.ttf Hoefler Text Ornaments 8.0d2e1
Hoefler Text.ttc Hoefler Text 8.0d2e1
Hoefler Text.ttc Hoefler Text Black 8.0d2e1
Hoefler Text.ttc Hoefler Text Italic 8.0d2e1
Hoefler Text.ttc Hoefler Text Black Italic 8.0d2e1
Impact.ttf Impact 版本 5.00x
InaiMathi.ttf InaiMathi 7.0d1e1
Iowan Old Style.ttc Iowan Old Style Black 9.0d2e1
Iowan Old Style.ttc Iowan Old Style Black Italic 9.0d2e1
Iowan Old Style.ttc Iowan Old Style Bold 9.0d2e1
Iowan Old Style.ttc Iowan Old Style Bold Italic 9.0d2e1
Iowan Old Style.ttc Iowan Old Style Italic 9.0d2e1
Iowan Old Style.ttc Iowan Old Style Roman 9.0d2e1
Iowan Old Style.ttc Iowan Old Style Titling 9.0d2e1
Kai.ttf Kai Regular 6.1d1e1
Kailasa.ttf Kailasa Regular 7.0d2e4
Kaiti.ttc Kaiti SC Black 9.0d11
Kaiti.ttc Kaiti SC Bold 9.0d11
Kaiti.ttc Kaiti TC Bold 9.0d11
Kaiti.ttc Kaiti SC Regular 9.0d11
Kaiti.ttc STKaiti 9.0d11
Kaiti.ttc Kaiti TC Regular 9.0d11
Kannada MN.ttc Kannada MN 7.0d4e2
Kannada MN.ttc Kannada MN Bold 7.0d4e2
Kannada Sangam MN.ttc Kannada Sangam MN 7.0d4e2
Kannada Sangam MN.ttc Kannada Sangam MN Bold 7.0d4e2
Kefa.ttc Kefa Regular 8.1d1e1
Kefa.ttc Kefa Bold 8.1d1e1
Khmer MN.ttc Khmer MN 7.0d2e1
Khmer MN.ttc Khmer MN Bold 7.0d2e1
Khmer Sangam MN.ttf Khmer Sangam MN 8.0d1e1
Kokonor.ttf Kokonor Regular 7.0d1e2
Krungthep.ttf Krungthep 10.9d1e1
KufiStandardGK.ttf KufiStandardGK 9.0d1e1
Lantinghei.ttc Lantinghei SC Demibold 1.0d1e1
Lantinghei.ttc Lantinghei SC Extralight 1.0d1e1
Lantinghei.ttc Lantinghei SC Heavy 1.0d1e1
Lantinghei.ttc Lantinghei TC Demibold 1.0d1e1
Lantinghei.ttc Lantinghei TC Extralight 1.0d1e1
Lantinghei.ttc Lantinghei TC Heavy 1.0d1e1
Lao MN.ttc Lao MN 7.0d2e1
Lao MN.ttc Lao MN Bold 7.0d2e1
Lao Sangam MN.ttf Lao Sangam MN 7.0d2e1
Libian.ttc Libian SC Regular 8.0d1e1
Malayalam MN.ttc Malayalam MN 7.0d4e1
Malayalam MN.ttc Malayalam MN Bold 7.0d4e1
Malayalam Sangam MN.ttc Malayalam Sangam MN 7.0d4e1
Malayalam Sangam MN.ttc Malayalam Sangam MN Bold 7.0d4e1
Marion.ttc Marion Regular 8.0d4e4
Marion.ttc Marion Italic 8.0d4e4
Marion.ttc Marion Bold 8.0d4e4
Microsoft Sans Serif.ttf Microsoft Sans Serif 版本 5.00.1x
Mishafi.ttc Diwan Mishafi 9.0d3e1
MshtakanBold.ttf Mshtakan Bold 6.0d2e1
MshtakanBoldOblique.ttf Mshtakan BoldOblique 6.0d2e1
MshtakanOblique.ttf Mshtakan Oblique 6.0d2e1
MshtakanRegular.ttf Mshtakan 6.0d2e1
Muna.ttc Muna 9.0d5e1
Muna.ttc Muna Bold 9.0d5e1
Muna.ttc Muna Black 9.0d5e1
Myanmar MN.ttc Myanmar MN 7.0d3e1
Myanmar MN.ttc Myanmar MN Bold 7.0d3e1
Myanmar Sangam MN.ttf Myanmar Sangam MN 7.0d2e1
Nadeem.ttf Nadeem 9.0d2e1
NanumGothic.ttc NanumGothic 8.0d1e2
NanumGothic.ttc NanumGothic Bold 8.0d1e2
NanumGothic.ttc NanumGothic ExtraBold 8.0d1e2
NanumMyeongjo.ttc NanumMyeongjo 8.0d1e2
NanumMyeongjo.ttc NanumMyeongjo Bold 8.0d1e2
NanumMyeongjo.ttc NanumMyeongjo ExtraBold 8.0d1e2
NanumScript.ttc Nanum Brush Script 8.0d1e2
NanumScript.ttc Nanum Pen Script 8.0d1e2
NewPeninimMT.ttc New Peninim MT 9.0d1e1
NewPeninimMT.ttc New Peninim MT Inclined 9.0d1e1
NewPeninimMT.ttc New Peninim MT Bold Inclined 9.0d1e1
NewPeninimMT.ttc New Peninim MT Bold 9.0d1e1
NISC18030.ttf GB18030 Bitmap 6.0d2e1
Oriya MN.ttc Oriya MN 7.0d5e1
Oriya MN.ttc Oriya MN Bold 7.0d5e1
Oriya Sangam MN.ttc Oriya Sangam MN 7.0d5e1
Oriya Sangam MN.ttc Oriya Sangam MN Bold 7.0d5e1
Osaka.ttf Osaka 6.1d3e1
OsakaMono.ttf Osaka-Mono 6.1d3e1
Papyrus.ttc Papyrus 6.1d10e2
Papyrus.ttc Papyrus Condensed 6.1d10e2
PCmyoungjo.ttf PCMyungjo Regular 7.0d1e3
Pilgiche.ttf PilGi Regular 6.1d5e1
PlantagenetCherokee.ttf Plantagenet Cherokee 7.0d1e1
PTMono.ttc PT Mono Bold 9.0d1e1
PTMono.ttc PT Mono 9.0d1e1
PTSans.ttc PT Sans 9.0d1e1
PTSans.ttc PT Sans Italic 9.0d1e1
PTSans.ttc PT Sans Narrow Bold 9.0d1e1
PTSans.ttc PT Sans Narrow 9.0d1e1
PTSans.ttc PT Sans Caption Bold 9.0d1e1
PTSans.ttc PT Sans Caption 9.0d1e1
PTSans.ttc PT Sans Bold Italic 9.0d1e1
PTSans.ttc PT Sans Bold 9.0d1e1
PTSerif.ttc PT Serif 9.0d1e1
PTSerif.ttc PT Serif Italic 9.0d1e1
PTSerif.ttc PT Serif Bold Italic 9.0d1e1
PTSerif.ttc PT Serif Bold 9.0d1e1
PTSerifCaption.ttc PT Serif Caption 9.0d1e1
PTSerifCaption.ttc PT Serif Caption Italic 9.0d1e1
Raanana.ttc Raanana 9.0d2e1
Raanana.ttc Raanana Bold 9.0d2e1
Sana.ttc Sana 9.0d5e1
Sathu.ttf Sathu 10.9d1e1
Savoye LET.ttc Savoye LET Plain:1.0 9.0d1e1
Savoye LET.ttc Savoye LET Plain CC.:1.0 9.0d1e1
Seravek.ttc Seravek 9.0d1e1
Seravek.ttc Seravek Italic 9.0d1e1
Seravek.ttc Seravek Medium Italic 9.0d1e1
Seravek.ttc Seravek Medium 9.0d1e1
Seravek.ttc Seravek Light Italic 9.0d1e1
Seravek.ttc Seravek Light 9.0d1e1
Seravek.ttc Seravek ExtraLight Italic 9.0d1e1
Seravek.ttc Seravek ExtraLight 9.0d1e1
Seravek.ttc Seravek Bold Italic 9.0d1e1
Seravek.ttc Seravek Bold 9.0d1e1
Silom.ttf Silom 10.9d1e1
Sinhala MN.ttc Sinhala MN 7.0d7e2
Sinhala MN.ttc Sinhala MN Bold 7.0d7e2
Sinhala Sangam MN.ttc Sinhala Sangam MN 7.0d7e2
Sinhala Sangam MN.ttc Sinhala Sangam MN Bold 7.0d7e2
Skia.ttf Skia Regular 8.0d1e1
SnellRoundhand.ttc Snell Roundhand 9.0d3e1
SnellRoundhand.ttc Snell Roundhand Bold 9.0d3e1
SnellRoundhand.ttc Snell Roundhand Black 9.0d3e1
Songti.ttc Songti SC Black 9.0d12
Songti.ttc Songti SC Bold 9.0d12
Songti.ttc Songti TC Bold 9.0d12
Songti.ttc Songti SC Light 9.0d12
Songti.ttc STSong 9.0d12
Songti.ttc Songti TC Light 9.0d12
Songti.ttc Songti SC Regular 9.0d12
Songti.ttc Songti TC Regular 9.0d12
STIXGeneral.otf STIXGeneral-Regular 版本 1.1.0
STIXGeneralBol.otf STIXGeneral-Bold 版本 1.1.0
STIXGeneralBolIta.otf STIXGeneral-BoldItalic 版本 1.1.0
STIXGeneralItalic.otf STIXGeneral-Italic 版本 1.1.0
STIXIntDBol.otf STIXIntegralsD-Bold 版本 1.1.0
STIXIntDReg.otf STIXIntegralsD-Regular 版本 1.1.0
STIXIntSmBol.otf STIXIntegralsSm-Bold 版本 1.1.0
STIXIntSmReg.otf STIXIntegralsSm-Regular 版本 1.1.0
STIXIntUpBol.otf STIXIntegralsUp-Bold 版本 1.1.0
STIXIntUpDBol.otf STIXIntegralsUpD-Bold 版本 1.1.0
STIXIntUpDReg.otf STIXIntegralsUpD-Regular 版本 1.1.0
STIXIntUpReg.otf STIXIntegralsUp-Regular 版本 1.1.0
STIXIntUpSmBol.otf STIXIntegralsUpSm-Bold 版本 1.1.0
STIXIntUpSmReg.otf STIXIntegralsUpSm-Regular 版本 1.1.0
STIXNonUni.otf STIXNonUnicode-Regular 版本 1.1.0
STIXNonUniBol.otf STIXNonUnicode-Bold 版本 1.1.0
STIXNonUniBolIta.otf STIXNonUnicode-BoldItalic 版本 1.1.0
STIXNonUniIta.otf STIXNonUnicode-Italic 版本 1.1.0
STIXSizFiveSymReg.otf STIXSizeFiveSym-Regular 版本 1.1.0
STIXSizFourSymBol.otf STIXSizeFourSym-Bold 版本 1.1.0
STIXSizFourSymReg.otf STIXSizeFourSym-Regular 版本 1.1.0
STIXSizOneSymBol.otf STIXSizeOneSym-Bold 版本 1.1.0
STIXSizOneSymReg.otf STIXSizeOneSym-Regular 版本 1.1.0
STIXSizThreeSymBol.otf STIXSizeThreeSym-Bold 版本 1.1.0
STIXSizThreeSymReg.otf STIXSizeThreeSym-Regular 版本 1.1.0
STIXSizTwoSymBol.otf STIXSizeTwoSym-Bold 版本 1.1.0
STIXSizTwoSymReg.otf STIXSizeTwoSym-Regular 版本 1.1.0
STIXVar.otf STIXVariants-Regular 版本 1.1.0
STIXVarBol.otf STIXVariants-Bold 版本 1.1.0
SuperClarendon.ttc Superclarendon Regular 9.0d4e1
SuperClarendon.ttc Superclarendon Italic 9.0d4e1
SuperClarendon.ttc Superclarendon Light Italic 9.0d4e1
SuperClarendon.ttc Superclarendon Light 9.0d4e1
SuperClarendon.ttc Superclarendon Bold Italic 9.0d4e1
SuperClarendon.ttc Superclarendon Bold 9.0d4e1
SuperClarendon.ttc Superclarendon Black Italic 9.0d4e1
SuperClarendon.ttc Superclarendon Black 9.0d4e1
Tahoma Bold.ttf Tahoma Negreta 版本 5.01.1x
Tahoma.ttf Tahoma 版本 5.01.2x
Tamil MN.ttc Tamil MN 7.0d3e1
Tamil MN.ttc Tamil MN Bold 7.0d3e1
Tamil Sangam MN.ttc Tamil Sangam MN 7.0d3e1
Tamil Sangam MN.ttc Tamil Sangam MN Bold 7.0d3e1
Telugu MN.ttc Telugu MN 7.0d5e2
Telugu MN.ttc Telugu MN Bold 7.0d5e2
Telugu Sangam MN.ttc Telugu Sangam MN 7.0d5e2
Telugu Sangam MN.ttc Telugu Sangam MN Bold 7.0d5e2
Times New Roman Bold Italic.ttf Times New Roman Bold Italic 版本 5.00.3x
Times New Roman Bold.ttf Times New Roman Bold 版本 5.01.3x
Times New Roman Italic.ttf Times New Roman Italic 版本 5.00.3x
Times New Roman.ttf Times New Roman 版本 5.01.3x
Trebuchet MS Bold Italic.ttf Trebuchet MS Bold Italic 版本 5.00x
Trebuchet MS Bold.ttf Trebuchet MS Bold 版本 5.00x
Trebuchet MS Italic.ttf Trebuchet MS Italic 版本 5.00x
Trebuchet MS.ttf Trebuchet MS 版本 5.00x
Verdana Bold Italic.ttf Verdana Bold Italic 版本 5.01x
Verdana Bold.ttf Verdana Bold 版本 5.01x
Verdana Italic.ttf Verdana Italic 版本 5.01x
Verdana.ttf Verdana 版本 5.01x
Waseem.ttc Waseem 9.0d3e1
Waseem.ttc Waseem Light 9.0d3e1
WawaSC-Regular.otf Wawati SC Regular 8.0d1e1
WawaTC-Regular.otf Wawati TC Regular 8.0d1e1
Webdings.ttf Webdings 版本 5.00x
WeibeiSC-Bold.otf Weibei SC Bold 9.0d1e1
WeibeiTC-Bold.otf Weibei TC Bold 9.0d1e1
Wingdings 2.ttf Wingdings 2 版本 1.55x
Wingdings 3.ttf Wingdings 3 版本 1.55x
Wingdings.ttf Wingdings 版本 5.00x
Xingkai.ttc Xingkai SC Bold 8.0d1e1
Xingkai.ttc Xingkai SC Light 8.0d1e1
Yu Gothic Bold.otf YuGothic Bold 8.0d1e1
Yu Gothic Medium.otf YuGothic Medium 8.0d1e1
Yu Mincho Demibold.otf YuMincho Demibold 版本 1.000;PS 1;hotconv 1.0.57;makeotf.lib2.0.21895
Yu Mincho Medium.otf YuMincho Medium 版本 1.000;PS 1;hotconv 1.0.57;makeotf.lib2.0.21895
Yuanti.ttc Yuanti SC Bold 9.0d1
Yuanti.ttc Yuanti SC Light 9.0d1
Yuanti.ttc Yuanti SC Regular 9.0d1
YuppySC-Regular.otf Yuppy SC Regular 1.0d1e2
YuppyTC-Regular.otf Yuppy TC Regular 8.0d1e1
Zapfino.ttf Zapfino 8.0d2e1
ヒラギノ丸ゴ Pro W4.otf Hiragino Maru Gothic Pro W4 7.11
ヒラギノ丸ゴ ProN W4.otf Hiragino Maru Gothic ProN W4 版本 8.10
ヒラギノ明朝 Pro W3.otf Hiragino Mincho Pro W3 7.11
ヒラギノ明朝 Pro W6.otf Hiragino Mincho Pro W6 7.11
ヒラギノ角ゴ Pro W3.otf Hiragino Kaku Gothic Pro W3 7.11
ヒラギノ角ゴ Pro W6.otf Hiragino Kaku Gothic Pro W6 7.11
ヒラギノ角ゴ Std W8.otf Hiragino Kaku Gothic Std W8 7.1
ヒラギノ角ゴ StdN W8.otf Hiragino Kaku Gothic StdN W8 版本 8.10
儷宋 Pro.ttf LiSong Pro 6.0d4e1
儷黑 Pro.ttf LiHei Pro 6.0d4e1
华文仿宋.ttf STFangsong 8.0d5e1
华文细黑.ttf STXihei 6.1d4e1
华文黑体.ttf STHeiti 6.1d2e1

 /系統/資源庫/Fonts/

檔案名稱  應用程式顯示的字體  版本
Apple Braille Outline 6 Dot.ttf Apple Braille Outline 6 Dot 1.0d5e1
Apple Braille Outline 8 Dot.ttf Apple Braille Outline 8 Dot 1.0d5e1
Apple Braille Pinpoint 6 Dot.ttf Apple Braille Pinpoint 6 Dot 1.0d5e1
Apple Braille Pinpoint 8 Dot.ttf Apple Braille Pinpoint 8 Dot 1.0d5e1
Apple Braille.ttf Apple Braille 1.0d5e1
Apple Color Emoji.ttf Apple Color Emoji 8.0d7e1
Apple Symbols.ttf Apple Symbols 9.0d1e1
AppleSDGothicNeo-Bold.otf Apple SD Gothic Neo Bold 9.0d1e2
AppleSDGothicNeo-Regular.otf Apple SD Gothic Neo Regular 9.0d1e2
AquaKana.ttc .Aqua Kana 7.1d1e1
AquaKana.ttc .Aqua Kana Bold 7.1d1e1
Avenir Next Condensed.ttc Avenir Next Condensed Bold 8.0d5e5
Avenir Next Condensed.ttc Avenir Next Condensed Bold Italic 8.0d5e5
Avenir Next Condensed.ttc Avenir Next Condensed Demi Bold 8.0d5e5
Avenir Next Condensed.ttc Avenir Next Condensed Demi Bold Italic 8.0d5e5
Avenir Next Condensed.ttc Avenir Next Condensed Italic 8.0d5e5
Avenir Next Condensed.ttc Avenir Next Condensed Medium 8.0d5e5
Avenir Next Condensed.ttc Avenir Next Condensed Medium Italic 8.0d5e5
Avenir Next Condensed.ttc Avenir Next Condensed Regular 8.0d5e5
Avenir Next Condensed.ttc Avenir Next Condensed Heavy 8.0d5e5
Avenir Next Condensed.ttc Avenir Next Condensed Heavy Italic 8.0d5e5
Avenir Next Condensed.ttc Avenir Next Condensed Ultra Light 8.0d5e5
Avenir Next Condensed.ttc Avenir Next Condensed Ultra Light Italic 8.0d5e5
Avenir Next.ttc Avenir Next Bold 8.0d5e5
Avenir Next.ttc Avenir Next Bold Italic 8.0d5e5
Avenir Next.ttc Avenir Next Demi Bold 8.0d5e5
Avenir Next.ttc Avenir Next Demi Bold Italic 8.0d5e5
Avenir Next.ttc Avenir Next Italic 8.0d5e5
Avenir Next.ttc Avenir Next Medium 8.0d5e5
Avenir Next.ttc Avenir Next Medium Italic 8.0d5e5
Avenir Next.ttc Avenir Next Regular 8.0d5e5
Avenir Next.ttc Avenir Next Heavy 8.0d5e5
Avenir Next.ttc Avenir Next Heavy Italic 8.0d5e5
Avenir Next.ttc Avenir Next Ultra Light 8.0d5e5
Avenir Next.ttc Avenir Next Ultra Light Italic 8.0d5e5
Avenir.ttc Avenir Book 8.0d5e3
Avenir.ttc Avenir Book Oblique 8.0d5e3
Avenir.ttc Avenir Black 8.0d5e3
Avenir.ttc Avenir Black Oblique 8.0d5e3
Avenir.ttc Avenir Heavy 8.0d5e3
Avenir.ttc Avenir Heavy Oblique 8.0d5e3
Avenir.ttc Avenir Light 8.0d5e3
Avenir.ttc Avenir Light Oblique 8.0d5e3
Avenir.ttc Avenir Medium 8.0d5e3
Avenir.ttc Avenir Medium Oblique 8.0d5e3
Avenir.ttc Avenir Oblique 8.0d5e3
Avenir.ttc Avenir Roman 8.0d5e3
Courier.dfont Courier 7.0d2e1
Courier.dfont Courier Bold 7.0d2e1
Courier.dfont Courier Oblique 7.0d2e1
Courier.dfont Courier Bold Oblique 7.0d2e1
Geeza Pro Bold.ttf Geeza Pro Bold 10.9d2e1
Geeza Pro.ttf Geeza Pro 10.9d2e1
Geneva.dfont Geneva 9.0d1e2
HelveLTMM .Helvetica LT MM 1.006
Helvetica LT MM .Helvetica LT MM 1.006
Helvetica.dfont Helvetica 9.0d3e2
Helvetica.dfont Helvetica Bold 9.0d3e2
Helvetica.dfont Helvetica Oblique 9.0d3e2
Helvetica.dfont Helvetica Bold Oblique 9.0d3e2
Helvetica.dfont Helvetica Light 9.0d3e2
Helvetica.dfont Helvetica Light Oblique 9.0d3e2
HelveticaNeue.dfont Helvetica Neue 9.0d57e1
HelveticaNeue.dfont Helvetica Neue Bold 9.0d57e1
HelveticaNeue.dfont Helvetica Neue Italic 9.0d57e1
HelveticaNeue.dfont Helvetica Neue Bold Italic 9.0d57e1
HelveticaNeue.dfont Helvetica Neue Condensed Bold 9.0d57e1
HelveticaNeue.dfont Helvetica Neue UltraLight 9.0d57e1
HelveticaNeue.dfont Helvetica Neue UltraLight Italic 9.0d57e1
HelveticaNeue.dfont Helvetica Neue Light 9.0d57e1
HelveticaNeue.dfont Helvetica Neue Light Italic 9.0d57e1
HelveticaNeue.dfont Helvetica Neue Condensed Black 9.0d57e1
HelveticaNeue.dfont Helvetica Neue Medium 9.0d57e1
HelveticaNeue.dfont Helvetica Neue Medium Italic 9.0d57e1
HelveticaNeue.dfont Helvetica Neue Thin 9.0d57e1
HelveticaNeue.dfont Helvetica Neue Thin Italic 9.0d57e1
HelveticaNeueDeskUI.ttc .Helvetica Neue Desk UI 9.0d55e1
HelveticaNeueDeskUI.ttc .Helvetica Neue Desk UI Italic 9.0d55e1
HelveticaNeueDeskUI.ttc .Helvetica Neue Desk UI Bold 9.0d55e1
HelveticaNeueDeskUI.ttc .Helvetica Neue Desk UI Bold Italic 9.0d55e1
Keyboard.ttf .Keyboard 9.0d6e1
LastResort.ttf LastResort 6.2d1e1(Unicode 版本 6.2.0)
LucidaGrande.ttc Lucida Grande 9.0d11e0
LucidaGrande.ttc Lucida Grande Bold 9.0d11e0
LucidaGrande.ttc 系統字體標準體 9.0d11e0
LucidaGrande.ttc 系統字體粗體 9.0d11e0
MarkerFelt.ttc Marker Felt Thin 9.0d1e1
MarkerFelt.ttc Marker Felt Wide 9.0d1e1
Menlo.ttc Menlo Regular 8.0d1e1
Menlo.ttc Menlo Bold 8.0d1e1
Menlo.ttc Menlo Italic 8.0d1e1
Menlo.ttc Menlo Bold Italic 8.0d1e1
Monaco.dfont Monaco 7.0d1e1
Noteworthy.ttc Noteworthy Light 9.0d1e1
Noteworthy.ttc Noteworthy Bold 9.0d1e1
Optima.ttc Optima Regular 6.1d4e1
Optima.ttc Optima Bold 6.1d4e1
Optima.ttc Optima Italic 6.1d4e1
Optima.ttc Optima Bold Italic 6.1d4e1
Optima.ttc Optima ExtraBlack 6.1d4e1
Palatino.ttc Palatino 9.0d1e1
Palatino.ttc Palatino Italic 9.0d1e1
Palatino.ttc Palatino Bold 9.0d1e1
Palatino.ttc Palatino Bold Italic 9.0d1e1
STHeiti Light.ttc Heiti TC Light 9.0d5e1
STHeiti Light.ttc Heiti SC Light 9.0d5e1
STHeiti Medium.ttc Heiti TC Medium 9.0d4e1
STHeiti Medium.ttc Heiti SC Medium 9.0d4e1
Symbol.ttf Symbol 6.1d7e3
Thonburi.ttc Thonburi 10.9d11e1
Thonburi.ttc Thonburi Bold 10.9d11e1
Thonburi.ttc Thonburi Light 10.9d11e1
Times LT MM .Times LT MM 1.006
Times.dfont Times Roman 7.0d1e1
Times.dfont Times Bold 7.0d1e1
Times.dfont Times Italic 7.0d1e1
Times.dfont Times Bold Italic 7.0d1e1
TimesLTMM .Times LT MM 1.006
ZapfDingbats.ttf Zapf Dingbats 6.1d3e1
ヒラギノ明朝 ProN W3.otf Hiragino Mincho ProN W3 版本 8.10
ヒラギノ明朝 ProN W6.otf Hiragino Mincho ProN W6 版本 8.10
ヒラギノ角ゴ ProN W3.otf Hiragino Kaku Gothic ProN W3 版本 8.10
ヒラギノ角ゴ ProN W6.otf Hiragino Kaku Gothic ProN W6 版本 8.10

 

發佈日期: