Các yêu cầu của cuộc gọi FaceTime nhóm âm thanh và video

Để thực hiện và nhận cuộc gọi FaceTime có nhiều người (FaceTime nhóm), thiết bị của bạn cũng như của những người bạn đang gọi phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Được kết nối vào internet

  • Được đăng nhập vào FaceTime bằng ID Apple

  • Có micrô được tích hợp hoặc được kết nối; đối với cuộc gọi FaceTime video, bạn cũng cần có camera được tích hợp hoặc được kết nối

  • Đáp ứng một trong các yêu cầu sau:

Tính năng này có thể không khả dụng tại tất cả các quốc gia hoặc vùng.

Xem bài viết Hỗ trợ của Apple Sử dụng FaceTime trên máy Mac của bạn.