biệt hiệu

Biệt hiệu là lối tắt vào ứng dụng, tệp hoặc thư mục mà bạn có thể lưu giữ ở mọi nơi trên máy Mac. Khi bạn tạo biệt hiệu cho một mục, mục gốc đó sẽ không di chuyển. Khi bạn mở biệt hiệu, mục gốc sẽ mở ra. Nếu bạn di chuyển hoặc đổi tên mục gốc, liên kết giữa mục đó và biệt hiệu sẽ vẫn còn.