Gợi ý Safari

Gợi ý Safari khi bạn nhập trong trường Tìm kiếm thông minh. Bạn có thể thấy các gợi ý từ internet, điều kiện thời tiết, thông tin về trạng thái chuyến bay, đề xuất từ Apple Music và App Store, lịch chiếu phim, v.v.