Playlist thông minh

Playlist bạn chỉ định các quy tắc (ví dụ: bài hát theo nghệ sỹ nhất định hoặc chương trình có nhiều phần). Khi bạn thêm một mục vào thư viện phù hợp với các quy tắc của mình thì mục đó sẽ tự động được thêm vào Playlist thông minh.