thư mục nhà

Thư mục nhà của bạn không thực sự có tên là “Nhà”. Thư mục này sử dụng tên người dùng của bạn. Nếu có nhiều người dùng được thiết lập trên máy Mac thì mỗi người dùng có một thư mục nhà. Khi bạn đăng nhập, biểu tượng cho thư mục nhà của bạn trông giống ngôi nhà và các thư mục nhà của người dùng khác trông giống thư mục thông thường. Nếu bạn đăng xuất và người khác đăng nhập, thư mục nhà của người đó sẽ trông giống ngôi nhà.

Biểu tượng thư mục Nhà.

Trong thư mục nhà của bạn, có các thư mục cho tệp trên màn hình nền, mục tải về, hình ảnh, tài liệu, phim, nhạc và thư mục cho bất kỳ tệp chung nào.

Ghi chú: Nếu bạn đang sử dụng iCloud Màn hình nền và Tài liệu, các thư mục cho tài liệu và tệp trên màn hình nền nằm trong phần iCloud của thanh bên Finder, thay vì thư mục nhà của bạn.

Để mở Thư mục nhà của bạn, hãy bấm vào màn hình nền để bảo đảm bạn đang trong Finder, sau đó chọn Đi > Nhà.