quản trị viên

Quản trị viên có thể thêm và quản lý những người dùng khác, cài đặt các ứng dụng và thay đổi cài đặt. Người dùng mới do bạn tạo trong khi thiết lập máy Mac lần đầu tiên chính là quản trị viên.

Máy Mac của bạn có thể có nhiều quản trị viên. Bạn có thể tạo những quản trị viên mới và chuyển đổi những người dùng tiêu chuẩn thành quản trị viên.

Không thiết lập đăng nhập tự động cho quản trị viên. Nếu bạn thiết lập, ai đó có thể chỉ cần khởi động lại máy Mac của bạn và giành quyền truy cập bằng đặc quyền của quản trị viên. Để giữ bảo mật máy Mac của bạn, không chia sẻ tên và mật khẩu của quản trị viên.