Gọi Siri

Chỉ cần nói “Hey Siri” hoặc:

  • iPhone X và mới hơn: Nhấn và giữ nút sườn, sau đó đưa ra yêu cầu của bạn.

  • Các kiểu máy khác: Nhấn và giữ nút Home rồi đưa ra yêu cầu của bạn.