bản chép lại

Bản chép lại Tin nhắn, ở phía bên phải của cửa sổ Tin nhắn, hiển thị mọi thứ đã được gửi và nhận trong cuộc hội thoại – văn bản, ảnh, video, tệp, liên kết web, tin nhắn âm thanh và biểu tượng.

Cửa sổ Tin nhắn với các cuộc hội thoại trên thanh bên và bản chép lại chứa tin nhắn trong cuộc hội thoại.