chọn văn bản

Nếu văn bản ở trong ô bảng, bạn cần chạm vào ô trước khi có thể chọn văn bản.

  • Chọn một từ: Chạm hai lần vào từ đó.

  • Chọn một đoạn: Chạm ba lần vào đoạn đó.

  • Chọn phạm vi văn bản: Chạm vào hộp văn bản hoặc ô bảng, chạm hai lần vào một từ, sau đó di chuyển các điểm nắm giữ để bao gồm nhiều hoặc ít văn bản hơn.

    Các dấu chấm nắm giữ ở một trong hai đầu của từ được chọn.

Trên iPad, bạn cũng có thể kéo hai ngón trên bàn phím để di chuyển dấu chèn, sau đó chạm một lần trên bàn phím để chọn từ và hai lần để chọn một đoạn.