ID Apple

ID Apple bao gồm địa chỉ email (ví dụ: karina_cavanna@icloud.com) và mật khẩu. Ở một số vị trí khác, bạn có thể sử dụng số điện thoại thay cho địa chỉ email. Xem bài viết Hỗ trợ của Apple Sử dụng số điện thoại di động làm ID Apple của bạn.

ID Apple cung cấp cho bạn quyền truy cập vào iTunes Store, App Store, Apple Books, iCloud, FaceTime và các dịch vụ khác của Apple. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng cùng một ID Apple cho tất cả các dịch vụ của Apple.

Các giao dịch mua được gắn với ID Apple của bạn và không thể chuyển cho một ID Apple khác. Nếu bạn thực hiện giao dịch mua trên iPhone, iPad hoặc một máy Mac khác, hãy luôn đăng nhập bằng cùng ID Apple để bạn có thể xem tất cả các giao dịch mua tại cửa hàng của bạn trên máy Mac này và tải về mọi cập nhật sẵn có.

Để tìm hiểu thêm về ID Apple, hãy xem trang Hỗ trợ ID Apple. Để tạo một ID Apple, hãy truy cập vào trang web tài khoản ID Apple.