Finder

Được biểu thị bằng biểu tượng màu lam với hình mặt cười, Finder là nền tảng chính cho máy Mac của bạn. Bạn sử dụng Finder để tổ chức và truy cập vào hầu hết mọi nội dung trên máy Mac của bạn, bao gồm tài liệu, hình ảnh, phim và mọi tệp khác mà bạn có.

Để mở cửa sổ Finder, hãy bấm vào biểu tượng Finder trong Dock. Để đi tới Finder mà không cần mở cửa sổ, hãy bấm vào màn hình nền.

Một mũi tên màu lam đang trỏ đến biểu tượng Finder ở bên trái của Dock.