Các gợi ý của Spotlight

Gợi ý được cá nhân hóa từ web—chẳng hạn như tin tức, thể thao, phim hoặc thời tiết—được bao gồm trong các kết quả tìm kiếm khi bạn sử dụng Spotlight trên máy Mac của mình. Gợi ý Spotlight phải được bật trong tùy chọn Spotlight; nếu không, kết quả tìm kiếm chỉ bao gồm các mục trên máy tính của bạn.