tiện ích

Ứng dụng nhỏ có thể được sử dụng trong chế độ xem Hôm nay của Trung tâm thông báo hoặc trong Dashboard. Tiện ích cho phép bạn thực hiện nhiều tác vụ, như kiểm tra giá chứng khóa hoặc dự báo thời tiết, một cách nhanh chóng.