Tùy chọn Hệ thống

Tùy chọn hệ thống là nơi bạn cá nhân hóa các cài đặt MacBook Pro của mình. Để đi tới Tùy chọn hệ thống, hãy thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

  • Bấm vào biểu tượng Tùy chọn hệ thống trong Dock.

  • Chọn menu Apple  > Tùy chọn hệ thống.

Cửa sổ tùy chọn hệ thống.