Các yêu cầu của cuộc gọi FaceTime âm thanh và video

Để thực hiện cuộc gọi FaceTime âm thanh và video trên máy Mac (yêu cầu OS X 10.9 trở lên), thiết bị của bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Được kết nối vào internet

  • Được đăng nhập vào FaceTime bằng ID Apple

    Nếu bạn không có ID Apple, hãy truy cập trang web tài khoản ID Apple để đăng ký miễn phí một ID Apple.

  • Có micrô được tích hợp hoặc được kết nối; đối với cuộc gọi FaceTime video, bạn cũng cần có camera được tích hợp hoặc được kết nối

Người mà bạn đang thực hiện cuộc gọi FaceTime video hoặc âm thanh phải được đăng nhập vào FaceTime và có bất kỳ thiết bị nào sau đây:

  • Máy Mac chạy OS X 10.9.2 trở lên và có micrô tích hợp hoặc được kết nối

  • Thiết bị iOS với iOS 7 trở lên hoặc thiết bị iPadOS